BOZP OBECNĚ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblastí společenské činnosti, která zahrnuje všechny požadavky, opatření, prostředky a metody přispívající k vytvoření podmínek pracovnního procesu, které zajišťují zdraví pracujících a jejich práceschopnost. Cílem je nejenom vytvoření těchto podmínek, ale i jejich dodržování během pracovního procesu. K tomuto cíli využívá v souladu s tendencemi rozvoje vědy a techniky metod a poznatků souvisejících disciplín z oblasti technických, humánních a ekonomických věd, vychází z jejich výsledků, provádí jejich syntézu a dále je rozpracovává a aplikuje.

Bezpečnost práce je obor, který se zabývá technickými, technologickými, organizačními, výchovnými a jinými opatřeními, jejichž cílem je vytvoření takového pracoviště, pracovního prostředí a práce, ve které nebude docházet k pracovním úrazům. Bezpečnost práce resp. bezpečnost při práci je stav pracovních podmínek zabraňující působení nebezpečných činitelů pracovního procesu na zaměstnance, popř. další osoby. Bezpečnost práce je zajišťována zejména stanovením a dodržováním požadavků na pracoviště (uspořádání, vybavení) a pracovní prostředí, bezpečností technických zařízení (včetně jejich používání), vhodnou organizací práce, vhodnými technologickými a pracovními postupy (včetně zakázaných manipulací), požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců.

Konkrétní požadavky jsou předmětem úpravy předpisů k zajištění bezpečnosti práce, které vláda ČR vydává k provedení příslušných ustanovení zákoníku práce. Nové prováděcí předpisy jsou vydávány formou nařízení vlády ČR, které nahrazují zastaralé vyhlášky ČÚBP, ČBÚ a MPSV. Při přípravě předpisů k zajištění bezpečnosti práce se vychází ze směrnice Evropského společenství tak, aby právo ČR bylo v této oblasti kompatibilní s právem ES.

Kategorie: