Žádný přebal
Kategorie: Pracovní úrazovost
Počet stran: 105
Rok vydání: 2016
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 13022

Recenze

Tato zpráva byla zpracována jako podkladový materiál pro plenární schůzi RHSD. Má za cíl shrnout činnost vybraných rezortů v oblasti BOZP. Jedná se o rezorty Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Co se týče rezortu Ministerstva dopravy, obsahuje zpráva pouze data o podílu vážných pracovních úrazů (vč. smrtelných), ke kterým došlo v rámci silničního provozu, na celkové úrazovosti. Tato data jsou pro účel této zprávy podstatná, jelikož mohou do značné míry ovlivnit statistiku úrazovosti. V případě těchto úrazů se však přímo nejedná o bezpečnost práce v obecném smyslu, ale o bezpečnost silničního provozu.

Ve zprávě jsou uvedeny především aktuální aktivity v oblasti legislativy, kontrolní činnosti (včetně uvedení statistických dat) a vzdělávání a výzkumu. Dále informace o spolupráci se sociálními partnery, ostatními rezorty a spolupráci v mezinárodní oblasti. Součástí zprávy jsou data mapující pracovní a školní úrazovost v ČR. Vedle počtu samotných úrazů nabízí zpráva statistiku odvětví, kde se úrazy staly, úrazovost podle krajů, srovnání úrazovosti obou pohlaví a další data, která mají za cíl poskytnout dostatek informací pro možnou extrapolaci závěrů a pomoci k vytyčení dalších priorit v budoucí činnosti sociálních partnerů v oblasti BOZP. Vzhledem k tomu, že zpráva byla zpracovávána ke konci roku 2016, vychází především ze statistických dat za rok 2015 (úrazovost apod.). Statistická data za rok 2016 budou jako obvykle zpracována až během první poloviny roku 2017. Ostatní informace – aktuální legislativní kroky, vzdělávací a výzkumné aktivity apod. jsou aktuální k roku 2016.