Kategorie:

Státní úřad inspekce práce zařadil do svého programu činnosti na rok 2007 jako jeden z hlavních úkolů také úkol nazvaný „Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce“. Protože se jednalo o poměrně nový způsob zaměstnávání v České republice, vznikly oprávněné obavy, aby v této souvislosti nedocházelo ve větším rozsahu k porušování pracovněprávních předpisů.

Při provádění kontrol u agentur práce se kladl důraz zejména na zajištění rovných pracovních a mzdových podmínek se zaměstnanci uživatele. Podané podněty poukazovaly na porušování těchto zásad, zejména na úseku uzavírání pracovního poměru, odměňování, rozvržení pracovní doby, skryté přesčasové práce, pracovních podmínek nebo cestovních náhrad.

Kategorie:

Orgány inspekce práce nemohou v rámci svých kompetencí řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči zaměstnavateli (např. nemohou vymáhat nevyplacenou mzdu či jinou finanční pohledávku, či jakoukoliv jinou pohledávku). Orgány inspekce práce rovněž nemohou vydávat stanoviska a výklady k jednotlivým ustanovením pracovněprávních předpisů, mohou vyslovit pouze svůj názor týkající se problematiky pracovních vztahů a podmínek, který ale není právně závazný.

Do působnosti orgánů inspekce práce tedy nepatří:
 • pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele – spadá pod působnost příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR;
 • problémy týkající se průměrného měsíčního čistého výdělku pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti – spadá pod působnost příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR;
 • záležitosti týkající se plateb sociálního pojištění (důchodové pojištění, nemocenské pojištění, peněžitá pomoc v mateřství) – spadá pod správu sociálního zabezpečení;
 • záležitosti týkající se plateb zdravotního pojištění – spadá pod správu příslušné zdravotní pojišťovny;
 • dávky pomoci v hmotné nouzi – spadá pod působnost příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR;
 • uznání nemoci z povolání – spadá pod působnost zdravotnických zařízení;
 • stížnosti na hygienické požadavky v pracovním prostředí (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti) – spadá pod působnost krajských hygienických stanic.

 

Dle ustanovení zákona o inspekci práce vychází inspektor při výkonu kontroly z dokladů a informací předložených zaměstnavatelem. Zjištěné porušení pracovněprávních přepisů musí být prokázáno a je uvedeno inspektorem v pro tokolu o provedené kontrole. Orgány inspekce práce mají právo vyžadovat podání písemné zprávy o opatřeních přijatých zaměstnavatelem k odstranění zjištěných nedostatků a za zjištěná porušení zaměstnavatelům ukládat pokuty.

Oprávnění inspektora:
 • vykonávat kontrolu podle zákona o inspekci práce,
 • vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor,
 • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby,
 • při kontrole požadovat prokázání totožnosti fyzických osob, jež jsou přítomny na místě kontroly,
 • v případě hodného zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
 • dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,
 • nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
 • vydávat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací ohrožujících bezpečnost zaměstnanců nebo dalších osob, a to až do doby odstranění závady,
 • vydávat rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu s právními předpisy,
 • ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků, určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
 • pořizovat obrazové a zvukové záznamy v souvislosti s výkonem kontroly,
 • v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,
 • vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost k výkonu kontroly.

 

Co mohou zaměstnanci udělat, jestliže se domnívají, že zaměstnavatel nedodržuje pracovněprávní předpisy

 • Zaměstnanec může využít osobně poradenských dnů na místně příslušném oblastním inspektorátu práce, případně v jeho regionální kanceláři.
 • Zaměstnanec může zaslat dotaz písemně prostřednictvím elektronické pošty na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Zaměstnanec má také možnost podat podnět k provedení kontroly, a to buď přímo na příslušném oblastním inspektorátu práce nebo případně na Státním úřadu inspekce práce

Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby (zaměstnavatele), tj. místem, kde dochází k samotnému výkonu práce. Pokud se zaměstnanec rozhodne podat podnět, bylo by vhodné k němu přiložit i kopie dokumentů týkajících se pracovního poměru zaměstnance (pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení o zaměstnání, popř. další doklady související s výkonem práce). Současně je třeba uvést místo výkonu práce, neshoduje-li se se sídlem zaměstnavatele. Podnět ke kontrole je možné podat písemně, ústně nebo telefonicky. Kontrola na základě podnětu je provedena příslušným oblastním inspektorátem práce.
Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Po ukončení kontroly je podateli podnětu (pokud podatel podnětu uvedl doručovací adresu) zaslána písemná informace o výsledku spolu se sdělením, zda byly
skutečnosti uváděné v podnětu kontrolou potvrzeny.

 

Oblast prováděné kontroly (§ 3 zákona o inspekci práce)
 1. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů:
  • z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
  • stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
  • k zajištění bezpečnosti práce,
  • k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví včetně vyhrazených technických zařízení,
  • o zaměstnávání některých skupin zaměstnanců (žen, mladistvých apod.), upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, které stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu.
 2. Dodržování:
  • kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů, jakož i z vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce,
  • vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců.
 3. Kontroly v případech stanovených zvláštními právními předpisy (např. zákon o prevenci závažných havárií atd.).