Kategorie:

Mezi významné úkoly kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce patří kontrola dodržování předpisů na úseku pracovní doby v autodopravě. Podrobná úprava pracovní doby zaměstnanců v autodopravě s vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny vychází ze specifických požadavků na profesi řidičů z pohledu bezpečnosti těchto zaměstnanců za volantem a ostatních účastníků silničního provozu.

Kategorie:
V roce 2018 provedou orgány inspekce práce v oblasti BOZP a VTZ nejméně 10 tisíc kontrol s následujícím zaměřením: kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v odvětví stavebnictví, zemědělství, dopravy, ve zpracovatelském průmyslu, se zvláštním důrazem na průmysl dřevozpracující, a v terciární sféře:
Kategorie:

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce na úseku inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, ve smyslu zákona o inspekci práce. Úsek inspekce BOZP je personálně rozdělen na inspektory BOZP a inspektory vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ). Tato struktura je kopírována i na oblastních inspektorátech. V současné době kontrolní činnost pro oblast BOZP vykonává 89 inspektorů a oblast VTZ 93 inspektorů.

Kategorie:

Jedním z hlavních úkolů zařazených do programu kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce jsou již několik let kontroly zaměřené na agenturní zaměstnávání, zejména pak tzv. „zastřeného“ zprostředkování zaměstnání. K tomu dochází jak na straně agentur práce, které mají vydané platné povolení ke zprostředkování zaměstnání, tak na straně subjektů, které toto povolení nemají.

Kategorie:

V rámci mimořádných kontrol se Státní úřad inspekce práce (SÚIP) tentokrát zaměřil na kontroly v oblasti vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR. Celkem inspektoři provedli 48 kontrol a odhalili 97 lidí, kteří zde pracovali nelegálně. V 96 případech se jednalo o cizince ze zemí mimo EU vyslaných z Polska za prací do ČR.

Kategorie:

Přijmeme prodavačku důchodkyni. Nebo: Hledáme ženu s odrostlými dětmi, která už nepůjde na mateřskou. I s takovými inzeráty se setkal Státní úřad inspekce práce, který dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.