Často kladené dotazy - koordinutor BOZP

koordinutor BOZP

Popis činností a náplň práce technického dozoru stavebníka (TDs) nejsou v žádném platném právním předpisu nebo předpisu stanoveny. TDs je zástupcem zadavatele stavby a je na jeho rozhodnutí o tom, při kterých činnostech a jakým způsobem bude zadavatele stavby zastupovat. Konkrétní náplň jeho pracovní činnosti závisí na obsahu smluvního vztahu se zadavatelem stavby. Obvyklá náplň činnosti TDs:
1. Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb
Komplexní věcná kontrola provedených stavebních prací:
• kontrola souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení,
• kontrola souladu s veřejným zájmem vyjádřeným v platných právních předpisech a ve stavebním povolení,
• kontrola souladu s dohodnutými technickými normami a smluvními závazky.
Vlastní činnost TDs:
• kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby
• přejímání zakrývaných konstrukcí
• přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek;
2. Kontrola časového průběhu prací
Základem kontrolní činnosti TDs je časový plán provádění prací. TDs organizuje kontrolní dny na stavbě, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny.
3. Finanční kontrola
Při finanční kontrole spočívá úloha TDs:
• kontrole a odsouhlasení finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby,
• v odsouhlasování navržených cen za práce provedené zhotovitelem nad rámec
smlouvy o dílo.
4. Zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací
Technický dozor stavebníka zastupuje zadavatele stavby především při těchto nezbytných technicko-právních aktech
• předání staveniště,
• organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby,
• organizování kolaudace provedené stavby.