Často kladené dotazy - odpovědnost

odpovědnost

 Zhotovitel je povinen

 doložit nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
• poskytovat koordinátorovia BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů,
• postupovat v souladu se zákoníkem práce a s povinnostmi odborně způsobilých osob v prevenci rizik, to znamená, že je nutno, aby zhotovitel stavby předložil koordinátorovi BOZP technologické a pracovní postupy s opatřeními k eliminaci rizik.
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce a zajistí:

 • udržování pořádku a čistoty na staveništi, popřípadě pracovišti,
 • uspořádání staveniště popřípadě vymezeného pracoviště, za které odpovídá zhotovitel nebo pod-zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště předáno a který je převzal,
 • umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
 • zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
 • předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
 • provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit edostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
 • splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
 • určení a úpravu ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
 • splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
 • uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
 • přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
 • předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,
 • zajištění spolupráce s jinými osobami,
 • předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
 • vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
 • přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,  q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Zhotovitel či zhotovitelé na dané stavbě přijímají opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců, včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.
Ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, tj. odborné vedení provádění stavby podle zvláštního zákona, mohou vykonávat jen fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu.
Stavbyvedoucím může být jen fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu jimi prováděné činnosti. Stavbyvedoucí je odpovědný 
- za zajištění BOZP na svěřené stavbě a
- za dodržování právních předpisů a technických norem v rozsahu celé stavby a přitom je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při odborném vedení provádění dané stavby.
Dále má stavbyvedoucí za úkol řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců,
- co nejlépe organizovat jejich práci,
- vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
- zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.
Z tohoto důvodu stavbyvedoucí plní další povinnosti, zejména

 • vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje BOZP na svých pracovištích.
  Zabezpečuje dodržování bezpečnostních předpisů, vede zaměstnance k pracovní kázni a dodržování zásad bezpečného chování zaměstnanců na pracovištích
 • nepřipustí, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a kvalifikaci nebo zdravotní způsobilosti, zajistí, aby práce, na které je vyžadována odborná kvalifikace a průkaz vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají tuto kvalifikaci
 • má přehled o rizicích (procesních nebezpečích) na svém pracovišti a při činnostech které řídí a spolupracují s koordinátorem BOZP při identifikaci všech závažnějších nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem a při stanovení stávajících a plánovaných bezpečnostních opatření v rámci prevence rizik
 • provádí průběžné kontroly dodržování předpisů a stanovených zásad BOZP jako soustavnou činnost, která je nedílnou součástí každodenních výrobních a provozních povinností a vyžaduje dodržování těchto předpisů, včetně opatření stanovených v rámci prevence rizik
 • řídí a kontrolují průběh pracovních činností a přitom pravidelně i namátkově vyžaduje dodržování bezpečnostních předpisů na podřízených pracovištích