Často kladené dotazy - Novela 309/2006 Sb.

Novela 309/2006 Sb.

Zákonem č. 309/2006 Sb. byl zaveden pojem „odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik“ (OZO), která je onou osobou, jež má zaměstnavateli pomáhat v řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je stanoveno několik podmínek pro získání této kvalifikace – dosažení věku 18 let, minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, praxe v oboru a složení zkoušky u držitele akreditace, zkouška se opakuje každých pět let. V Národní soustavě kvalifikací se objevil další pojem, a to „technik BOZP“, kde jsou mnohem měkčí podmínky pro získání kvalifikace, není například požadována praxe. Důvodem prý bylo umožnit osobám, které by chtěli působit v oboru BOZP a nesplňují kvalifikační podmínky pro OZO, získat praxi a později složit zkoušky OZO. Kvalifikace je nazvána poněkud nešťastně, pojem technik BOZP byl v minulosti vžitý pro dnešní název OZO, personalisté a méně informovaná veřejnost si myslí, že je to stejné a dodnes pro OZO tento název používají. Je tedy třeba vysvětlit, že technik BOZP v žádném případě nenahrazuje osobu odborně způsobilou v prevenci rizik a nemůže u firmy suplovat její činnost. O tom, že zmatení pojmů je značné, svědčí i ta skutečnost, že se vyskytují OZO, které se poptávají po možnosti dodělat si zkoušku na technika BOZP. To je podobné, jako by si primář oddělení chtěl dodělávat zdravotní školu. Bohužel jsou signály, že některé z akreditovaných osob v této věci nepodávají přesné informace. Smutné je, že finální odpovědnost za to, že odborné činnosti budou vykonávány osobou s patřičnou odbornou způsobilostí, je na zaměstnavateli. Do budoucna by asi bylo vhodné zvážit změnu terminologie, např. na „junior BOZP“, ale čeština je bohatý jazyk, třeba někdo vymyslí jiný přiléhavý název.

Odpověď

Ano, z textu přechodného ustanovení k novele zákona č. 309/2006 Sb. je jednoznačně stanoveno, že přechodné období pěti let platí pouze v případech do skončení platnosti osvědčení koordinátorů. Pokud pozbude platnosti jejich osvědčení, tak musí již zákonný předpoklad vzdělání technického zaměření splňovat.

Pokud držitelům osvědčení koordinátora dojde v přechodném období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2021 platnost jejich osvědčení, tak přechodné ustanovení hovoří jasně. K periodické zkoušce koordinátora se budou moci přihlásit, až budou splňovat vzdělání technického zaměření a doloží jej maturitním vysvědčením nebo předměty vysokoškolského studia, ve kterých budou uvedeny předměty, které tvoří vzdělání technického změření. 

Dnem 1. května 2016 nabyl platnosti a účinnosti zákon č. 88/2016 Sb., kterým byla kromě jiného schválena i novela zákona č. 309/2006 Sb. V ustanovení § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona je nově stanoveno, že uchazeč o odbornou způsobilost koordinátora BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“) musí doložit vzdělání technického zaměření. Toto opatření se týká jednak stávajících koordinátorů, kteří, pokud jim dojde platnost jejich osvědčení po nabytí platnosti uvedené novely zákona (v přechodném období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2021), se proto nemohou již přihlásit k periodické zkoušce, pokud nemají vzdělání technického zaměření. Stejný požadavek platí i pro nové uchazeče o zkoušku v této odborné způsobilosti. Tito uchazeči si musí doplnit vzdělání technického zaměření (střední či vysoké), a to proto, aby se mohli přihlásit k periodické zkoušce po pěti letech. Pro posouzení splnění požadavku vzdělání technického zaměření bude třeba v některých případech zkoumat vysvědčení za jednotlivé školní roky a rovněž vysvědčení o maturitní zkoušce, zda úspěšně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou obsahovalo kromě dalších předmětů také technické předměty, např. strojírenství, elektrotechniku, deskriptivní geometrii aj., jelikož platný právní předpis přesné vymezení oboru technického vzdělání neobsahuje. To znamená, že každý držitel akreditace musí, a to jak u středního vzdělání, tak vysokoškolského zkoumat, zda z hlediska obsahu učebních předmětů lze vystudovaný obor žadatele o zkoušku z odborné způsobilosti koordinátora považovat za obor technického vzdělávání či nikoliv.

Prosím o výklad zákona č. 309/2006 Sb. § 9, podle kterého má zaměstnavatel povinnost zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik buďto sám nebo odborně způsobilou osobou. Nikde jsem nedohledala odpověď na otázku, zda tato odborně způsobilá osoba (OZO) musí být fyzicky přítomna na pracovišti nebo zda stačí, aby společnost, která má více pracovišť, kontrolovala pouze jedna OZO, která bude dostupná online nebo přes telefon.

Odpověď