Kategorie:

Přibližně 10% pracovníků v Evropské unii je zaměstnáno v odvětví zdravotnictví a sociální péče, přičemž značný počet z nich je zaměstnán v nemocnicích. Tím se stává zdravotnictví jedním z odvětví s největším počtem zaměstnanců v Evropě, které zahrnuje velký počet různých prací. Ženy zde představují okolo 77% pracovních sil. Podle Evropských údajů je pracovní nehodovost ve zdravotnictví 34%, což je více, než je průměr EU. Toto odvětví má navíc, hned po stavebnictví, druhý největší výskyt s prací spojených muskuloskeletálních chorob (MSD). 

Zdravotničtí pracovníci jsou vystaveni velkému množství rizik souvisejícím s jejich prací, například:

Vlivem kombinace těchto různorodých rizik je zdravotnictví pro pracovníky vysoce rizikovým odvětvím.

Kategorie:

Hlavní vznikající a nová rizika zjištěná na základě přezkumu literatury a odpovědí na dotazník:

  • Očekává se nárůst expozice relativně novým chemickým látkám, jako jsou nanočástice, přičemž důsledky pro pracovníky zatím nejsou známé. Pracovníci, kteří s těmito materiály pracují, by měli postupovat obzvláště obezřetně a je zapotřebí výzkum zaměřený na účinky těchto materiálů.
  • Může dojít k nárůstu expozice biologickým činitelům v důsledku nárůstu cestování a mobility pacientů. Dále je pravděpodobné, že se zvýší expozice činitelům (částice ze zvířat a podobně) v domácnostech pacientů/klientů, jelikož se očekává, že poroste počet domácích pečovatelů.
  • S vývojem nových prostředků se může zvýšit expozice hluku a fyzickým rizikům (například záření) v důsledku používání nových lékařských technik (jako je magnetická rezonance). To může přinést nová rizika pro pracovníky a potřebu dalšího výzkumu dopadů takové expozice.
Kategorie:

Při poranění ostrými kontaminovanými předměty hrozí ohrožení zdraví infekcemi přenášenými krví. Nejčastější příčinou poranění jsou bodná poranění způsobená injekčními jehlami. Lékaři a zdravotní sestry tvoří nejohroženější profesní skupinu. Prevence spočívá v dodržování bezpečných postupů při používání a likvidaci ostrých zdravotnických prostředků a kontaminovaného odpadu a v používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Kategorie:

Poranění zdravotníků patří k nejčastějšímu riziku při výkonu tohoto povolání. Při bodnutí, vpichu, říznutí kontaminovaným předmětem, většinou jehlou, může dojít k přenosu infekce krví. Předložená práce se zabývá klinickými projevy a epidemiologií možných infekcí, kterými může při poranění zdravotnický personál onemocnět. Je kladen velký důraz na prevenci, na preventivní opatření a je doporučen postup při ošetření poranění v rámci represivních opatření.

Kategorie:

S dvaceti miliony zaměstnanců patří zdravotnictví k největším zaměstnavatelům v Evropě. Mnoho států se však potýká s nedostatkem pracovních sil, což se v nadcházejících letech může ještě zhoršit. Snižování vysokého podílu onemocnění z pracovního přetížení, absencí a předčasného odchodu do důchodu jsou pro zaměstnavatele ve zdravotnictví prioritou. Avšak pracovníci ve zdravotnictví si také zasluhují lepší pracovní podmínky

Kategorie:

Práce ve zdravotnické záchranné službě je jak samotnými pracovníky, tak veřejností vnímána jako náročná a stresující, Nepřirozenost smrti, tedy smrt náhodná, nepředvídatelná nebo dokonce hromadná oproti smrti přirozené, s jistou lidskou důstojností, má závažnější dopady na psychiku pracovníků, kteří se s ní setkávají.

Kategorie:

Odpad ze zdravotnictví je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péci nebo při obdobných činnostech. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví muže být příčinou vzniku poranění nebo onemocnění. Zdravotnické odpady mohou obsahovat infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky, nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky nebo ostré předměty. Odpad představuje riziko pro pacienty, zdravotnický personál, pomocný personál, muže ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí.