Kategorie:

Hygiena rukou je základním opatřením v prevenci infekcí.  Jde možná o velmi prostou činnost, ale nedostatky v jejím dodržování u poskytovatelů zdravotní péče jsou celosvětovým problémem. Na základě výzkumu činitelů ovlivňujících dodržování hygieny rukou a strategií podporujících její prosazování byla prokázána účinnost některých nových přístupů. Byla navržena rada strategií na prosazování a zlepšování hygieny rukou a Světová zdravotnická organizace v rámci první globální výzvy ke zvýšení bezpečnosti pacientu „Čistá péče je bezpečnější" zaměřuje část své pozornosti na zlepšování standardu praxe hygieny rukou při poskytování zdravotní péče a současně na zavádění úspěšných přístupů.

Kategorie:

Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

V souladu s ust. § 89 odst. 1 a § 155 odst. 8 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., jsou poskytovatelé zdravotních služeb, coby původci odpadů ze zdravotní péče, s účinností od 1.1.2023 povinni zpracovat Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví dle Přílohy č. 48 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a začlenit je do provozního řádu.

Kategorie:

Odpad ze zdravotnictví je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péci nebo při obdobných činnostech. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví muže být příčinou vzniku poranění nebo onemocnění. Zdravotnické odpady mohou obsahovat infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky, nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky nebo ostré předměty. Odpad představuje riziko pro pacienty, zdravotnický personál, pomocný personál, muže ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí.

Kategorie:

S dvaceti miliony zaměstnanců patří zdravotnictví k největším zaměstnavatelům v Evropě. Mnoho států se však potýká s nedostatkem pracovních sil, což se v nadcházejících letech může ještě zhoršit. Snižování vysokého podílu onemocnění z pracovního přetížení, absencí a předčasného odchodu do důchodu jsou pro zaměstnavatele ve zdravotnictví prioritou. Avšak pracovníci ve zdravotnictví si také zasluhují lepší pracovní podmínky

Kategorie:

Poranění zdravotníků patří k nejčastějšímu riziku při výkonu tohoto povolání. Při bodnutí, vpichu, říznutí kontaminovaným předmětem, většinou jehlou, může dojít k přenosu infekce krví. Předložená práce se zabývá klinickými projevy a epidemiologií možných infekcí, kterými může při poranění zdravotnický personál onemocnět. Je kladen velký důraz na prevenci, na preventivní opatření a je doporučen postup při ošetření poranění v rámci represivních opatření.

Kategorie:

Hlavní vznikající a nová rizika zjištěná na základě přezkumu literatury a odpovědí na dotazník:

  • Očekává se nárůst expozice relativně novým chemickým látkám, jako jsou nanočástice, přičemž důsledky pro pracovníky zatím nejsou známé. Pracovníci, kteří s těmito materiály pracují, by měli postupovat obzvláště obezřetně a je zapotřebí výzkum zaměřený na účinky těchto materiálů.
  • Může dojít k nárůstu expozice biologickým činitelům v důsledku nárůstu cestování a mobility pacientů. Dále je pravděpodobné, že se zvýší expozice činitelům (částice ze zvířat a podobně) v domácnostech pacientů/klientů, jelikož se očekává, že poroste počet domácích pečovatelů.