Kategorie:

Posouzení rizik pro účely BOZP se obecně skládá z identifikace nebezpečí, analýzy rizik a hodnocení rizik. V případě chemických látek a směsí (dále NCHLS) to znamená, že v rámci identifikace nebezpečí je nutné získat informace o jejich vlastnostech z bezpečnostních listů a popř. z dalších zdrojů (databáze, literatura, dodavatel, poradenství).

Kategorie:

Ochrana zdraví před chemickými škodlivinami se v podrobnostech liší podle jednotlivých škodlivin (jejich fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností), možných cest vstupu škodlivin do organismu, způsobu zacházení s nimi apod. Opatření uvedená v následujícím přehledu mají povahu obecných zásad, které se rozpracovávají podle podmínek konkrétního pracoviště.

Kategorie:

Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou:

  • aktinolit CAS 77536-66-4,
  • amosit CAS 12172-73-5,
  • antofylit CAS 77536-67-5,
  • chrysotil CAS 12001-29-5,
  • krokydolit CAS 12001-28-4,
  • tremolit CAS 77536-68-6.

Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 um, průměru menším než 3 um a poměru délky k průměru větším než 3:1 v pracovním ovzduší.