Kategorie:

watchdogWatchdog je nástroj, jehož cílem je usnadnit uživatelům plnění závazků vyplývajících z Nařízení REACH. Shromažďuje (a pravidelně aktualizuje) informace o látkách podléhajících právním předpisům a automaticky o nich informuje. Postupně se Watchdog bude rozvíjet a poskytovat užitečné informace o chemických legislativách z celého světa.

Kategorie:

Nařízení CLP = Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení stanoví systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí. Jedná se o obsáhlý předpis, který má včetně příloh přes 1300 stran. Nařízení bylo mnohokrát novelizováno (naposled v průběhu roku 2018) a další novely lze průběžně očekávat. Do textu na webu byl doplněn přehled jednotlivých novel nařízení CLP a odkaz na t.č. poslední konsolidované znění z r. 1. 3. 2018 , které však neobsahuje všechny novely ale POUZE ty, které jsou k výše uvedenému datu účinné. 

Kategorie:

V přílohách naleznete seznam standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět) podle nařízení CLP v českém jazyce.

Dále jsou k dispozici seznamy doplněné o znění v dalších jazycích - angličtině, němčině a slovenštině. Text celého nařízení CLP naleznete na https://eur-lex.europa.eu/.

stazeniDokumenty ke stažení:

Kategorie:

Pro nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovištích jsou v EU základem Směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (tzv. směrnice CAD) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (tzv. směrnice CMD), které vychází z Rámcové směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V ČR se oblasti BOZP týkající se nakládání s chemickými látkami a směsmi věnuje řada právních aktů. Aktuální přesné znění právních předpisů je nutné si dle potřeby dohledat ve Sbírce zákonů.

Kategorie:

Biologické účinky chemických látek - účinkem se rozumí projev interakce látky s organismem, biologická změna vyvolaná nebo související s působením škodliviny.

  • Akutní otrava je náhle vzniklá porucha zdraví způsobená biologicky aktivní látkou.
  • Chronická otrava je poškození zdraví, které vzniká po delší expozici, chemická škodlivina se kumuluje v organismu, klinické projevy mohou být zpočátku nezřetelné.
  • Subchronická otrava je výsledkem několikrát opakované expozice nebo expozice trvající omezenou dobu.
  • Pozdní účinky chemických látek škodlivých zdraví - projevují se po dlouhé době expozice, případně po jejím skončení. Časový odstup, tzv. stádium latence může trvat i několik let nebo desítek let dokonce se mohou projevit až v následujících generacích.

Do této skupiny se řadí:

  • karcinogeny,
  • mutageny,
  • látky působící nepříznivě na reprodukci a vývoj (teratogeny),
  • alergeny.
Kategorie:

Základní právní rámec týkající se chemických látek a směsí je v EU založen na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. nařízení REACH) a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,  o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č, 1907/2006 (tzv. nařízení CLP). V ČR základním právním aktem v oblasti chemických látek a směsí je zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon). S chemickými látkami a směsmi souvisejí také zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.