Občané našeho státu mají právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. Přesto je řada situací a negativních jevů - mimořádných událostí, kdy je toto právo narušeno.  Je úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy, napříč vertikálními strukturami i napříč jednotlivými resorty, aby činily příslušná opatření k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů.

Havárie patří mezi mimořádné události, ke kterým dochází v souvislosti s lidskou činností a které mohou způsobit menší, ale také ohromné škody. Mohou ohrozit naše zdraví, životy, životní prostředí a majetek. Ať už havárii způsobí přímo člověk nebo technika, která je produktem lidské činnosti, nebo příroda, která na nás zaútočí prostřednictvím některého ze svých živlů (oheň, voda, země, vzduch), havárie nás mohou zastihnout kdykoliv a kdekoliv. Proto je potřeba se s možnými nebezpečími seznámit a důkladně se na ně připravit.

Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil. Přináší škody na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí. Vzniká rychlým nebo pozvolným přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně Země, vlivem rozdílů teplot nebo jiných faktorů. Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru.

Požár je nekontrolovatelný oheň, při kterém dochází:

  • k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat,
  • ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí, nebo
  • k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat, materiálních hodnot nebo životního prostředí.

Vzniká obvykle buď v důsledku technické chyby, přírodního neštěstí nebo úmyslným zapálením (žhářství).

Dopravní nehoda je nepředvídaná kolize jednoho nebo více dopravních prostředků, při níž dojde ke hmotné škodě nebo ke zranění. Obvykle se termínem dopravní nehoda označuje nehoda v provozu na pozemních komunikacích, ale nehodami jsou též obdobné události v drážní, vodní nebo letecké dopravě.

Skoronehoda není blíže upravena žádným právním předpisem ani normou, ale jedná se o událost související s prací, při které došlo nebo mohlo dojít k poškození zdraví, popř. ke škodě na majetku. Synonymem „skoronehody“ je „nežádoucí událost“. Tento pojem však zaměstnavatelé přesto využívají, aby předcházeli vzniku rizik.

Kategorie:

Chemické látky mají své vnitřní vlastnosti, které jsou „vrozené“, s existencí chemické látky neoddělitelně spojené. Podle těchto vlastností (fyzikální, chemické a toxikologické) se bude chemická látka za různých okolností „chovat“. Některé z těchto vlastností představují nebezpečí, což je potenciál způsobit nepříznivé jevy, jejichž účinek a dopad může na stanovené příjemce znamenat různou míru poškození. Toto nebezpečí se může realizovat různými způsoby: požár, výbuch, toxické působení při vstupu toxické látky do organismu nebo jiný druh nebezpečnosti pro zdraví, zasažení životního prostředí nebo nežádoucí reakce s jinými látkami za vzniku jiných nebezpečných látek. Mnoho chemických látek má více nebezpečných vlastností, pak může dojít k synergickému působení. Chemické směsi, vzniklé z chemických látek, mají také své specifické vlastnosti. Stupeň realizace tohoto nebezpečí v určité nežádoucí události a čase znamená riziko. Riziko je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události (jako např. skoronehoda, nehoda, havárie) s nežádoucími následky.