Riziko je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky. Zákon o prevenci závažných havárií definuje riziko pro účely zákona jako pravděpodobnost vzniku zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností.

Nebezpečí je zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností úrazu, zranění nebo jiného poškození zdraví, je to zdroj ohrožení.

Základní povinností zaměstnavatele je soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Zaměstnavatel má na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen BOZP) velké množství povinností, jejichž splnění není vždy snadné. Přitom je v zájmu zaměstnavatele tyto povinnosti plnit, neboť si tím chrání to nejcennější co má, kvalifikovanou pracovní sílu, která mu přináší očekávané hodnoty.

Práce a pracoviště se neustále mění v důsledku zavádění nových technologií, látek a pracovních procesů, změn ve složení pracovní síly a pracovního trhu a nových podob zaměstnání a organizace práce. Mohou tak vznikat nová rizika a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Je nutné je předjímat a zabývat se jimi, aby se do budoucnosti zajistila bezpečná a zdravá pracoviště.

Hodnocení rizik je klíčovým nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel musí dbát na to, aby úroveň ochranných opatření byla v souladu s výsledkem hodnocení rizik. Hodnocení rizik představuje řadu logických kroků vedoucích k tomu, aby byla systematicky provedena analýza a hodnocení rizik. Existuje mnoho způsobů a metod používaných pro identifikaci nebezpečí a kvantifikaci rizika, každá z nich má určité výhody a nedostatky. Proto je výběr vhodné metody velmi důležitý. Při výběru vhodné metody je třeba vzít v úvahu určité informace zahrnující účel posouzení, současný stav podniku, dosažitelnost údajů, finanční možnosti a rovněž osobní dispozice hodnotitele. Každá metoda vyžaduje dostatečnou transparentnost jednotlivých kroků jak pro uživatele výsledků hodnocení rizik, tak i pro všechny zaměstnance, kteří v práci podstupují určité riziko.

Cílem celého procesu hodnocení rizik při práci a uplatňování preventivních opatření je snížit riziko na přijatelnou úroveň, to je taková úroveň, na níž lze dané riziko v souvislosti se závažností případných ztrát již přijmout.

Hodnocení rizik pomůže s nalezením správné a přiměřené ochrany zdraví zaměstnance při provádění činností osamoceně. U prací, které zahrnují činnosti s vysokým rizikem, je přítomnost další osoby vhodným preventivním nástrojem proti poškození zdraví zaměstnance.

Každá z existujících metod pro stanovení rizik byla generována pro určitý specifický problém, a proto jednotlivá paradigma nejsou vzájemně porovnatelná.

Patří sem např.:

 • kontrolní seznam (checklist)
 • bezpečnostní kontrola (bezpečnostní audit)
 • analýza "co se stane, když" (what if analýza)
 • předběžná analýza ohrožení (PHA)
 • analýza kvantitativních rizik procesu (QRA)
 • analýza ohrožení a provozuschopnosti (HAZOP)
 • analýza stromu událostí (ETA)
 • analýza selhání a jejich dopadů (FMEA)
 • analýza stromu poruch (FTA)
 • analýza lidské spolehlivosti (HRA)
 • metoda mlhavé logiky verbálních výroků (FL-W)
 • relativní klasifikace (RR)
 • analýza příčin a dopadů (CCA)
 • metoda pravděpodobnostního hodnocení (PSA)
 • metoda BOMECH
 • metoda JBM
 • metoda ZHA (Zürich Hazard Analysis)
Kategorie:

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP (také Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik nebo Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik) je fyzická osoba zajišťující úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. Základní postavení pozice Odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik (dále jen OZO PR) definuje zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v § 108. Toto ustanovení se zároveň odkazuje na zákon č. 309/2006 Sb., o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práce (dále jen BOZP), který v § 9 odst. 2 konkrétně rozvádí ustanovení o odborné způsobilosti osob v zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Odbornost OZO PR vyplývá z požadavků na teoretické a praktické dovednosti při posuzování činnosti osob při provozování činností a strojních zařízení na jednotlivých pracovištích provozoven.