Kategorie:

oira uvod plakatVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí zahájil mediální propagaci 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce. Jednotlivé nástroje budou blíže představeny zaměstnavatelům v průběhu roku 2021 prostřednictvím médií.

Motto mediální kampaně zní: ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI.

Souhrnný leták

Kategorie:

Online Interactive Risk Assessment (OiRA) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP. Odvětvové nástroje OiRA, které platforma nabízí, jsou k dispozici pro malé podniky a mikropodniky, které s jejich pomocí mohou provádět a dokumentovat hodnocení rizik podle svých požadavků. Nástroje jsou zdarma ke stažení a lze je snadno vyvolat kliknutím na příslušný odkaz. Každý odkaz doplňuje stručný popis nástroje a název partnera OiRA, který jej vyvinul. Nástroje lze vyhledávat podle země, jazyka a odvětví.

Základní povinností zaměstnavatele je soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Zaměstnavatel má na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen BOZP) velké množství povinností, jejichž splnění není vždy snadné. Přitom je v zájmu zaměstnavatele tyto povinnosti plnit, neboť si tím chrání to nejcennější co má, kvalifikovanou pracovní sílu, která mu přináší očekávané hodnoty.

Riziko je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky. Zákon o prevenci závažných havárií definuje riziko pro účely zákona jako pravděpodobnost vzniku zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností.

Nebezpečí je zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností úrazu, zranění nebo jiného poškození zdraví, je to zdroj ohrožení.

Práce a pracoviště se neustále mění v důsledku zavádění nových technologií, látek a pracovních procesů, změn ve složení pracovní síly a pracovního trhu a nových podob zaměstnání a organizace práce. Mohou tak vznikat nová rizika a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Je nutné je předjímat a zabývat se jimi, aby se do budoucnosti zajistila bezpečná a zdravá pracoviště.