Kategorie:

VUBP vviVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., (dále jen VÚBP, v.v.i.) je veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

Kategorie:

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Naše práce přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020  a dalším příslušným strategiím a programům EU. Činnost agentury se zaměřují na to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější, a to ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Usiluje o zlepšení pracovních podmínek a prosazuje kulturu prevence rizik.

Oficiální www stránky https://osha.europa.eu/cs

Kategorie:

iloMezinárodní organizace práce (ILO) je specializovaná organizace OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Sídlí v Ženevě a v současné době má 187 členů.

Tato instituce formuluje mezinárodní přístupy a programy přispívající ke zlepšení pracovních a životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy sloužící vládám států jako model při zavádění vlastních programů, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce, který má pomoci vládám zvýšit efektivnost nových strategií, a angažuje se v oblasti školení, vzdělávání a výzkumu za účelem dosažení pokroku ve výše uvedených oblastech.

Oficiální www stránky http://www.ilo.org/

Kategorie:

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je tripartitní agenturou Evropské unie, jejíž úlohou je poskytovat přehled poznatků z oblasti sociálních a pracovních politik. Nadace Eurofound byla zřízena v roce 1975  nařízením Rady (EHS) č. 1365/75. Jejím úkolem je přispívat k plánování a navrhování lepších životních a pracovních podmínek v Evropě.

Úlohou nadace je poskytovat informace, poradenství a odborné znalosti o životních a pracovních podmínkách, vztazích mezi sociálními partnery a řízení změn v Evropě klíčovým aktérům v oblasti sociální politiky EU na základě komparativních informací, výzkumu a analýz.

Oficiální www stránky http://www.eurofound.europa.eu/

Kategorie:
Cílem druhého celoevropského průzkumu agentury EU OSHA je nápomocí pracovištím zabývat se efektivněji problematikou BOZP a přispívat ke zdraví a spokojenosti pracovníků. Tvůrcům politik poskytuje srovnatelné informace z jednotlivých zemí, které jsou důležité pro vytvoření a uplatňování nových politik v této oblasti. V létě a na podzim roku 2014 bylo napříč všemi odvětvími činnosti1 dotazováno celkem 49 320 podniků v 36 zemích: v 28 členských státech EU a také v Albánii, na Islandu, v Černé Hoře, bývalé jugoslávské republice Makedonii, Srbsku, Turecku, Norsku a Švýcarsku.
 
stazeniVíce informací o metodice průzkumu ESENER naleznete na adrese: http://www.esener.eu
Kategorie:
 • 2020-2022: Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž
 • 2018-2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou
 • 2016-2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
 • 2014–2015: Zdravé pracoviště zvládne i stres
 • 2012-2013: Partnerství při prevenci rizik
 • 2010-2011: bezpečnost práce při údržbě
 • 2008-2009: Hodnocení rizik
 • 2007-2008: Iniciativa za zdravé pracoviště
 • 2007: Posviťme si na břemena (muskuloskeletální poruchy)
 • 2006: BOZ(P) na start! – Mladí pracovníci
 • 2005: Hluku stop!
 • 2004: Stavíme na bezpečnosti
 • 2003: Nebezpečné látky – opatrně!
 • 2002: Pracujme bez stresu
 • 2001: Úspěch znamená žádný úraz
 • 2000: Ukažme záda muskuloskeletálním poruchám

Více zde

Kategorie:

Úvod

Mikropodniky a malé podniky jsou páteří hospodářství Evropské unie a jsou považovány za zásadní hnací sílu hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Mikropodniky a malé podniky zaměstnávají zhruba polovinu pracovní síly v Evropě. Efektivní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích je nezbytné k zajištění pohody pracovníků i dlouhodobého hospodářského přežití těchto podniků. Ze statistik a studií je však zřejmá nedostatečná ochrana bezpečnosti a zdraví mnoha zaměstnanců mikropodniků a malých podniků a to, že zajištění řádného řízení BOZP v nich nadále zůstává významnou výzvou. Tento problém uznává Strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020, dokument přijatý Evropskou komisí, který označuje posílení schopnosti mikropodniků a malých podniků zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům za jeden z hlavních strategických cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

stazeniZnění celé zprávy je k dispozici zde https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/executive-summary-contexts-and-arrangements-occupational-safety/view.