Kategorie:

VUBP vviVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., (dále jen VÚBP, v.v.i.) je veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti, co se týče vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

Kategorie:

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Naše práce přispívá ke strategickému rámci Evropské komise pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014-2020  a dalším příslušným strategiím a programům EU. Činnost agentury se zaměřují na to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější, a to ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Usiluje o zlepšení pracovních podmínek a prosazuje kulturu prevence rizik.

Oficiální www stránky https://osha.europa.eu/cs

Kategorie:

iloMezinárodní organizace práce (ILO) je specializovaná organizace OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Sídlí v Ženevě a v současné době má 187 členů.

Tato instituce formuluje mezinárodní přístupy a programy přispívající ke zlepšení pracovních a životních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy sloužící vládám států jako model při zavádění vlastních programů, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce, který má pomoci vládám zvýšit efektivnost nových strategií, a angažuje se v oblasti školení, vzdělávání a výzkumu za účelem dosažení pokroku ve výše uvedených oblastech.

Oficiální www stránky http://www.ilo.org/

Kategorie:

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je tripartitní agenturou Evropské unie, jejíž úlohou je poskytovat přehled poznatků z oblasti sociálních a pracovních politik. Nadace Eurofound byla zřízena v roce 1975  nařízením Rady (EHS) č. 1365/75. Jejím úkolem je přispívat k plánování a navrhování lepších životních a pracovních podmínek v Evropě.

Úlohou nadace je poskytovat informace, poradenství a odborné znalosti o životních a pracovních podmínkách, vztazích mezi sociálními partnery a řízení změn v Evropě klíčovým aktérům v oblasti sociální politiky EU na základě komparativních informací, výzkumu a analýz.

Oficiální www stránky http://www.eurofound.europa.eu/