Koncem roku se ve Sbírce zákonů objevila pod číslem 452/2022 Sb. dlouho diskutovaná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. S napětím jsme očekávali, zdali se ve vyhlášce objeví všechny navrhované změny. Rozporuplné názory v řadách odborné veřejnosti vyvolalo zvláště zrušení povinných pracovnělékařských prohlídek v 1. a 2. kategorii práce.

Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb, národní akční program, řešení ergonomických problémů, pracovní schopnost v průmyslové výrobě v každém věku a další postřehy z oblasti BOZP zazněly na semináři "BOZP v průmyslu: tradiční nebo nová rizika" v rámci veletrhu FOR INDUSTRY v Praze - Letňanech 11. května 2017.

Pracovnělékařskou péčí se rozumí prevence a ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů. Jejím cílem je udržení dlouhodobé práceschopnosti zaměstnanců. Pracovnělékařskou péči upravují následující právní předpisy - zákon č. 373/2011, Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který je prováděn vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 452/2022 Sb. (dále jen vyhláška)

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen:

  • informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se znalostí vývoje jeho zdravotního stavu,
  • informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců,
  • vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci,

Obsahem pracovnělékařských služeb při

  • hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je:
    • zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách, kterými jsou lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství
  • Zaměstnavatel je povinen, bez ohledu na počet zaměstnanců či velikost podniku, zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči.
  • Zaměstnanec je povinen se pracovnělékařským prohlídkám podrobit.
  • Pracovnělékařské prohlídky jsou vyloučeny ze svobodné volby lékaře, tzn. zaměstnanec absolvuje prohlídku ve zdravotnickém zařízení, které určí zaměstnavatel (většinou na základě smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením).