Vláda schválila na svém jednání ve středu 22. srpna 2018 novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ta řeší problémy v lékařské posudkové službě z důvodu nedostatku lékařů. Díky úpravě zákona bude i nadále činnost této služby zajištěna.

Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb, národní akční program, řešení ergonomických problémů, pracovní schopnost v průmyslové výrobě v každém věku a další postřehy z oblasti BOZP zazněly na semináři "BOZP v průmyslu: tradiční nebo nová rizika" v rámci veletrhu FOR INDUSTRY v Praze - Letňanech 11. května 2017.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen:

  • informovat zaměstnance o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na jeho zdraví, a to se znalostí vývoje jeho zdravotního stavu,
  • informovat zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců,
  • vykonávat pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci,

Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:

  • vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,
  • výstupní lékařská prohlídka a
  • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (dále jen "následná prohlídka").

Při provádění pracovnělékařských prohlídek jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzultační zdravotní služby.

Pracovnělékařskou péčí se rozumí prevence a ochrana zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů. Jejím cílem je udržení dlouhodobé práceschopnosti zaměstnanců. Pracovnělékařskou péči upravují následující právní předpisy - zákon č. 373/2011, Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který je prováděn vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. (dále jen vyhláška)

Obsahem pracovnělékařských služeb při

  • hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je:
    • zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách, kterými jsou lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství