Kategorie:
  1. zabránit riziku
  2. vyhodnocovat nevyhnutelná rizika
  3. odstraňovat rizika u zdroje
  4. zavádět technický pokrok
  5. nahrazovat rizikové méně rizikovým
  6. prevence je lepší než léčba
  7. přizpůsobovat práci jednotlivci
  8. upřednostňovat kolektivní ochranu
  9. udílet odpovídající pokyny pracovníkům
  10. kontrolovat zavedená opatření
Kategorie:

Každá organizace hledá cesty jak snížit počet pracovních úrazů a poškození zdraví zaměstnanců. Mnohé organizace k dosažení tohoto cíle zavádějí „kulturu nulové úrazovosti“. I přes uvedené snahy však stále dochází v organizacích k pracovním úrazům a poškozením zdraví zaměstnanců. Úplně eliminovat možnost vzniku pracovního úrazu a poškození zdraví asi není v praxi reálné, prostě špatné věci se v životě stávají. Co je ovšem možné, je snížení pravděpodobnosti jejich vzniku a jejich následky, které jsou v mnohých případech závislé na naší připravenosti a příslušné reakci na tyto mimořádné události.

Kategorie:

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bylo v našem právním řádu zakotveno již v roce 1993. Stále se však setkáváme s otázkami pojištěných zaměstnavatelů, jaká práva mají zákonné pojišťovny při řešení pojistných událostí jejich poškozených zaměstnanců. 

Kategorie:

Většina příčin pracovních úrazů spadá do kategorie „Nebezpečné chování“ nebo „Nebezpečné podmínky“. Z toho přibližně 80% je pak v oblasti „Nebezpečného chování“.

Budeme-li se tak aktivně zabývat příčinami nebezpečného chování, můžeme docílit podstatného snížení počtu pracovních úrazů v organizaci. Je však otázkou, zda toto nebezpečné chování je způsobeno pouze samotným jednotlivcem nebo zavedeným systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci.