Kategorie:

Článek se zabývá několika různými oblastmi, kterým se věnoval Nejvyšší správní soud v rámci odůvodnění svého rozsudku, kdy předmětem byla problematika oblasti bezpečnosti a ochrany při práci a některé související otázky.1) Za prvé směřuje do problematiky ochrany zaměstnanců proti pádu nebo zřícení, když takovým jednáním došlo k porušení povinností zaměstnavatele vyplývajících z několika právních předpisů. Další stěžejní oblastí článku je problematika použití fotodokumentace pořízené před zahájením kontroly i k následnému zjištění v rámci provedené kontroly a prokázání přestupku. Poslední z oblastí, které se článek věnuje, je pak aplikace zásady legitimního očekávání, resp. otázka, zda je nutné z pohledu správního orgánu odůvodňovat jeho postup v obdobných případech v každém jednotlivém případě.

Kategorie:

Zákon o inspekci práce upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti, dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

Orgány inspekce práce jsou podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce Státní úřad bezpečnosti práce a oblastní inspektoráty práce.

 

Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce (OIP Hlavní město PrahaOIP Středočeský krajOIP Jihočeský kraj a VysočinaOIP Plzeňský a Karlovarský krajOIP Ústecký a Liberecký krajOIP Královéhradecký a Pardubický krajOIP Jihomoravský a Zlínský krajOIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj) jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

 
Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost Úřadu a inspektorátů se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Hlavním cílem práce Úřadu a inspektorátů je a musí byt nikoliv represe, ale prevence, tedy snaha o předcházení negativním jevům – pracovním úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických zařízení – a snaha o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů, pokud k nim dojde.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

Oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny kontrolovat u zaměstnavatelů plnění povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů ve smyslu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce a dodržování pracovněprávních předpisů ve smyslu ustanovení § 126 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Inspektoři oblastních inspektorátů práce se při provádění kontrol zaměřují na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, tedy právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům a právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku.

ČINNOSTI ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE

  • vykonávání kontroly v rozsahu stanoveném § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • ukládání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určování přiměřených lhůt k jejich odstranění a vyžadování podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,
  • kontrola plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
  • rozhodování ve správním řízení o přestupcích, správních deliktech nebo o zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o inspekci práce,
  • bezplatné poskytování základních informací a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zaměstnancům a zaměstnavatelům.

 

Příručka MPSV (2009) Inspekce práce v České republice - cílem této publikace je stručně zdokumentovat uplynulé období a shromáždit důležité informace o dozoru nad bezpečností práce v České republice od prvopočátku a umožnit tak jejich uchování i využití v budoucnosti. Zároveň tak umožňuje seznámení se s důležitými fakty pro všechny čtenáře, pro které bezpečnost práce a ochrana pracovních podmínek něco znamená po odborné, osobní i profesní stránce.

 

Kategorie:

Přijmeme prodavačku důchodkyni. Nebo: Hledáme ženu s odrostlými dětmi, která už nepůjde na mateřskou. I s takovými inzeráty se setkal Státní úřad inspekce práce, který dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.

Kategorie:

Státní úřad inspekce práce zařadil do svého programu činnosti na rok 2007 jako jeden z hlavních úkolů také úkol nazvaný „Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce“. Protože se jednalo o poměrně nový způsob zaměstnávání v České republice, vznikly oprávněné obavy, aby v této souvislosti nedocházelo ve větším rozsahu k porušování pracovněprávních předpisů.

Při provádění kontrol u agentur práce se kladl důraz zejména na zajištění rovných pracovních a mzdových podmínek se zaměstnanci uživatele. Podané podněty poukazovaly na porušování těchto zásad, zejména na úseku uzavírání pracovního poměru, odměňování, rozvržení pracovní doby, skryté přesčasové práce, pracovních podmínek nebo cestovních náhrad.

Kategorie:

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v loňském roce 26 620 kontrol a uložil 3 919 pokut v souhrnné výši 198 090 565 korun. Za loňský rok inspekce eviduje 101 smrtelných pracovních úrazů, což je méně než v roce 2015, kdy se jich stalo 122.

Kategorie:

Padělané doklady, které z pěti občanů Moldavské republiky „udělaly“ Rumuny a další porušení zákona odhalili inspektoři koncem srpna při kontrolách přímo na pracovištích. Celkem 76 lidí převážně z Ukrajiny je teď podezřelých z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti.

Kategorie:

Vyšší četnost smrtelných pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací delší jak 5 dnů v oblasti lesnictví vyžaduje zvýšenou kontrolní činnost na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměření na dodržování bezpečnosti pracovních postupů při provozování těžebně-dopravních prostředků při práci v lese je logickým pokračováním kontrolních činností v létech 2011 až 2013, které byly zaměřeny na bezpečnost práce při manuální těžbě dřeva a jeho soustřeďování. Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně výdělečně činnými a zaměstnavateli při práci v lese je povinností vyplývající jak z relevantních zákonů, tak z nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zaměstnavatelem se pro tyto účely rozumí rovněž podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb., osoba samostatně výdělečně činná.