Často kladené dotazy - požadavky

požadavky

1. Firma, stavba, název objektu, identifikační číslo PBPP a datum
2. Popis prací, které jsou předmětem PBPP popisu
• popis prováděné činnosti (použité metody, postupy, materiály, odpady, apod.)
• způsob provádění prací
• termíny prací
• trvání prací
• posloupnost prací
• místo provádění prací
• opatření vyplývající z nestandardních teplotních a klimatických podmínek.
3. Požadované zdroje
• pracovní síly
• dozor
• strojní vybavení
• materiály.
4. Hodnocení významných rizik pro všechny činnosti, včetně
• přístupu na pracoviště – výstup z pracoviště
• podmínek pracoviště
• ohrožení jiných osob (např. veřejnosti)
• nebezpečných materiálů, hluk, ruční manipulace atd.
5. Nutná organizační a jiná opatření, jako např.
• písemná povolení
• instrukce pro jiné organizace např. bezpečnostní službě
• speciální školení, kvalifikace, odborná způsobilost
• zakázané činnosti.
6. Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky
7. Opatření pro případ havárie, včetně
• záchrany osob
• zvláštních požadavků na zajištění první pomoci.
8. Dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření).
9. Komu bude /byl PBPP předložen, včetně údajů o 
• kontrole a aktualizaci
• požadovaných změnách
• o tom, že obsah PBPP byl vysvětlen pracovníkům, kteří budou práce provádět monitorování dodržování PBPP.