Často kladené dotazy - koordinátor BOZP

koordinátor BOZP

1. Firma, stavba, název objektu, identifikační číslo PBPP a datum
2. Popis prací, které jsou předmětem PBPP popisu
• popis prováděné činnosti (použité metody, postupy, materiály, odpady, apod.)
• způsob provádění prací
• termíny prací
• trvání prací
• posloupnost prací
• místo provádění prací
• opatření vyplývající z nestandardních teplotních a klimatických podmínek.
3. Požadované zdroje
• pracovní síly
• dozor
• strojní vybavení
• materiály.
4. Hodnocení významných rizik pro všechny činnosti, včetně
• přístupu na pracoviště – výstup z pracoviště
• podmínek pracoviště
• ohrožení jiných osob (např. veřejnosti)
• nebezpečných materiálů, hluk, ruční manipulace atd.
5. Nutná organizační a jiná opatření, jako např.
• písemná povolení
• instrukce pro jiné organizace např. bezpečnostní službě
• speciální školení, kvalifikace, odborná způsobilost
• zakázané činnosti.
6. Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky
7. Opatření pro případ havárie, včetně
• záchrany osob
• zvláštních požadavků na zajištění první pomoci.
8. Dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření).
9. Komu bude /byl PBPP předložen, včetně údajů o 
• kontrole a aktualizaci
• požadovaných změnách
• o tom, že obsah PBPP byl vysvětlen pracovníkům, kteří budou práce provádět monitorování dodržování PBPP.

Koordinátor je při realizaci stavby povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 1. předat zadavateli stavby:
  • přehled platnýchprávních předpisů, které se vztahují k dané stavbě
  • informace o možných rizicích v oblasti bezpečnosti práce, které se mohou při realizaci dané stavby vyskytovat
  • další informace, týkající se zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce na dané stavbě;
 2. předávat projektantovi i zhotoviteli:
  • informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích vztahujících se k dané stavbě anebo k jejich činnosti, zejména pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebné informace k organizaci prací v průběhu realizace stavby;
  • podněty a doporučení (technická nebo organizační) k eliminaci výše uvedených rizik
  • odborné konzultace, týkající se požadavků na zajištění BOZP;
 3. zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy nezbytné k zajištění bezpečné práce;
 4. zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen při výstavbě, ale i při udržovacích pracích realizované stavby;
 5. spolupracovat se zadavatelem, projektantem a zhotovitelem (zhotoviteli), pokud jsou v této etapě výstavby známi.

Koordinátor je při realizaci stavby povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 3096/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

 1. informovat bez zbytečného odkladu všechny zhotovitele na dané stavbě o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi v souvislosti s postupem výstavby, a to cestou upozorňování zhotovitelů na dané stavbě na nedostatky v BOZP, které zjistil a vyžadování na zhotovitelích zjednání nápravy a přijetí přiměřených opatření;
 2. oznamovat zadavateli stavby případy, pokud nebyla-li některým zhotovitelem na dané stavbě neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
 3. koordinovat spolupráci zhotovitelů při souběžně nebo následně prověděných pracích s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
 4. dávat zhotovitelům podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat;
 5. spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
 6. sledovat provádění prací zhotoviteli na staveništi a zabezpečuje, aby tyto práce byly prováděny s ohledem na dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
 7. kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 8. spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka;
 9. zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
 10. navrhovat termíny kontrolních dnů a organizovat jejich konání za přítomnosti všech zhotovitelů na stavbě nebo jejich pověřených zástupců;
 11. sledovat dodržování plánu BOZP a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
 12. provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky zjišťěné v průběhu jím prováděné kontroly na staveništi odstraněny.
TAGS: povinnosti

A) na základě smluvního vztahu koordinátora BOZP se zadavatelem stavby, postupovat podle práv a povinností dohodnutých v obchodní smlouvě se zadavatelem dané stavby;
B) na základě zákona č. 309/2006 Sb., v plat. znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:
1. upozorňovat zhotovitele na dané stavbě na nedostatky v BOZP
2. vyžadovat na zhotovitelích na dané stavbě zjednání nápravy a navrhovat přiměřená opatření
3. oznamovat zadavateli stavby případy, nebyla-li některým ze zhotovitelů na dané stavbě neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy
4. koordinovat spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
5. dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
6. sledovat průběžně provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
7. sledovat dodržování plánu a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků 
8. provádět kontroly a zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

TAGS: pravomoci

 1) určit koordinátora BOZP na staveništi, pokud:

 • budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele;

2) zajistit zpracování plánu BOZP, pokud:

 • očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů a očekává se, že tam bude zaměstnáno současně nejméně 20 zaměstnanců; nebo
 • pravděpodobný objem prací přesahuje 500 „člověkodnů“;
 • budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem;

3) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu (OIP) příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, pokud:

 • očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů a očekává se, že tam bude zaměstnáno současně nejméně 20 zaměstnanců; nebo
 • pravděpodobný objem prací přesahuje 500 člověkodnů.