Kategorie:

watchdogWatchdog je nástroj, jehož cílem je usnadnit uživatelům plnění závazků vyplývajících z Nařízení REACH. Shromažďuje (a pravidelně aktualizuje) informace o látkách podléhajících právním předpisům a automaticky o nich informuje. Postupně se Watchdog bude rozvíjet a poskytovat užitečné informace o chemických legislativách z celého světa.

Kategorie:

Základní právní rámec týkající se chemických látek a směsí je v EU založen na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (tzv. nařízení REACH) a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí,  o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č, 1907/2006 (tzv. nařízení CLP). V ČR základním právním aktem v oblasti chemických látek a směsí je zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon). S chemickými látkami a směsmi souvisejí také zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.

Kategorie:

Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou:

 • aktinolit CAS 77536-66-4,
 • amosit CAS 12172-73-5,
 • antofylit CAS 77536-67-5,
 • chrysotil CAS 12001-29-5,
 • krokydolit CAS 12001-28-4,
 • tremolit CAS 77536-68-6.

Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 um, průměru menším než 3 um a poměru délky k průměru větším než 3:1 v pracovním ovzduší.

Kategorie:

Z biologických faktorů jsou nejzávažnější mikroorganismy, které mohou vyvolat závažná onemocnění člověka (patogenní mikroorganismy). Jsou-li patogenní mikroorganismy využívány záměrně při výrobě nebo je jejich výskyt nedílnou součástí práce (zdravotnická a veterinární zařízení apod.), pak takové práce podléhají kategorizaci. Mikroorganismy nebo jejich produkty se do pracovního prostředí mohou také uvolňovat z klimatizačních zařízení či zaplísněných povrchů a pak je třeba příčinu výskytu odstranit.

Kategorie:

Dne 25. 6. 2018 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 160 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA. Dosavadní zkušenosti, které ECHA se svým Výborem pro posuzování rizik a Výborem pro socioekonomickou analýzu získala při posuzování žádostí o povolení, ukázaly, že množství práce spojené s posuzováním těchto žádostí se odvíjí od počtu použití požadovaných v jedné žádosti, nikoliv od počtu žadatelů, kteří společně podali jednu žádost. Poplatek za příslušnou žádost by proto měl být stejný bez ohledu na počet žadatelů; za dalšího žadatele by se neměl vybírat nový poplatek. Totéž platí i pro platby za předložení zprávy o přezkumuOdpovídající úprava poplatků a plateb by mohla zmírnit finanční zátěž pro menší subjekty, jako jsou malé a střední podniky.

Kategorie:

Expozici biologickými činiteli lze očekávat kdekoli jsou zaměstnanci při práci v kontaktu s:

 • přírodními či organickými materiály jako je hlína, jíl atd.,
 • materiály rostlinného původu (seno, sláma, bavlna atd.),
 • materiály živočišného původu (vlna, srst atd.),
 • potravinami,
 • organickým prachem (např. mouka, papírový prach, zvířecí lupy),
 • odpady, odpadními vodami,
 • krví a jinými tělesnými tekutinami.