Je třeba zdůraznit, že podstata, tedy princip odborné způsobilosti v elektrotechnice, zůstává i po 1. 7. 2022 stejný. Samotnou podstatou odborné způsobilosti vždy bylo, je a lze předpokládat, že i bude, objektivně a nezávisle ověřit, zda je elektrotechnik schopen provádět svoji odbornou činnost na elektrických zařízeních tak, aby tato zařízení a práce s nimi byla bezpečná.

Kupujete pro svou firmu nebo za účelem svého podnikání starší stroj nebo jiné technické zařízení z druhé ruky či bazaru? Dávejte pozor na to, abyste dostali také průvodní a provozní dokumentaci. Tyto dokumenty totiž musíte mít dle zákona ke každému stroji a technickému zařízení. Jedině tak budou stroje plně v souladu s BOZP. Co dělat když průvodní a provozní dokumentaci při nákupu nedostanete?

Strojní zařízení (stroj) tvoří montážní celek sestavený ze součástí nebo částí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušnými pohonnými zařízeními, řídicími a silovými obvody, vzájemně spojenými za účelem specificky přesně stanoveného použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení materiálu.

Problematika zajištění bezpečnosti strojů a zařízení je složitá, návrh bezpečného stroje zahrnuje mnoho norem a úkonů. Bezpečností strojního zařízení je nutné se zabývat již při začátku návrhu a samotné mechanické konstrukci strojů. Rizika nebezpečí, která nelze odstranit či potlačit mechnickými prvky (kostrukcí stroje, kryty apod.), je nutné ošetřit či zajistit elektronicky. Na zbytkové riziko je pak nutné upozorňovat štítky na strojích a podrobněji v dokumentaci. 

Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí stanoví nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Technologie svařování je využívána v mnoha různých oborech, jako je strojírenství, stavebnictví opravárenství, služby atd. Nejběžnější metoda svařování je svařování tavné, kterým se rozumí svařování provedené místním ohřevem a roztavením spojovaných částí bez použití tlaku. Jedná se zejména o obloukové svařování, kterým se rozumí tavné svařování, při kterém se ohřev uskutečňuje elektrickým obloukem, a plamenové svařování, kterým se rozumí tavné svařování, při kterém se pro ohřev používá teplo spalovaných směsí plynů.

Technická inspekce České republiky (TIČR) je v souladu s § 5 zákona č. 250/2021 Sb. pověřenou organizací k plnění úkolů státního odborného dozoru v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení v rozsahu ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kategorie:

Je to již několik měsíců, co jsme se museli přizpůsobit nové právní úpravě (zákon č. 250/2021 Sb. a prováděcí nařízení vlády) týkající se bezpečnosti vyhrazených technických zařízení (VTZ). Na otázky, zdali jsme si ji osvojili, co nám činí největší problémy a co se ak zlepšilo, odpovídal zástupce firmy zaměřennaopé na BOZP, PO a životní prostředí, revizní technik a inspektor práce.