Kategorie:

Nejčastěji je citována definice vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO): „Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo jiné vady.“ Toto pojetí zdraví respektuje jeho biologické parametry (objektivně zjištěné laboratorní apod. hodnoty), postihuje však i vyšší rovinu zdraví, subjektivní vnímání dobrého zdraví daným člověkem a jeho začlenění do společnosti.

Zdraví a práce se vzájemně podmiňuje. Zdraví umožňuje pracovníkovi podávat v práci plný výkon a práce zase je přímo či nepřímo zdrojem většiny hodnot potřebných pro člověka. V konečném důsledku je práce i zdrojem zdraví. Práce ovšem může mít na zdraví i negativní vliv. Při práci jsou často lidé vystaveni faktorům, které se v běžném životě nevyskytují, případně se v práci vyskytují v podstatně větší míře. 

Ochranou zdraví se má dosáhnout toho, aby z žádné lidské aktivity nevznikla nepřijatelná zdravotní rizika, bylo zabráněno šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví

Kategorie:

V organizování první pomoci na pracovišti panují stále nejasnosti. Přestože zmínka o první pomoci se nachází ve více předpisech, pro BOZP je nejvýznamnější § 102 odst. 6 zákoníku práce, který je však velice všeobecný, a § 2 vyhl. č. 79/2013 Sb., podle kterého je hlavním aktérem v této záležitosti poskytovatel pracovnělékařských služeb. V této souvislosti se také diskutovalo o tom, jestli učitel může podat dítěti ve škole lék nebo jaké vybavení má mít lékárnička na pracovišti.

Kategorie:

Hodnocení rizik je proces kvalitativního a kvantitativního určení rizika při práci pro zdraví a bezpečnost pracovníka. Užívá se různých metod a postupů, jejichž cílem je odhadnout možnost poškození zdraví člověka. Protože se jedná o zdraví člověka, užíváme též pojem hodnocení zdravotních rizik (health risk assasment).

Musíme si uvědomit, že celý systém managementu rizik je tvořen třemi základními částmi:

  • vyhledáváním rizik
  • hodnocením rizik a
  • stanovením opatření.

Základem pro analýzu rizik při práci je systematické sledování všech faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska zátěže lidského zdraví, bezpečnost pracovníků při práci a předpověď možností vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání či jiných poškození zdraví souvisejících s práci a pracovními podmínkami.

Kategorie:

Podporu zdraví na pracovišti lze vyjádřit jako systém zdravotně vzdělávacích, organizačních a ekologických aktivit a projektů tak, aby motivovaly zaměstnance organizací ke zdravému životnímu stylu a k péči o vlastní zdraví. Základním rysem podpory zdraví je podpora přímé účasti jednotlivce na uchování nebo zlepšení vlastního zdraví prostřednictvím pochopení významu změny postojů a dobrovolné změny chování a životního stylu, tzn. převzetí spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví. V praxi to znamená například boj s kouřením, zvyšování pohybové aktivity, prevence a kontrola obezity, ozdravění výživy, prevence nádorových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, očkování a podobně.

Kategorie:

Orgány, které vykonávají státní správu v ochraně veřejného zdraví jsou Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice a ministerstva životního prostředí, obrany, vnitra, dopravy, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a krajské úřady.

Kategorie:

Při posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce zaměstnanců vydává příslušný lékař kromě jiného i lékařský posudek. Tímto posudkem lékař stanoví, zda je zaměstnanec způsobilý vykonávat konkrétní práci či funkci.