Často kladené dotazy - Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

1. Firma, stavba, název objektu, identifikační číslo PBPP a datum
2. Popis prací, které jsou předmětem PBPP popisu
• popis prováděné činnosti (použité metody, postupy, materiály, odpady, apod.)
• způsob provádění prací
• termíny prací
• trvání prací
• posloupnost prací
• místo provádění prací
• opatření vyplývající z nestandardních teplotních a klimatických podmínek.
3. Požadované zdroje
• pracovní síly
• dozor
• strojní vybavení
• materiály.
4. Hodnocení významných rizik pro všechny činnosti, včetně
• přístupu na pracoviště – výstup z pracoviště
• podmínek pracoviště
• ohrožení jiných osob (např. veřejnosti)
• nebezpečných materiálů, hluk, ruční manipulace atd.
5. Nutná organizační a jiná opatření, jako např.
• písemná povolení
• instrukce pro jiné organizace např. bezpečnostní službě
• speciální školení, kvalifikace, odborná způsobilost
• zakázané činnosti.
6. Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky
7. Opatření pro případ havárie, včetně
• záchrany osob
• zvláštních požadavků na zajištění první pomoci.
8. Dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření).
9. Komu bude /byl PBPP předložen, včetně údajů o 
• kontrole a aktualizaci
• požadovaných změnách
• o tom, že obsah PBPP byl vysvětlen pracovníkům, kteří budou práce provádět monitorování dodržování PBPP.

 Zhotovitel je povinen

 doložit nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
• poskytovat koordinátorovia BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů,
• postupovat v souladu se zákoníkem práce a s povinnostmi odborně způsobilých osob v prevenci rizik, to znamená, že je nutno, aby zhotovitel stavby předložil koordinátorovi BOZP technologické a pracovní postupy s opatřeními k eliminaci rizik.
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce a zajistí:

 • udržování pořádku a čistoty na staveništi, popřípadě pracovišti,
 • uspořádání staveniště popřípadě vymezeného pracoviště, za které odpovídá zhotovitel nebo pod-zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště předáno a který je převzal,
 • umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
 • zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
 • předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
 • provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit edostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
 • splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
 • určení a úpravu ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
 • splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
 • uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
 • přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
 • předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,
 • zajištění spolupráce s jinými osobami,
 • předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,
 • vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
 • přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,  q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Zhotovitel či zhotovitelé na dané stavbě přijímají opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců, včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.
Ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, tj. odborné vedení provádění stavby podle zvláštního zákona, mohou vykonávat jen fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu.
Stavbyvedoucím může být jen fyzická osoba, která získala oprávnění k výkonu jimi prováděné činnosti. Stavbyvedoucí je odpovědný 
- za zajištění BOZP na svěřené stavbě a
- za dodržování právních předpisů a technických norem v rozsahu celé stavby a přitom je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při odborném vedení provádění dané stavby.
Dále má stavbyvedoucí za úkol řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců,
- co nejlépe organizovat jejich práci,
- vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
- zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů.
Z tohoto důvodu stavbyvedoucí plní další povinnosti, zejména

 • vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje BOZP na svých pracovištích.
  Zabezpečuje dodržování bezpečnostních předpisů, vede zaměstnance k pracovní kázni a dodržování zásad bezpečného chování zaměstnanců na pracovištích
 • nepřipustí, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a kvalifikaci nebo zdravotní způsobilosti, zajistí, aby práce, na které je vyžadována odborná kvalifikace a průkaz vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají tuto kvalifikaci
 • má přehled o rizicích (procesních nebezpečích) na svém pracovišti a při činnostech které řídí a spolupracují s koordinátorem BOZP při identifikaci všech závažnějších nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem a při stanovení stávajících a plánovaných bezpečnostních opatření v rámci prevence rizik
 • provádí průběžné kontroly dodržování předpisů a stanovených zásad BOZP jako soustavnou činnost, která je nedílnou součástí každodenních výrobních a provozních povinností a vyžaduje dodržování těchto předpisů, včetně opatření stanovených v rámci prevence rizik
 • řídí a kontrolují průběh pracovních činností a přitom pravidelně i namátkově vyžaduje dodržování bezpečnostních předpisů na podřízených pracovištích

Koordinátor je při realizaci stavby povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

 1. předat zadavateli stavby:
  • přehled platnýchprávních předpisů, které se vztahují k dané stavbě
  • informace o možných rizicích v oblasti bezpečnosti práce, které se mohou při realizaci dané stavby vyskytovat
  • další informace, týkající se zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce na dané stavbě;
 2. předávat projektantovi i zhotoviteli:
  • informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích vztahujících se k dané stavbě anebo k jejich činnosti, zejména pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebné informace k organizaci prací v průběhu realizace stavby;
  • podněty a doporučení (technická nebo organizační) k eliminaci výše uvedených rizik
  • odborné konzultace, týkající se požadavků na zajištění BOZP;
 3. zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy nezbytné k zajištění bezpečné práce;
 4. zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen při výstavbě, ale i při udržovacích pracích realizované stavby;
 5. spolupracovat se zadavatelem, projektantem a zhotovitelem (zhotoviteli), pokud jsou v této etapě výstavby známi.

Koordinátor je při realizaci stavby povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 3096/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

 1. informovat bez zbytečného odkladu všechny zhotovitele na dané stavbě o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi v souvislosti s postupem výstavby, a to cestou upozorňování zhotovitelů na dané stavbě na nedostatky v BOZP, které zjistil a vyžadování na zhotovitelích zjednání nápravy a přijetí přiměřených opatření;
 2. oznamovat zadavateli stavby případy, pokud nebyla-li některým zhotovitelem na dané stavbě neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
 3. koordinovat spolupráci zhotovitelů při souběžně nebo následně prověděných pracích s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
 4. dávat zhotovitelům podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat;
 5. spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
 6. sledovat provádění prací zhotoviteli na staveništi a zabezpečuje, aby tyto práce byly prováděny s ohledem na dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
 7. kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 8. spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka;
 9. zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
 10. navrhovat termíny kontrolních dnů a organizovat jejich konání za přítomnosti všech zhotovitelů na stavbě nebo jejich pověřených zástupců;
 11. sledovat dodržování plánu BOZP a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
 12. provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky zjišťěné v průběhu jím prováděné kontroly na staveništi odstraněny.

Zhotovitelé - zaměstnavatelé (právnické a podnikající fyzické osoby) odpovídají za plnění povinností, které jim ukládají právní předpisy upravující požadavky na zajišťování BOZP.

Zhotovitel jako zaměstnavatel musí zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, zaměstnává-li:
a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu; nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou.
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu.
Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci. Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad dle § 102 odst. 5 ZP na pracovištích, zejména navrhuje opatření a sám je vykonává nebo zajišťuje stálý přímý dozor nad prováděním takových prací, přitom upozorní zaměstnance na možná vzniklá nebezpečí v průběhu mimořádných prací a situací.

Dále podává návrhy směřující k zabránění ohrožení a nebezpečí, v naléhavých bezodkladných případech provádějí operativní zásahy, zejména jde o zastavení nebo přerušení práce na pracovišti, kde je bezprostředně ohroženo zdraví nebo život zaměstnanců, současně činí opatření k obnovení práce.
OZO v prevenci rizik poskytuje součinnost určenému koordinátorovi BOZP na staveništi, kde působí její zaměstnavatel jako zhotovitel. Účastní se kontrolního dne BOZP a podílí se na zajišťování opatření, která stanoví koordinátor BOZP na dané stavbě.

Popis činností a náplň práce technického dozoru stavebníka (TDs) nejsou v žádném platném právním předpisu nebo předpisu stanoveny. TDs je zástupcem zadavatele stavby a je na jeho rozhodnutí o tom, při kterých činnostech a jakým způsobem bude zadavatele stavby zastupovat. Konkrétní náplň jeho pracovní činnosti závisí na obsahu smluvního vztahu se zadavatelem stavby. Obvyklá náplň činnosti TDs:
1. Věcná kontrola dodávky výrobků, prací a služeb
Komplexní věcná kontrola provedených stavebních prací:
• kontrola souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení,
• kontrola souladu s veřejným zájmem vyjádřeným v platných právních předpisech a ve stavebním povolení,
• kontrola souladu s dohodnutými technickými normami a smluvními závazky.
Vlastní činnost TDs:
• kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby
• přejímání zakrývaných konstrukcí
• přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek;
2. Kontrola časového průběhu prací
Základem kontrolní činnosti TDs je časový plán provádění prací. TDs organizuje kontrolní dny na stavbě, při kterých jsou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté termíny.
3. Finanční kontrola
Při finanční kontrole spočívá úloha TDs:
• kontrole a odsouhlasení finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby,
• v odsouhlasování navržených cen za práce provedené zhotovitelem nad rámec
smlouvy o dílo.
4. Zajištění podmínek pro průběh a ukončení prací
Technický dozor stavebníka zastupuje zadavatele stavby především při těchto nezbytných technicko-právních aktech
• předání staveniště,
• organizování (závěrečného) předání a převzetí provedené stavby,
• organizování kolaudace provedené stavby.

 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
 8. Potápěčské práce.
 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

A) na základě smluvního vztahu koordinátora BOZP se zadavatelem stavby, postupovat podle práv a povinností dohodnutých v obchodní smlouvě se zadavatelem dané stavby;
B) na základě zákona č. 309/2006 Sb., v plat. znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:
1. upozorňovat zhotovitele na dané stavbě na nedostatky v BOZP
2. vyžadovat na zhotovitelích na dané stavbě zjednání nápravy a navrhovat přiměřená opatření
3. oznamovat zadavateli stavby případy, nebyla-li některým ze zhotovitelů na dané stavbě neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy
4. koordinovat spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
5. dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
6. sledovat průběžně provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
7. sledovat dodržování plánu a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků 
8. provádět kontroly a zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

TAGS: pravomoci

 1) určit koordinátora BOZP na staveništi, pokud:

 • budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele;

2) zajistit zpracování plánu BOZP, pokud:

 • očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů a očekává se, že tam bude zaměstnáno současně nejméně 20 zaměstnanců; nebo
 • pravděpodobný objem prací přesahuje 500 „člověkodnů“;
 • budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem;

3) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu (OIP) příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, pokud:

 • očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů a očekává se, že tam bude zaměstnáno současně nejméně 20 zaměstnanců; nebo
 • pravděpodobný objem prací přesahuje 500 člověkodnů.

Koordinátor BOZP by měl být určen zadavatelem stavby bezprostředně po uzavření smlouvy s projektantem odpovědným za zpracování projektové dokumentace, aby určený koordinátor BOZP mohl projektantovi poskytovat potřebné informace k otázkám zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a připomínkovat zpracovávanou projektovou dokumentaci již v době jejího vzniku. 

 • Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi.

Poznámka: kriteriem pro určení koordinátora BOZP není počet uzavřených smluv mezi zadavatelem stavby a více zhotoviteli, nýbrž počet skutečně zúčastněných zhotovitelů na staveništi.

 • vzniká-li povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,
 • neprovádí-li stavebník stavbu sám pro sebe svépomocí podle § 160 stavebního zákona a podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.,
 • vyžaduje-li stavba stavební povolení nebo ohlášení stavby podle § 103 stavebního zákona podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.