Vyhrazená technická zařízení

Tlaková zařízení se vyznačují tím, že se u nich vyskytují nebezpečí, pocházející od tlaku pracovní látky, což představuje značnou akumulovanou energii a nebezpečí pocházející z vlastností tlakové látky, např. vysoká teplota včetně varných explozí, hořlavost, popř. výbušnost, jedovatost, žíravost apod. Nová specifická nebezpečí přináší u tlakových zařízení místní podmínky dané umístěním zařízení v konkrétním prostředí s provozními podmínkami v konkrétním místě a při konkrétním způsobu užití.

INFORMACE TIČR K OBORU TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

Vyhrazená tlaková zařízení jsou konstrukční tlakové celky tvořící vymezené prostory s pevnými, nepohyblivými stěnami, na které působí plynné nebo kapalné látky vnitřním přetlakem. Tlakové zařízení musí být konstruované, vyrobené a zkoušené na největší přípustný přetlak, největší popř. nejnižší přípustnou teplotu a zabezpečené proti jejich překročení, dále musí být provozované a udržované tak, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a okolí. Vyhrazená tlaková technická zařízení (VTTZ) jsou definována vyhláškou č. 18/1979 Sb. a jde o následující zařízení:

 • parní a kapalinové kotle, u kterých konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje při tomto přetlaku bod varu,
 • tlakové nádoby stabilní, u kterých nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny jakékoliv teploty nebo jakékoli kapaliny s teplotou převyšující bod jejich varu při přetlaku 0,07 MPa,
 • kovové tlakové nádoby na přepravu plynů, u kterých kritická teplota je nižší než +50 oC, anebo plynů, u kterých při teplotě +50 oC je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa.

Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Parní a horkovodní kotle

Povinnosti provozovatele

 • Zajistit potřebnou kvalifikovanou obsluhu kotlů s platným topičským průkazem a osvědčením.
 • Stanovit jednoho pracovníka odpovědného za provoz kotlů, popřípadě více pracovníků (pro každou směnu nebo daný provoz).
 • Zajistit řádnou a pravidelnou údržbu kotlů, pomocných zařízení a zařízení pro úpravu vody.
 • Stanovit potřebný počet revizních techniků.
 • Zajistit potřebnou odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, údržbě nebo obsluze kotlů.
 • Oznámit příslušnému oblastnímu inspektorátu práce smrtelné úrazy a všechny úrazy s hospitalizací delší než 5 dnů, popřípadě nehodové události, při kterých došlo ke zranění osob.
 • Zajistit, aby při provozu, údržbě a obsluze kotlů byly dodržovány příslušné technické předpisy.
 • Pro práci na kotlích a dalších zařízeních v kotelně zajistit pro zaměstnance osobní ochranné pracovní prostředky, případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.
 • Vybavit pracoviště lékárničkou pro případ poskytnutí první pomoci.
 • V určených termínech zajistit provedení revizí a zkoušek a připravit kotle k revizím a zkouškám.

Základní povinnosti obsluhy

 • Seznámit se s obsluhovaným kotelním zařízením a stavem plnění příkazů revizního technika.
 • Dbát, aby se v kotelně nezdržovaly nepovolané osoby.
 • Nevzdalovat se od obsluhovaného kotle.
 • Provádět předepsané záznamy do provozního deníku kotle.
 • Neprodleně nadřízenému zaměstnanci ohlásit každou poruchu nebo závadu na svěřeném kotelním zařízení a každé zranění osob.
 • Dbát na to, aby větrací otvory pro přívod vzduchu do kotelny byly vždy otevřeny.
 • Zajistit, aby hlavní jistič elektrické energie a hlavní ventil pro přívod plynu nebo kapalného paliva byly vždy volně přístupné.
 • Mít vždy funkční nouzové osvětlení a ruční svítilnu.
 • Používat detektor na zjišťování oxidu uhelnatého, pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů.
 • Při práci používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Zúčastnit se nejméně jednou za tři roky prověrky odborné způsobilosti před pracovníkem, kterého stanoví provozovatel. (Tato prověrka provozovatele nemá vliv na platnost topičského průkazu a osvědčení.)
 • Mít platnou lékařskou prohlídku stanovenou zvláštními předpisy (vyhláška MZ č. 79/2013 Sb.).

Tlakové nádoby stabilní

Základní povinnosti provozovatele

 • Vypracovat provozní pokyny na podkladě pokynů pro uvádění nádob do provozu a technické dokumentace výrobce nebo dovozce nádob, jestliže charakter provozu nádoby tyto pokyny z hlediska hospodárnosti a bezpečnosti vyžaduje.
 • Stanovit jednoho, popř. více pracovníků zodpovědných za provoz nádob.
 • Zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě, kontrole a revizi nádob a soustavně sledovat jejich činnost.
 • Zajistit v rámci plánované údržby provádění kontrol, revizí a zkoušek.
 • Zajistit nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistit jejich výměnu.
 • Zajistit, aby při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy, místní provozní řády, návody pro obsluhu od výrobce nádoby, pokyny, normy, jakož i příkazy a pokyny orgánů inspekce práce.
 • Pro práci, revize a kontrolní prohlídky v nádobách zajistit potřebnou pracovní výstroj, zejména ochranné prostředky, bezpečnostní osvětlení, případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Vybavit pracoviště lékárničkou pro případ poskytnutí první pomoci.
 • Vést přesnou evidenci všech nádob a jejich změn, zajistit spolehlivou úschovu a přístupnost dokumentace k nádobám.
 • Stanovit způsob vedení provozních záznamů.
 • Zajistit odstranění zjištěných závad z průběhu provozu, po kontrole nebo revizi a zkouškách nádob.
 • Jestliže není možnost provádět údržbu a revize vlastními pracovníky, tak tuto činnost zajistit jiným způsobem.

Základní povinnosti pracovníka odpovědného za provoz nádob

 • Sledovat provoz nádob z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.
 • Zabezpečit, aby nebyly provozovány nádoby bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby, u kterých nebyly provedeny revize a zkoušky nebo u nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život.
 • Nahlásit všechny změny reviznímu technikovi.
 • Sledovat a podle potřeby provádět opatření, aby byly nádoby náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje.
 • Spolupracovat s revizním technikem na vypracování plánu revizí.
 • Zajistit přípravu nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám.
 • Dbát pokynů revizního technika.

Základní povinnosti obsluhy

 • Poznat, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnouti za mimořádných okolností.
 • Dbát příkazů nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi pracovníka pověřeného obsluhou.
 • Ohlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci.
 • Odstavit ihned nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený pracovník opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí.
 • Zúčastnit se kontrol, revizí a zkoušek nádoby tak, abys jako obsluha sám znal její stav.
 • Kontrolovat a zkoušet výstroj nádoby dle předepsaného rozsahu a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam. Provádět provozní záznamy podle ČSN 69 0012 nebo provozních pokynů.
 • Dbát o pořádek a čistotu v prostoru umístění nádoby, jakož i o přístupnost tohoto prostoru.
 • Dbát, aby se v pracovním okolí nádoby nezdržovaly nepovolané osoby.
 • Zajistit, aby hlavní jistič elektrické energie a ovládání bezpečnostního zařízení byly vždy volně přístupné.
 • Mít vždy funkční nouzové osvětlení (ruční svítilnu).
 • Po ukončení směny předat dle provozních pokynů řádně zařízení svému nástupci nebo nadřízenému zaměstnanci a ohlásit jim všechny neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u nádob.
 • Provést nahlášení nadřízenému zaměstnanci, pokud je ti nevolno nebo se vyskytla jiná překážka, aby za tebe zajistil odborně kvalifikovanou náhradu z důvodů obsluhy. Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy nádob nezbavuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu nádob.

 Tlakové nádoby k dopravě plynů

Pro používání láhví, jejich skladování, dopravu a údržbu nádob musí být vypracovány provozní pokyny k obsluze, včetně bezpečnostních zásad. Provozní pokyny musí zejména obsahovat:

 • charakteristiku používaného plynu a používaných láhví,
 • předpisy pro obsluhu láhví,
 • předpisy pro dopravu a vyprazdňování láhví.

Dále pak pokyny pro případ požáru, úniku plynu, poruchy láhví a zařízení, lhůty pro provádění kontrol a revizí, provádění údržby a také pokyny pro školení o provozních předpisech. Pro používání a skladování láhví musí být také vypracován protiplynový poplachový plán pro případ havárie a úniku plynu. Zaměstnanci, kteří vyprazdňují jednotlivé láhve, nebo jinak s nimi manipulují (skladování, doprava), musí být před pověřením touto činností prokazatelně poučeni v rozsahu pokynů k obsluze a poplachového plánu. Při dopravě láhví musí být pracovníci podle druhu plynu vybaveni ochranným oděvem, OOPP a musí mít k dispozici dostatečný počet záslepek, příslušné těsnění, potřebné nářadí a ochranné prostředky pro případ nehody.

Rizikové faktory

Při provozu a užívání vyhrazených tlakových zařízení se vyskytují obvyklá i specifická nebezpečí při pracovní činnosti. Jedná se o nebezpečí s následujícími rizikovými faktory:

 1. fyzikální (výbuchy tlakových celků, mechanické faktory, vysoká prašnost, energetické rizikové faktory, riziko průmyslových nehod a havárií, únik chemických látek, tepelné faktory, hluk a vibrace),
 2. chemické (únik chemických látek, poleptání chemikáliemi, riziko udušení nebo otrav kysličníkem uhelnatým),
 3. ergonomické a psychologické (faktor pracovní doby směnnosti a noční práce, energetický výdej způsobený fyzicky namáhavou prací v horkém prostředí, rizika spojená s požíváním alkoholu, omamných a návykových látek),
 4. kombinované (kombinace výše uvedených rizikových faktorů).