PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

V České republice byl v posledních letech průměrný počet zaměstnaných osob v NH přibližně 5 milionů. Poměr počtu zaměstnaných žen a mužů v roce 2015 byl 43,7 % ku 56,3 %. Skladba pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, závažných a smrtelných pracovních úrazů u žen a mužů v uplynulých letech byla odlišná, neboť se lišila zejména v prováděných činnostech, odvětvích a zaměstnáních. Globální ukazatele popisují většinové chování, určené charakteristikami pracovních úrazů mužů.  Jako základ pro výpočet četnosti pracovních úrazů byla použita desetiletá řada a pětileté věkové skupiny.

Z analýz pracovní úrazovosti provedených v uplynulých letech vyplynulo, že 31 % pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti se v roce 2011 událo ženám. Od roku 2012 se již tyto pracovní úrazy statisticky nesledují. Pracovních úrazů s pracovní neschopností a s pracovní neschopností nad 3 dny se v roce 2015 událo ženám shodně 31 %. U pracovních úrazů závažných tento podíl v posledních deseti letech  narůstal a v roce 2015 činil u žen 17 %. U pracovních úrazů smrtelných tento podíl kolísal, v roce 2015 činil 9 %. Čím byly tyto případy závažnější, tím více se týkaly mužů.

V této zprávě je zpracována podrobná analýza pracovní úrazovosti žen a dále zaměstnanců „mladších“ (15 – 24 let) a „starších“ (od 50 let). Zvláštní pozornost pak byla věnována věkovým skupinám s nejvyšším (65 – 80 let) a nejnižším (25 – 29 let) poměrem četností případů žen a mužů.

Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny mužů a žen v letech 2006 – 2015

Analýza pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, k nimž došlo v České republice v letech 2006 - 2015, vychází ze souboru dat v systému SÚIP. Nejsou zde proto obsaženy případy, které podléhají dozoru systému ČBÚ. Počty zaměstnaných v národním hospodářství jsou ze zdroje ČSÚ. Základními ukazateli pracovní úrazovosti jsou počty případů, procenta a četnost případů na 100 zaměstnaných v NH.

V tabulkách a grafech (č. 1, 2 a 3) je uvedena četnost případů zvlášť pro ženy  a muže a dohromady podle věkových skupin v ČR v posledních deseti letech. Z grafu č. 1 je zřejmé jak četnost případů v průběhu let klesala, především do roku 2012. Věková skupina 20 – 24 let měla četnost případů vysokou a věková skupina 15 – 19 let dokonce velmi vysokou. V dalších grafech je pak znázorněna četnost případů mužů a žen zvlášť. Pokles celkové úrazovosti je způsoben převážně poklesem četnosti případů u mužů. V grafu č. 3 (ženy) je zřejmé, že pokles četnosti případů za posledních deset let je menší než u mužů (graf č. 2). Od 65 let věku zaměstnance jsou hodnoty četnosti přibližně stejné u mužů i žen.

Tabulka č. 1 - Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách (2006 – 2015)

četnost, všichni
rok/věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
2006 6,45 2,77 1,45 1,37 1,21 1,15 1,16 1,28 1,29 1,02 0,57
2007 4,64 2,60 1,34 1,25 1,18 1,11 1,05 1,14 1,28 1,18 0,61
2008 5,85 2,46 1,23 1,17 1,08 1,02 1,00 1,08 1,13 0,93 0,53
2009 2,96 1,60 0,85 0,81 0,77 0,76 0,76 0,83 0,89 0,68 0,37
2010 3,26 1,69 0,88 0,81 0,79 0,78 0,80 0,87 0,91 0,77 0,39
2011 6,41 1,84 0,87 0,80 0,77 0,75 0,74 0,77 0,86 0,67 0,32
2012 5,67 1,82 0,87 0,75 0,75 0,70 0,71 0,76 0,83 0,65 0,35
2013 4,86 1,84 0,84 0,73 0,72 0,71 0,70 0,71 0,83 0,70 0,33
2014 2,28 1,91 0,89 0,76 0,69 0,77 0,71 0,76 0,81 0,85 0,33
2015 4,26 1,97 0,92 0,74 0,69 0,69 0,70 0,75 0,80 0,68 0,37
průměr 4,66 2,05 1,01 0,92 0,86 0,84 0,83 0,90 0,96 0,81 0,42

 

Tabulka č. 2 - Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách (2006 – 2015), muži

četnost, muži
rok/věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
2006 8,44 3,97 2,00 1,77 1,57 1,52 1,53 1,65 1,62 1,18 0,57
2007 5,73 3,63 1,85 1,58 1,49 1,45 1,35 1,43 1,56 1,44 0,64
2008 7,48 3,39 1,68 1,45 1,33 1,32 1,30 1,33 1,38 1,08 0,57
2009 3,81 2,13 1,16 0,99 0,95 0,96 0,94 1,01 1,07 0,81 0,38
2010 3,71 2,26 1,17 0,97 0,96 0,94 0,98 1,03 1,10 0,92 0,39
2011 7,36 2,44 1,16 0,96 0,92 0,91 0,91 0,91 1,05 0,78 0,33
2012 7,12 2,43 1,15 0,90 0,90 0,84 0,87 0,91 1,00 0,79 0,34
2013 5,89 2,45 1,14 0,89 0,87 0,84 0,86 0,82 0,98 0,86 0,36
2014 2,71 2,48 1,20 0,93 0,83 0,92 0,85 0,88 0,94 1,03 0,38
2015 5,56 2,53 1,20 0,91 0,82 0,80 0,84 0,88 0,96 0,82 0,41
průměr 5,78 2,77 1,37 1,14 1,06 1,05 1,04 1,09 1,16 0,97 0,44

 

Tabulka č. 3 - Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách (2006 – 2015), ženy

četnost, ženy
rok/věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
2006 3,36 1,13 0,62 0,75 0,77 0,72 0,75 0,90 0,78 0,63 0,57
2007 2,72 1,15 0,57 0,71 0,77 0,72 0,73 0,84 0,87 0,59 0,56
2008 3,34 1,12 0,57 0,72 0,74 0,67 0,69 0,83 0,76 0,57 0,47
2009 1,70 0,80 0,39 0,51 0,54 0,53 0,57 0,64 0,65 0,40 0,35
2010 2,41 0,85 0,43 0,53 0,56 0,59 0,59 0,70 0,68 0,44 0,40
2011 4,73 0,94 0,43 0,53 0,57 0,56 0,55 0,63 0,61 0,42 0,30
2012 3,40 0,95 0,45 0,48 0,55 0,53 0,55 0,59 0,62 0,35 0,35
2013 3,03 0,94 0,42 0,46 0,53 0,55 0,54 0,58 0,65 0,38 0,30
2014 1,56 1,03 0,45 0,48 0,51 0,59 0,55 0,62 0,66 0,46 0,27
2015 2,52 1,14 0,51 0,46 0,52 0,56 0,55 0,60 0,63 0,39 0,31
průměr 2,88 1,01 0,48 0,56 0,60 0,60 0,61 0,69 0,69 0,46 0,39

 

Graf č. 1 – Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách (2006 – 2015)

graf1

 

 

Graf č. 2 – Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách, muži (2006 – 2015)

graf2

Graf č. 3 – Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR ve věkových skupinách, ženy (2006 – 2015)

graf3

Graf č. 4 – Poměr četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny žen a mužů ve věkových skupinách (2006 – 2015)

graf4

 

Tabulka č. 4 – Poměr četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny žen a mužů (muži = 100 %) pro věkové skupiny v letech 2006 - 2015

poměr četností ženy/muži, procenta
rok/věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ průměr
2006 40 29 31 42 49 47 49 54 48 54 99 49
2007 48 32 31 45 51 50 54 58 56 41 88 50
2008 45 33 34 49 55 51 53 62 55 52 83 52
2009 45 38 34 51 57 56 60 64 61 49 91 55
2010 65 38 37 54 58 63 60 67 62 48 102 59
2011 64 38 37 55 61 61 61 69 58 53 93 59
2012 48 39 39 53 61 63 63 65 62 44 102 58
2013 51 38 37 52 61 65 63 71 66 44 83 57
2014 58 42 38 52 61 64 65 70 70 45 71 58
2015 45 45 43 51 63 70 65 68 66 48 76 58
průměr 51 37 36 50 58 59 59 65 60 48 89  

 

V tabulce a grafu č. 4 jsou uvedeny hodnoty podílu četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny žen ku četnosti mužů (%) pro jednotlivé roky a věkové skupiny. Dále jsou zde uvedeny průměrné hodnoty podílu četnosti těchto pracovních úrazů jednotlivých věkových skupin za posledních 10 let a průměrné hodnoty jednotlivých roků za věkové skupiny. Barevně jsou vyznačeny některé hodnoty, které jsou dále podrobně popsány.

Do roku 2007 činila četnost případů u žen průměrně cca 50 % četnosti případů mužů, od roku 2008 došlo k nárůstu poměru četnosti případů u žen až na 59 %. Tento nárůst byl způsoben poklesem četnosti těchto pracovních úrazů, kdy četnost případů u mužů klesala dynamičtěji než u žen.

 • Věková skupina od 65 let měla přibližně stejnou četnost případů u mužů i žen a to průměrně za 10 let 89 % (v tabulce vyznačeno tučně červeně).
 • Věková skupina 50 – 54 let vykázala průměrné procento za deset let 65 % četnosti případů u mužů, což je druhá nejvyšší zaznamenaná hodnota.
 • Věková skupina 25 - 29 let vyklázala naopak za posledních deset let nejnižší hodnoty průměrného procenta a to 36 % četnosti mužů. Obdobně na tom byla (37 %) i věková skupina 20 – 24 let (v tabulce vyznačeno tučně zeleně).

V následujících třech podkapitolách (2.1 – 2.3) byla proto pracovní úrazovost žen u zmíněných věkových skupin žen analyzována podrobněji. Každá věková skupina má jiná specifika, která jsou charakterizována zdrojem úrazu a činností při úrazu, případně druhem nehody. K tomuto účelu byly zpracovány záznamy o případech za rok 2015 pro porovnání s roky 2014, 2013 a 2012.

  

Pracovní úrazovost vybraných věkových skupin mužů a žen v letech 2012 - 2015

Muži a ženy, věková skupina od 65 let v letech 2012 - 2015

V této věkové skupině byl poměr četnosti případů ženy – muži za posledních 10 let nejvyšší a to v průměru 89 % (tabulka č. 4). Zastoupení zdrojů úrazu bylo jednotlivých v letech 2012 – 2015 v této věkové skupině obdobné (tabulky č. 5.1 – 5.4).

V roce 2012 se zde událo160 těchto pracovních úrazů mužům a 115 ženám (celkem 275). Nejčastěji zastoupené byly zdroje úrazu:

 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé), muži 38 a ženy 54 případů, celkem 92
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně), muži 33 a ženy 25 případů, celkem 58
 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach, muži 34 a ženy 14 případů, celkem 48

Tyto tři zdroje úrazu způsobily ženám a mužům celkem 198 případů (72,0 % z 275).

Nejčastějším druhem nehody byly pády a to 149 případů (54,2 % z 275); tab. č. 5.1.

Tabulka č. 5.1 – Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny zaměstnanců věkové skupiny 65 - 80 let v roce 2012 (druh nehody a zdroj úrazu), počty

 

druh nehody

Budovy, konstrukce  

v úrovni země

Budovy, konstrukce

nad úrovní země

Materiály, předměty,

výrobky…

 
(počet případů) muži ženy muži ženy muži ženy CELKEM
pád na rovině 34 52         86
pád obecně     3 9 3   15
pád do hloubky 1           1
pád z dopr.prostředku     6       6
pád z kola 1           1
pád při manipulaci     3       3
pád ze schodů     11 14     25
pád ze schůdků     1       1
pád ze žebříku     5 1     6
pád ze židle       1 1   2
propadnutí     3       3
CELKEM pády 36 52 32 25 4 0 149
zátěž kosterní soustavy   1 1   7 1 10
pád na osobu         3   3
přimáčknutí, přiražení  2       8 5 15
úder   1     7 4 12
říznutí         3 3 6
ostatní         2 1 3
CELKEM 38 54 33 25 34 14 198

 

V roce 2013 se zde událo těchto pracovních úrazů 176 mužům a 117 ženám (celkem 293). Nejfrekventovanější byly opět zdroje úrazu:

 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé), muži 48 a ženy 58 případů, celkem 106
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně), muži 30 a ženy 31 případů,  celkem 61
 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach, muži 52 a ženy 13 případů,  celkem 65

Tyto tři zdroje úrazu způsobily ženám a mužům celkem 232 případů (79,2 % z 293).

Nejčastějším druhem nehody byly pády a to 173 případů (59,0 % z 293); tab. č. 5.2.

 

Tabulka č. 5.2 – Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny zaměstnanců věkové skupiny 65 - 80 let v roce 2013 (druh nehody a zdroj úrazu), počty

 

druh nehody

Budovy, konstrukce 

v úrovni země

Budovy, konstrukce

nad úrovní země

Materiály, předměty,

výrobky…

 
(počet případů) muži ženy muži ženy muži ženy CELKEM
pád na rovině 19 40 4 5 1 3 72
pád obecně 8 5     2   15
pád do hloubky     3   1   4
pád při manipulaci 14 8   3 5   30
pád ze schodů 2 2 13 21     38
pád ze žebříku     8       8
pád ze židle 1 1   2     4
propadnutí 1   1       2
CELKEM pády 45 56 29 31 9 3 173
zátěž kosterní soustavy         7 3 10
pád na osobu     1   11 2 14
hrubý předmět 1       9 1 11
úder 1 1     7 1 10
říznutí         3 2 5
ostatní 1 1     6 1 9
CELKEM 48 58 30 31 52 13 232

 

V roce 2014 se zde událo těchto pracovních úrazů 198 mužům a 97 ženám (celkem 295). Nejfrekventovanější byly opět zdroje úrazu:

 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé), muži 57 a ženy 35 případů, celkem 92
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně), muži 27 a ženy 27 případů,  celkem 54
 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach, muži 41 a ženy 11 případů,  celkem 52

Tyto tři zdroje úrazu způsobily ženám a mužům celkem 198 případů (67,1 % z 295).

Nejčastějším druhem nehody byly pády a to 147 případů (49,8 % z 295); tab. č. 5.3.

 

Tabulka č. 5.3 – Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny zaměstnanců věkové skupiny 65 - 80 let v roce 2014 (druh nehody a zdroj úrazu), počty

pád z dopr.prostředku

 

druh nehody

Budovy, konstrukce  

v úrovni země

Budovy, konstrukce

nad úrovní země

Materiály, předměty,

výrobky…

 
(počet případů) muži ženy muži ženy muži ženy CELKEM
pád na rovině 28 17 2 5 3 2 57
pád na mokru 4 6   1     11
pád na ledu 5 3 1 1     10
pád do hloubky 2   1       3
               
2   3       5
pád z koloběžky 1           1
pád při manipulaci 11 9 2 2 1   25
pád ze schodů     8 14     22
pád ze schůdků       2     2
pád ze žebříku     8 1     9
pád ze židle 1     1     2
CELKEM pády 54 35 25 27 4 2 147
zátěž kosterní soustavy         6   6
pád na osobu 1       15 4 20
úder 2   2   10 3 17
říznutí         6 2 8
CELKEM 57 35 27 27 41 11 198

 

V roce 2015 se zde událo těchto pracovních úrazů  242 mužům a 130 ženám (celkem 372). Nejfrekventovanější byly opět zdroje úrazu:

 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé), muži 48 a ženy 38 případů, celkem 86
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně), muži 54 a ženy 39 případů,  celkem 93
 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach, muži 58 a ženy 20 případů,  celkem 78

Tyto tři zdroje úrazu způsobily ženám a mužům celkem 257 případů (69,1 % z 372).

Nejčastějším druhem nehody byly pády a to 178 případů (47,8 % z 372); tab. č. 5.4.

 

Tabulka č. 5.4 – Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny zaměstnanců věkové skupiny 65 - 80 let v roce 2015 (druh nehody a zdroj úrazu), počty

 

druh nehody

Budovy, konstrukce  

v úrovni země

Budovy, konstrukce

nad úrovní země

Materiály, předměty,

výrobky…

 
(počet případů) muži ženy muži ženy muži ženy CELKEM
pád na rovině 19 19 11 14 2 1 66
pád na mokru 1 4 1       6
pád na ledu 8 3 2       13
pád do hloubky 3 2 7 1     13
pád z dopr.prostředku 2   5 2     9
pád z koloběžky              
pád při manipulaci 10 3 6 3 3 2 27
pád ze schodů   1 7 15     23
pád ze schůdků   3   2     5
pád ze žebříku     13 1     14
pád ze židle     1 1     2
CELKEM pády 43 35 53 39 5 3 178
zátěž kosterní soustavy 1       6 2 9
pád na osobu         19 5 24
úder 4 3 1   18 5 31
říznutí         10 5 15
CELKEM 48 38 54 39 58 20 257

Tyto tři zdroje úrazu způsobily věkové skupině zaměstnanců 65-80 let v roce:

 • 2012 celkem 198 případů (tj. 72,0 % z 275), z toho pády osob 149 případů,
 • 2013 celkem 232 případů (tj. 79,2 % z 293), z toho pády osob 173 případů,
 • 2014 celkem 198 případů (tj. 67,1 % z 295), z toho pády osob 147 případů,
 • 2015 celkem 257 případů (tj. 69,1 % z 372), z toho pády osob 178 případů.

 

Ženy, věková skupina 25 - 29 let v letech 2012 – 2015, zdroje úrazu a činnosti

V této věkové skupině dosahovala četnost případů u žen za posledních 10 let nejnižší hodnoty a to v průměru 36 % (četnost případů u mužů = 100 %), jak vyplývá z tabulky a grafu č. 4 v kapitole 1.

V této věkové skupině žen došlo k těmto pracovním úrazům v počtu (tabulka č. 6.1):  

 •   948 případů v roce 2012
 •   927 případů v roce 2013
 •   966 případů v roce 2014
 • 1101 případů v roce 2015                                   

Z toho nejčastěji zastoupené byly tyto zdroje úrazu:

 • Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach 20,7 - 26,6 %
 • Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (uvnitř či vně, pevné či mobilní, dočasné či trvalé) 16,5 – 20,2 %
 • Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země (uvnitř či vně) 9,2 – 11,5 %
 • Stroje a zařízení stabilní 7,3 – 10,4 %

Tyto čtyři zdroje úrazu způsobily v roce (tabulka č. 9.1):

 • 2012 celkem 594 případů (tj. 62,7 % z  948)
 • 2013 celkem 597 případů (tj. 64,4 % z  927)
 • 2014 celkem 570 případů (tj. 59,0 % z  966)
 • 2015 celkem 634 případů (tj. 57,6 % z 1101).

 

Tabulka č. 6.1 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen 25 - 29 let, roky 2012 - 2015 (počty)

kódZDROJ úrazu, počty2012201320142015
12 Pozemní vozidla 52 39 36 25
13 Ostatní dopravní prostředky 1 3 3 1
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 37 44 51 77
9 Stroje a zařízení mobilní 5 5 15 22
10 Stroje a zařízení stabilní 69 80 100 91
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 184 187 159 183
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 89 94 111 101
14 Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach 252 236 200 259
6 Ruční nářadí nepoháněné 64 61 88 100
7 Ruční mechanické nářadí 24 20 12 26
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 22 20 24 10
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 34 27 26 30
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie 1 - 1 1
18 Živé organismy a lidské bytosti 78 64 82 91
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 1 4 1 3
16 Ochranná zařízení a prostředky - 1 2 1
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 2 11 9 21
99 Ostatní 33 31 46 59
  celkem 948 927 966 1 101

 

K největšímu počtu z těchto případů došlo v každém roce při činnosti zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí a při chůzi. V následujících tabulkách č. 7.1 – 7.4 jsou uvedeny nejfrekventovanější činnosti při těchto pracovních úrazech u této věkové skupiny žen řazené podle počtu sestupně a obsahující přibližně 70 % případů za každý rok zvlášť. Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí se objevuje v tabulkách činností dvakrát, jako „nespecifikováno“ a „ostatní“.

V grafu č. 5 jsou zobrazeny činnosti při pracovním úrazu  s pracovní neschopností nad 3 dny žen věkové kategorie 25-29 let  v roce 2015 (tabulkka č. 7.4).

 graf5

 

Tabulka č. 7.1 - Činnost při úrazu, ženy 25 – 29 let v roce 2012

kódčinnostpočet%suma %
3701 Chůze 215 22,7 22,7
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 121 12,8 35,5
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů nos 102 10,8 46,3
1235 Řezání 70 7,4 53,7
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 50 5,3 59,0
3700 Osobní doprava 37 3,9 62,9
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání,praní, otírání 36 3,8 66,7
3000 Zacházení s lidmi n.s. 27 2,8 69,5

 

Tabulka č. 7.2 - Činnost při úrazu, ženy 25 – 29 let v roce 2013

kódčinnostpočet%suma %
3701 Chůze 204 22,0 22,0
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí,živých rostlin a živočichů 131 14,1 36,1
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí,živých rostlin a živočichů n.o.s. 122 13,2 49,3
1235 Řezání 50 5,4 54,7
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání 44 4,7 59,4
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 32 3,5 62,9
3000 Zacházení s lidmi nesp. 29 3,1 66,0
1480 Ukládání n.s. 26 2,8 68,8

 

Tabulka č. 7.3 - Činnost při úrazu, ženy 25 – 29 let v roce 2014

kódčinnostpočet%suma %
3701 Chůze 186 19,3 19,3
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí,živých rostlin a živočichů 179 18,5 37,8
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí,živých rostlin a živočichů n.o.s. 110 11,4 49,2
1235 Řezání 61 6,3 55,5
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání 36 3,7 59,2
3700 Osobní doprava 33 3,4 62,6
3000 Zacházení s lidmi nesp. 27 2,8 65,4
1480 Ukládání n.s. 25 2,6 68,0
3400 Sport a hra 19 2,0 70,0

 

Tabulka č. 7.4 - Činnost při úrazu, ženy 25 – 29 let v roce 2015

kódčinnostpočet%suma %
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí,živých rostlin a živočichů 299 27,2 27,2
3701 Chůze 242 22,0 49,2
1235 Řezání 61 5,5 54,7
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí,živých rostlin a živočichů n.o.s. 46 4,2 58,9
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání 37 3,4 62,3
1480 Ukládání n.s. 33 3,0 65,3
3000 Zacházení s lidmi nesp. 28 2,5 67,8
1100 Zpracování materiálů, atd., nepec. 27 2,5 70,3

 

Ženy, porovnání věkových skupin 25 – 29 a od 65 let v letech 2012 - 2015

Věkové skupiny žen popsané v kapitolách 2.1 – 2.2 utrpěly tyto pracovní úrazy v letech 2012 – 2015 působením rozdílných zdrojů úrazu. S rostoucím věkem zraněných žen rostlo i zastoupení těchto zdrojů úrazu především u zdroje Budovy, stavební konstrukce, povrchy:

 • v úrovni země
 • nad úrovní země.

Klesající trend s rostoucím věkem zraněných žen byl naopak evidován u zdrojů úrazu:

 • materiály, předměty, výrobky, součásti strojů, vozidel, úlomky, prach
 • stroje a zařízení stabilní
 • ruční nářadí (všechny tři druhy)

Pro srovnání jsou uvedeny podíly počtů za roky 2012 - 2015. Procentní podíly pro věkovou skupinu 25 – 29 let jsou uvedeny v tabulce č. 9.1 a pro věkovou skupinu od 65 let pak v tabulce č. 9.2.

V tabulkách č. 8.1 a 8.2 jsou uvedeny procentní podíly dvou nejčastějších činností při sledovaných pracovních úrazech pro věkové skupiny žen 25 – 29 let a od 65 let. S rostoucím věkem rostlo i zastoupení případů, k nimž došlo při chůzi. U věkové skupiny od 65 let zde bylo evidováno v letech 2012 – 2015 mezi 39 a 57 % případů. Naopak při činnosti „zacházení, manipulace a zpracování (nespecifikováno a ostatní) s rostoucím věkem žen podíl případů klesal (14 -15 %).

 

Tabulka č. 8.1 - Činnost při úrazu žen 25 – 29 let v letech 2012 - 2015

 činnost2012201320142015
kód ženy, procenta 25-29 25-29 25-29 25-29
3701 Chůze 22,7 22,0 19,3 22,0
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů, nesp. 12,8 14,1 18,5 27,2
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů, ost. 10,8 13,2 11,4 4,2

 

Tabulka č. 8.2 - Činnost při úrazu žen od 65 let v letech 2012 - 2015

 činnost2012201320142015
kód ženy, procenta 65+ 65+ 65+ 65+
3701 Chůze 57,4 56,4 39,2 43,8
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů, nesp. 7,8 8,5 10,3 13,1
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů, ost. 6,1 6,0 4,1 2,3

 

Tabulka č. 9.1 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen 25 – 29 let v letech 2012 - 2015

 ZDROJ úrazu, ženy, procenta2012201320142015
kód ZDROJ úrazu 25-29 25-29 25-29 25-29
12 Pozemní vozidla 5,5 4,2 3,7 2,3
13 Ostatní dopravní prostředky 0,1 0,3 0,3 0,1
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 3,9 4,7 5,3 7,0
9 Stroje a zařízení mobilní 0,5 0,5 1,6 2,0
10 Stroje a zařízení stabilní 7,3 8,6 10,4 8,3
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 19,4 20,2 16,5 16,5
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 9,4 10,1 11,5 9,2
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země - - - -
14 Materiály, předměty, výrobky, součásti strojů, vozidel, úlomky, prach 26,6 25,5 20,7 23,5
6 Ruční nářadí nepoháněné 6,8 6,6 9,1 9,1
7 Ruční mechanické nářadí 2,5 2,2 1,2 2,4
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 2,3 2,2 2,5 0,9
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 3,6 2,9 2,7 2,7
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie 0,1   0,1 0,1
18 Živé organismy a lidské bytosti 8,2 6,9 8,5 8,3
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,1 0,4 0,1 0,3
16 Ochranná zařízení a prostředky   0,1 0,2 0,1
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 0,2 1,2 0,9 1,9
19 Hromadný odpad        
99 Ostatní 3,5 3,4 4,7 5,3
  celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Tabulka č. 9.2 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen od 65 let v letech 2012 - 2015

 ZDROJ úrazu, ženy, procenta2012201320142015
kód ZDROJ úrazu 65+ 65+ 65+ 65+
12 Pozemní vozidla 2,6 2,7 2,1 3,1
13 Ostatní dopravní prostředky  - - - -
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 0,9 1,7 3,1 2,3
9 Stroje a zařízení mobilní  - 1,0 1,0 -
10 Stroje a zařízení stabilní 0,9 1,7 1,0 2,3
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 47,0 36,2 36,1 29,2
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 21,7 20,8 27,8 30,0
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země 1,7 - - -
14 Materiály, předměty, výrobky, součásti strojů, vozidel, úlomky, prach 12,2 22,2 11,3 15,4
6 Ruční nářadí nepoháněné 1,0 4,1 2,3
7 Ruční mechanické nářadí 0,7 - -
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 1,7 1,0 -
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 1,7 1,0 3,1
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie  - - - -
18 Živé organismy a lidské bytosti 10,4 4,8 4,1 5,4
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,9 0,7 - -
16 Ochranná zařízení a prostředky  - - - -
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně…  - - 1,0 0,8
19 Hromadný odpad  - - - -
99 Ostatní 1,7 3,1 6,4 6,1
  celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Pracovní úrazovost mužů a žen pod 25 a od 50 let

V následujících grafech je znázorněn vývoj hodnot u věkových skupin žen a mužů bázickými indexy za posledních deset let. Byly stanoveny rizikové skupiny zaměstnaců a to pod 25 let (15 – 24) a od 50 let (50+).  Graf č. 6.1 se týká počtu zaměstnaných v národním hospodářství (ČSÚ), graf č. 6.2 pak pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny (SÚIP). U věkové skupiny 15 – 24 let je zřejmý pokles počtu zaměstnaných, naopak u ostatních věkových skupin byl zaznamenán nárůst počtu, největší u žen od 50 let. Uvedené pracovní úrazy zaznamenaly v desetiletém období celkový pokles, z toho u mužů větší než u žen. V roce 2014 došlo k nárůstu počtu těchto pracovních úrazů, zejména u věkové skupiny od 50 let.a v roce 2015 u skupiny do 25 let.

Graf č. 6.1

 graf6 1

Graf č. 6.2

 graf6 2

 • Věková skupina zaměstnanců 15 - 24 let měla nejvyšší četnost případů u mužů i žen za sledovaných posledních 10 let.
 • Věková skupina od 50 let vykázala vyšší četnost mezi 55. a 59. rokem věku u mužů. U žen to bylo mezi 50. a 59. rokem věku. Od 65 let věku četnost případů prudce klesla u mužů.

V následujících čtyřech podkapitolách (3.1 – 3.4) byla proto pracovní úrazovost žen u zmíněných věkových skupin žen analyzována podrobněji. Pracovní úrazovost je charkterizována zdrojem úrazu, činností při úrazu, závažností úrazu a druhem nehody. V tabulkách č. 10.1 a 10.2 jsou uvedeny podíly počtu (procenta) žen a mužů zaměstnaných v národním hospodářství a pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny za posledních deset let v ČR.

 

Tabulka č. 10.1 - Podíly počtu zaměstnaných mužů a žen v NH (2006 – 2015)

procentazaměstnaní muži v NHzaměstnané ženy v NH 
rok/věk 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ suma
2006 4,5 36,5 15,8 3,2 28,1 11,8 100,0
2007 4,6 36,5 15,9 3,2 27,9 12,0 100,0
2008 4,5 36,7 16,1 3,1 27,7 12,0 100,0
2009 4,3 37,1 15,9 2,8 27,8 12,1 100,0
2010 4,1 37,7 15,5 2,7 28,0 12,0 100,0
2011 3,8 37,6 15,6 2,4 28,4 12,1 100,0
2012 3,6 37,5 15,7 2,5 28,4 12,2 100,0
2013 3,6 37,2 15,8 2,4 28,5 12,5 100,0
2014 3,7 36,9 16,1 2,3 28,2 12,8 100,0
2015 3,6 36,5 16,2 2,4 28,1 13,2 100,0

Podíl počtu mladších zaměstnanců (15 – 24 let) za deset let klesl a starších zaměstnanců (od 50 let) naopak stoupl.

 

Tabulka č. 10.2 - Podíly počtu pracovních úrazů s PN nad 3 dny (2006 – 2015)

procentaPÚ s PN nad 3 dny, mužiPÚ s PN nad 3 dny, ženy 
rok/věk 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ suma
2006 14,1 44,2 17,2 3,0 14,6 7,0 100,0
2007 13,5 43,5 17,5 3,1 14,9 7,5 100,0
2008 13,9 42,9 16,8 3,4 15,5 7,6 100,0
2009 11,4 42,9 17,7 2,9 16,5 8,5 100,0
2010 11,0 42,6 17,4 3,0 17,3 8,8 100,0
2011 12,3 42,2 16,4 3,4 17,6 8,1 100,0
2012 12,0 41,9 16,7 3,3 17,8 8,3 100,0
2013 11,7 41,8 16,7 3,1 17,9 8,8 100,0
2014 11,1 41,6 17,4 3,0 17,8 9,2 100,0
2015 12,0 40,2 17,1 3,7 18,0 9,1 100,0

Podíl počtu uvedených pracovních úrazů u žen všech věkových skupin za deset let stoupl a u mužů klesl.

V  grafech č. 7 a 8 je uveden podíl počtu zaměstnaných v národním hospodářství a pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny u sledovaných věkových skupin žen a mužů v roce 2015.

Graf č. 7

 graf7

Graf č. 8

graf8

V následujících čtyřech podkapitolách (3.1 – 3.4) byla pracovní úrazovost žen u zmíněných věkových skupin žen analyzována podrobněji. Každá věková skupina má jiná specifika, která jsou charakterizována zdrojem úrazu a činností při úrazu v letech 2012 - 2015.

ŽENY, VĚKOVÁ SKUPINA 15 - 24 LET V LETECH 2012 – 2015

V  této věkové skupině žen byl nejčastěji zastoupen zdroj úrazu Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů a vozidel, úlomky, prach (24 – 28 %)

 

Tabulka č. 11.1 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen 15 – 24 let v letech 2012 - 2015

kódZDROJ úrazu2012 počet2013 počet2014 počet2015 počet
12 Pozemní vozidla 37 45 35 28
13 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 4 7 1 2
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 75 71 91 117
9 Stroje a zařízení mobilní 5 18 14 27
10 Stroje a zařízení stabilní 153 145 149 177
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 202 183 177 208
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 102 108 101 121
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země - - - 1
14 Materiály, předměty,výrobky, součásti strojů a vozidel, 372 301 323 401
6 Ruční nářadí nepoháněné 135 112 115 154
7 Ruční mechanické nářadí 23 23 24 44
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 41 50 26 20
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 68 58 64 69
18 Živé organismy a lidské bytosti 80 67 60 71
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 3 2 1 4
16 Ochranná zařízení a prostředky - - 2 2
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 12 11 14 16
99 Ostatní a (4) 26 33 45 47
  celkem 1 338 1 234 1 242 1 509

 

Tabulka č. 11.2 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen 15 – 24 let v letech 2012 - 2015

kód

ZDROJ úrazu2012%2013 %2014%2015%
12 Pozemní vozidla 2,8 3,6 2,8 1,9
13 Ostatní dopravní prostředky 0,3 0,6 0,1 0,1
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 5,6 5,8 7,3 7,8
9 Stroje a zařízení mobilní 0,4 1,5 1,1 1,8
10 Stroje a zařízení stabilní 11,4 11,8 12,0 11,7
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 15,1 14,8 14,3 13,8
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 7,6 8,8 8,1 8,0
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země - - - 0,1
14 Materiály, předměty,výrobky, součásti strojů a vozidel, 27,8 24,4 26,0 26,5
6 Ruční nářadí nepoháněné 10,1 9,1 9,3 10,2
7 Ruční mechanické nářadí 1,7 1,9 1,9 2,9
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 3,1 4,1 2,1 1,3
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 5,1 4,6 5,2 4,6
18 Živé organismy a lidské bytosti 6,0 5,3 4,8 4,7
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,2 0,2 0,1 0,3
16 Ochranná zařízení a prostředky - - 0,2 0,1
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 0,9 0,9 1,1 1,1
99 Ostatní a (4) 1,9 2,6 3,6 3,2
  celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Tabulka č. 11.3 - Činnost při úrazu, ženy 15 – 24 let v letech 2012 - 2015

kód činnost 2012 počet % suma %
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 248 18,5 18,5
3701 Chůze 229 17,1 35,7
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 160 12,0 47,6
1235 Řezání 127 9,5 57,1
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 72 5,4 62,5
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 37 2,8 65,2
1480 Ukládání n.s. 31 2,3 67,6
2000 Zacházení s živými živočichy n.s. 24 1,8 69,4
kód činnost 2013
3701 Chůze 222 18,0 18,0
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 205 16,6 34,6
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 174 14,1 48,7
1235 Řezání 120 9,7 58,4
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 56 4,5 62,9
1480 Ukládání n.s. 41 3,3 66,2
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 39 3,2 69,4
kód činnost 2014
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 246 19,8 19,8
3701 Chůze 198 15,9 35,7
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 158 12,7 48,4
1235 Řezání 103 8,3 56,7
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 64 5,2 61,9
1480 Ukládání n.s. 54 4,3 66,2
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 26 2,1 68,3
kód činnost 2015
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 458 30,4 30,4
3701 Chůze 246 16,3 46,7
1235 Řezání 123 8,2 54,9
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 84 5,6 60,5
1480 Ukládání n.s. 65 4,3 64,8
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 58 3,8 68,6

ŽENY, VĚKOVÁ SKUPINA 25 - 49 LET V LETECH 2012 – 2015

V  této věkové skupině žen byl nejčastěji zastoupen zdroj úrazu Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (22 – 25 %)

 

Tabulka č. 12.1 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen 25 – 49 let v letech 2012 - 2015

kódZDROJ úrazu2012 počet2013 počet2014 počet2015 počet
12 Pozemní vozidla 242 257 162 164
13 Ostatní dopravní prostředky 21 22 27 11
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 281 344 414 441
9 Stroje a zařízení mobilní 31 68 108 116
10 Stroje a zařízení stabilní 543 637 638 617
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 1 703 1 804 1 601 1593
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 865 828 836 797
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země 7 5 7 9
14 Materiály, předměty,výrobky, součásti strojů a vozidel,úlomky 1 783 1 526 1 529 1649
6 Ruční nářadí nepoháněné 393 409 503 562
7 Ruční mechanické nářadí 154 88 94 128
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 150 118 139 60
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 242 248 250 269
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie 4 1 3 2
18 Živé organismy a lidské bytosti 531 505 581 589
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 18 20 9 9
16 Ochranná zařízení a prostředky - 6 8 9
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 43 57 100 93
19 Hromadný odpad 2 - 2 1
99 Ostatní a (4) 195 212 319 323
  celkem 7 208 7 155 7 330 7 442

 

Tabulka č. 12.2 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen 25 – 49 let v letech 2012 - 2015

kódZDROJ úrazu2012 %2013 %2014 %2015 %
12 Pozemní vozidla 3,4 3,6 2,2 2,2
13 Ostatní dopravní prostředky 0,3 0,3 0,4 0,1
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 3,9 4,8 5,6 5,9
9 Stroje a zařízení mobilní 0,4 1,0 1,5 1,6
10 Stroje a zařízení stabilní 7,5 8,9 8,7 8,3
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 23,6 25,2 21,8 21,5
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 12,0 11,6 11,4 10,7
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země 0,1 0,1 0,1 0,1
14 Materiály, předměty,výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky 24,7 21,3 20,9 22,3
6 Ruční nářadí nepoháněné 5,5 5,7 6,9 7,6
7 Ruční mechanické nářadí 2,1 1,2 1,3 1,7
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 2,1 1,6 1,9 0,8
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 3,4 3,5 3,4 3,6
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie 0,1 0,0   0,0
18 Živé organismy a lidské bytosti 7,4 7,1 7,9 7,9
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,2 0,3 0,1 0,1
16 Ochranná zařízení a prostředky - 0,1 0,1 0,1
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 0,6 0,8 1,4 1,2
19 Hromadný odpad 0,0 -   0,0
99 Ostatní a (4) 2,7 2,9 4,3 4,3
  celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Tabulka č. 12.3 - Činnost při úrazu, ženy 25 – 49 let v letech 2012 - 2015

kódčinnost 2012počet%suma %
3701 Chůze 1 890 26,2 26,2
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 891 12,4 38,6
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 809 11,2 49,8
1235 Řezání 428 5,9 55,7
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 386 5,4 61,1
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 299 4,1 65,2
1480 Ukládání n.s. 184 2,6 67,8
kód činnost 2013
3701 Chůze 1 904 26,6 26,6
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 914 12,8 39,4
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 899 12,6 52,0
1235 Řezání 340 4,8 56,8
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 329 4,6 61,4
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 227 3,2 64,6
1480 Ukládání n.s. 203 2,8 67,4
kód činnost 2014
3701 Chůze 1 742 23,8 23,8
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 1 218 16,6 40,4
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 804 11,0 51,4
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 435 5,9 57,3
1235 Řezání 372 5,1 62,4
1480 Ukládání n.s. 274 3,7 66,1
3000 Zacházení s lidmi n.s. 180 2,5 68,6
kód činnost 2015
3701 Chůze 1 862 25,0 25,0
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 1 837 24,7 49,7
1235 Řezání 382 5,1 54,8
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 294 4,0 58,8
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 293 3,9 62,7
1480 Ukládání n.s. 277 3,7 66,4
1100 Zpracování materiálů, atd. nespec. 208 2,8 69,2

ŽENY, VĚKOVÁ SKUPINA OD 50 LET V LETECH 2012 – 2015

V  této věkové skupině žen byl nejčastěji zastoupen zdroj úrazu Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (32 – 37 %)

 

Tabulka č. 13.1 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen od 50 let v letech 2012 - 2015

kódZDROJ úrazu2012 počet2013 počet2014 počet2015 počet
12 Pozemní vozidla 61 71 63 62
13 Ostatní dopravní prostředky 3 10 13 4
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 95 138 166 144
9 Stroje a zařízení mobilní 16 27 38 34
10 Stroje a zařízení stabilní 177 197 247 210
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 1 235 1 270 1 209 1 243
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 461 494 557 580
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země 7 2 6 4
14 Materiály, předměty,výrobky, součásti strojů a vozidel,úlomky 645 580 638 654
6 Ruční nářadí nepoháněné 118 122 149 148
7 Ruční mechanické nářadí 29 25 31 39
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 32 31 31 23
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 97 99 117 102
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie 3 - - -
18 Živé organismy a lidské bytosti 259 258 308 268
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 7 11 5 2
16 Ochranná zařízení a prostředky 1 3 3 3
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 24 52 51 71
19 Hromadný odpad 2 1   -
99 Ostatní a (4) 94 109 149 146
  celkem 3 366 3 500 3781 3 737

 

Tabulka č. 13.2 - Zdroje PÚ s PN nad 3 dny žen od 50 let v letech 2012 - 2015

kód ZDROJ úrazu2012 %2013 %2014 %2015 %
12 Pozemní vozidla 1,8 2,0 1,7 1,7
13 Ostatní dopravní prostředky 0,1 0,3 0,3 0,1
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 2,8 3,9 4,4 3,9
9 Stroje a zařízení mobilní 0,5 0,8 1,0 0,9
10 Stroje a zařízení stabilní 5,3 5,6 6,5 5,6
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 36,7 36,3 32,0 33,3
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 13,7 14,1 14,7 15,5
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země 0,2 0,1 0,2 0,1
14 Materiály, předměty,výrobky, součásti strojů a vozidel,úlomky 19,2 16,6 16,9 17,5
6 Ruční nářadí nepoháněné 3,5 3,5 3,9 4,0
7 Ruční mechanické nářadí 0,9 0,7 0,8 1,0
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 1,0 0,9 0,8 0,6
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 2,9 2,8 3,1 2,7
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie 0,1 - - -
18 Živé organismy a lidské bytosti 7,7 7,4 8,1 7,2
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,2 0,3 0,1 0,1
16 Ochranná zařízení a prostředky 0,0 0,1 0,1 0,1
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 0,7 1,5 1,3 1,9
19 Hromadný odpad 0,0 0,0   -
99 Ostatní a (4) 2,7 3,1 4,1 3,8
celkem   100,0 100,0 100,0 100,0

 

Tabulka č. 13.3 - Činnost při úrazu, ženy od 50 let v letech 2012 - 2015

kód činnost 2012 počet % suma %
3701 Chůze 1 163 34,6 34,6
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 378 11,2 45,8
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 338 10,0 55,8
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 185 5,5 61,3
1235 Řezání 129 3,8 65,2
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 119 3,5 68,7
kód činnost 2013
3701 Chůze 1 254 35,8 35,8
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 433 12,4 48,2
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 379 10,8 59,0
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 210 6,0 65,0
1235 Řezání 98 2,8 67,8
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 93 2,7 70,5
kód činnost 2014
3701 Chůze 1 196 31,6 31,8
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 524 13,9 45,5
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 340 9,0 54,5
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 297 7,9 62,4
1235 Řezání 109 2,9 65,3
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 27 0,7 66,0
kód činnost 2015
3701 Chůze 1 345 36,0 36,0
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů 771 20,6 56,6
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 219 5,9 62,5
2111 Mytí a čištění 129 3,5 66,0
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů n.o.s. 122 3,3 69,3
1235 Řezání 104 2,8 72,1

ŽENY, POROVNÁNÍ VĚKOVÝCH SKUPIN 15 - 24, 25 - 49 A OD 50 LET V LETECH 2012 - 2015

V tabulkách č. 15 - 17 jsou uvedeny zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny sledovaných věkových skupin žen a žen celkově, absolutní a relativní údaje (počty případů a procenta) v letech 2012 – 2015. S rostoucím věkem zraněných žen rostlo zastoupení zdrojů úrazu především u zdrojů úrazu Budovy, stavební konstrukce, povrchy:

 • v úrovni země
 • nad úrovní země

Klesající trend byl naopak zaznamenán u zdrojů úrazu:

 • materiály, předměty, výrobky, součásti strojů, vozidel, úlomky, prach
 • stroje a zařízení stabilní.
 • ruční nářadí (celkem):
  • rok 2012: mladí 14,9 % – střední věk   9,7 % – starší 5,4 %,
  • rok 2013: mladí 15,1 % – střední věk   8,5 % – starší 5,1 %,
  • rok 2014: mladí 13,3 % – střední věk 10,1 % – starší 5,5 %,
  • rok 2015: mladí 14,4 % – střední věk 10,1 % – starší 5,6 %.

V tabulce č. 14 jsou uvedeny nejčastější činnosti při úrazu v letech 2012 - 2015. S rostoucím věkem zraněných žen rostl i podíl počtu případů, k nimž došlo při chůzi a naopak klesal podíl počtu případů např. při činnostech „zacházení, manipulace a zpracování“ a „řezání“.

 • U žen 15 - 24 let byla na prvním místě činnost „zacházení, manipulace a zpracování“ (nespecifikováno a ostatní). Chůze byla až na místě druhém.
 • U žen 24 - 49 let byla činnosti „chůze“ a „zacházení, manipulace a zpracování“ (nespecifikováno a ostatní) přibližně stejně zastoupeny (24 – 29 %).
 • U žen od 50 let byla činnost „chůze“ na místě prvním a činnost „zacházení, manipulace a zpracování“ (nespecifikováno a ostatní) na místě druhém.
 • Na dalším místě byla u žen 15 – 24  let činnost „řezání“.
 • Na dalším místě byla u žen od 50 let činnost „čištění, mytí, desinfenkce atd“.

 

Tabulka č. 14 - Činnost při úrazu žen, věkové skupiny v roce 2012, procenta

 ženy, rok 2012, procentavěková skupina
kód činnost 15-24 25-49 50+
3701 Chůze 17,1 26,2 34,6
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů nesp. 18,5 12,4 11,2
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů ost. 12,0 11,2 10,0
1235 Řezání 9,5 5,9 3,8
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 5,4 5,4 3,5
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 2,8 4,1 5,5
  celkem tyto činnosti 65,2 65,2 68,7

 

v roce 2013, procenta

 ženy, rok 2013, procentavěková skupina
kód činnost 15-24 25-49 50+
3701 Chůze 18,0 26,6 35,8
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů nesp. 16,6 12,8 12,4
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů ost. 14,1 12,6 10,8
1235 Řezání 9,7 4,8 2,8
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 4,5 3,2 2,7
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 3,2 4,6 6,0
  celkem tyto činnosti 66,1 64,6 70,5

 

v roce 2014, procenta

 ženy, rok 2014, procentavěková skupina
kód činnost 15-24 25-49 50+
3701 Chůze 15,9 23,8 31,6
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů nesp. 19,8 16,6 13,9
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů ost. 12,7 11,0 9,0
1235 Řezání 8,3 5,1 2,9
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 2,1 0,8 0,7
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 5,2 5,9 7,9
  celkem tyto činnosti 64,0 63,2 66,0

 

v roce 2015, procenta

 ženy, rok 2015, procentavěková skupina
kód činnost 15-24 25-49 50+
3701 Chůze 16,3 25,0 36,0
1000 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů nesp. 30,4 24,7 20,6
1999 Zacházení, manipulace a zpracování hmotných věcí, živých rostlin a živočichů ost. 5,6 3,9 3,3
1235 Řezání 8,2 5,1 2,8
1700 Přemisťování, koupě a prodej zboží 0,5 0,5 0,3
1611 Čištění a mytí; desinfekce, zametení,čištění, proplachování, máchání, praní, otírání, 3,8 4,0 5,9
  celkem tyto činnosti 64,8 63,2 68,9

 

Tabulka č. 15.1  Zdroje PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny žen, rok 2012, počty

  ženy, rok 2012, počtyvěková skupinacelkem
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+ ženy
12 Pozemní vozidla 37 242 61 340
13 Ostatní dopravní prostředky 4 21 3 28
11

Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování

75 281 95 451
9 Stroje a zařízení mobilní 5 31 16 52
10 Stroje a zařízení stabilní 153 543 177 873
1

Budovy, stavební konstrukce,  povrchy v úrovni země

202 1 703 1 235 3 140
2

Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země

102 865 461 1 428
3

Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země

 - 7 7 14
14

Materiály, předměty, výrobky, souč.strojů, vozidel, úlomky,  prach

372 1 783 645 2 800
6 Ruční nářadí nepoháněné 135 393 118 646
7 Ruční mechanické nářadí 23 154 29 206
8

Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie

41 150 32 223
15

Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické)

68 242 97 407
5

Motory, systémy pro přenos a skladování energie

 - 4 3 7
18 Živé organismy a lidské bytosti 80 531 259 870
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 3 18 7 28
16 Ochranná zařízení a prostředky  - 1 1
17

Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně…

12 43 24 79
19 Hromadný odpad  - 2 2 4
99 Ostatní 26 195 94 315
  celkem 1 338 7 208 3 366 11 912

 

Tabulka č. 15.2  Zdroje PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny žen, rok 2012 (%)

 ženy, rok 2012, procentavěková skupinacelkem
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+ ženy
12 Pozemní vozidla 2,8 3,4 1,8 2,9
13 Ostatní dopravní prostředky 0,3 0,3 0,1 0,2
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 5,6 3,9 2,8 3,8
9 Stroje a zařízení mobilní 0,4 0,4 0,5 0,4
10 Stroje a zařízení stabilní 11,4 7,5 5,3 7,3
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 15,1 23,6 36,7 26,4
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 7,6 12,0 13,7 12,0
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země  - 0,1 0,2 0,1
14 Materiály, předměty, výrobky, souč.strojů, vozidel, úlomky, prach 27,8 24,7 19,2 23,5
6 Ruční nářadí nepoháněné 10,1 5,5 3,5 5,4
7 Ruční mechanické nářadí 1,7 2,1 0,9 1,7
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 3,1 2,1 1,0 1,9
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 5,1 3,4 2,9 3,4
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie  - 0,1 0,1 0,1
18 Živé organismy a lidské bytosti 6,0 7,4 7,7 7,3
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,2 0,2 0,2 0,2
16 Ochranná zařízení a prostředky  - - -
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 0,9 0,6 0,7 0,7
19 Hromadný odpad  - - - -
99 Ostatní 1,9 2,7 2,7 2,6
  celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Tabulka č. 16.1  Zdroje PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny žen, rok 2013, počty

  ženy, rok 2013, počtyvěková skupinacelkem
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+ ženy
12 Pozemní vozidla 45 257 71 373
13 Ostatní dopravní prostředky 7 22 10 39
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 71 344 138 553
9 Stroje a zařízení mobilní 18 68 27 113
10 Stroje a zařízení stabilní 145 637 197 979
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 183 1 804 1 270 3 257
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 108 828 494 1 430
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země - 5 2 7
14 Materiály, předměty, výrobky, souč.strojů, vozidel, úlomky, prach 301 1 526 580 2 407
6 Ruční nářadí nepoháněné 112 409 122 643
7 Ruční mechanické nářadí 23 88 25 136
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 50 118 31 199
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 58 248 99 405
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie - 1 - 1
18 Živé organismy a lidské bytosti 67 505 258 830
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 2 20 11 33
16 Ochranná zařízení a prostředky - 6 3 9
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 11 57 52 120
19 Hromadný odpad - - 1 1
99 Ostatní 33 212 109 354
  celkem 1 234 7 155 3 500 11 889

 

Tabulka č. 16.2  Zdroje PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny žen, rok 2013 (%)

 ženy, rok 2013, procentavěková skupinacelkem
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+ ženy
12 Pozemní vozidla 3,6 3,6 2,0 3,1
13 Ostatní dopravní prostředky 0,6 0,3 0,3 0,3
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 5,8 4,8 3,9 4,7
9 Stroje a zařízení mobilní 1,5 1,0 0,8 1,0
10 Stroje a zařízení stabilní 11,8 8,9 5,6 8,2
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 14,8 25,2 36,3 27,4
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 8,8 11,6 14,1 12,0
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země - 0,1 0,1 0,1
14 Materiály, předměty, výrobky, souč.strojů, vozidel, úlomky, prach 24,4 21,3 16,6 20,2
6 Ruční nářadí nepoháněné 9,1 5,7 3,5 5,4
7 Ruční mechanické nářadí 1,9 1,2 0,7 1,1
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 4,1 1,6 0,9 1,7
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 4,6 3,5 2,8 3,4
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie - 0,0 - -
18 Živé organismy a lidské bytosti 5,3 7,1 7,4 7,0
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,2 0,3 0,3 0,3
16 Ochranná zařízení a prostředky - 0,1 0,1 0,1
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 0,9 0,8 1,5 1,0
19 Hromadný odpad - - 0,0 -
99 Ostatní 2,6 2,9 3,1 3,0
  celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Tabulka č. 17.1  Zdroje PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny žen, rok 2014, počty

  ženy, rok 2014, počtyvěková skupinacelkem
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+ ženy
12 Pozemní vozidla 35 162 63 260
13 Ostatní dopravní prostředky 1 27 13 41
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 91 414 166 671
9 Stroje a zařízení mobilní 14 108 38 160
10 Stroje a zařízení stabilní 149 638 247 1 034
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 177 1 601 1 209 2 987
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 101 836 557 1 494
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země - 7 6 13
14 Materiály, předměty, výrobky, souč.strojů, vozidel, úlomky, prach 323 1 529 638 2 490
6 Ruční nářadí nepoháněné 115 503 149 767
7 Ruční mechanické nářadí 24 94 31 149
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 26 139 31 196
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 64 250 117 431
4 Systémy pro dodávku a distribuci materiálu, potrubní sítě - 3 1 4
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie - 3 - 3
18 Živé organismy a lidské bytosti 60 581 308 949
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 1 9 5 15
16 Ochranná zařízení a prostředky 2 8 3 13
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 14 100 51 165
19 Hromadný odpad - 2 - 2
99 Ostatní 45 316 148 509
  celkem 1 242 7 330 3 781 12 353

 

Tabulka č. 17.2  Zdroje PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny žen, rok 2014 (%)

  ženy, rok 2014, procentavěková skupinacelkem
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+ ženy
12 Pozemní vozidla 2,8 2,2 1,7 2,1
13 Ostatní dopravní prostředky 0,1 0,4 0,3 0,3
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 7,3 5,6 4,4 5,4
9 Stroje a zařízení mobilní 1,1 1,5 1,0 1,3
10 Stroje a zařízení stabilní 12,0 8,7 6,5 8,4
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 14,3 21,8 32,0 24,2
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 8,1 11,4 14,7 12,1
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země - 0,1 0,2 0,1
14 Materiály, předměty, výrobky, souč.strojů, vozidel, úlomky, prach 26,0 20,9 16,9 20,2
6 Ruční nářadí nepoháněné 9,3 6,9 3,9 6,2
7 Ruční mechanické nářadí 1,9 1,3 0,8 1,2
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 2,1 1,9 0,8 1,6
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 5,2 3,4 3,1 3,5
4 Systémy pro dodávku a distribuci materiálu, potrubní sítě - - - -
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie - - - -
18 Živé organismy a lidské bytosti 4,8 7,9 8,1 7,7
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,1 0,1 0,1 0,1
16 Ochranná zařízení a prostředky 0,2 0,1 0,1 0,1
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 1,1 1,4 1,3 1,3
19 Hromadný odpad - - - -
99 Ostatní 3,6 4,4 4,1 4,2
  celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Tabulka č. 17.3  Zdroje PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny žen, rok 2015, počty

  ženy, rok 2014, počtyvěková skupinacelkem
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+ ženy
12 Pozemní vozidla 28 164 62 254
13 Ostatní dopravní prostředky 2 11 4 17
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 117 441 144 702
9 Stroje a zařízení mobilní 27 116 34 177
10 Stroje a zařízení stabilní 177 617 210 1 004
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 208 1593 1 243 3 044
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 121 797 580 1 498
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země 1 9 4 14
14 Materiály, předměty, výrobky, souč.strojů, vozidel, úlomky, prach 401 1649 654 2 704
6 Ruční nářadí nepoháněné 154 562 148 864
7 Ruční mechanické nářadí 44 128 39 211
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 20 60 23 103
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 69 269 102 440
4 Systémy pro dodávku a distribuci materiálu, potrubní sítě - 2 4 6
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie - 2 - 2
18 Živé organismy a lidské bytosti 71 589 268 928
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 4 9 2 15
16 Ochranná zařízení a prostředky 2 9 3 14
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 16 93 71 180
19 Hromadný odpad - 1 - 1
99 Ostatní 47 321 142 510
  celkem 1 509 7 442 3 737 12 688

 

Tabulka č. 17.4  Zdroje PÚ s PN nad 3 dny, věkové skupiny žen, rok 2015 (%)

  ženy, rok 2014, procentavěková skupinacelkem
kód ZDROJ úrazu 15-24 25-49 50+ ženy
12 Pozemní vozidla 1,9 2,2 1,7 2,0
13 Ostatní dopravní prostředky 0,1 0,1 0,1 0,1
11 Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 7,8 5,9 3,9 5,5
9 Stroje a zařízení mobilní 1,8 1,6 0,9 1,4
10 Stroje a zařízení stabilní 11,7 8,3 5,6 7,9
1 Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země 13,8 21,5 33,3 24,0
2 Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 8,0 10,7 15,5 11,8
3 Budovy, stavební konstrukce, povrchy pod úrovní země 0,1 0,1 0,1 0,1
14 Materiály, předměty, výrobky, souč.strojů, vozidel, úlomky, prach 26,5 22,3 17,5 21,3
6 Ruční nářadí nepoháněné 10,2 7,6 4,0 6,8
7 Ruční mechanické nářadí 2,9 1,7 1,0 1,7
8 Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 1,3 0,8 0,6 0,8
15 Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní, biologické) 4,6 3,6 2,7 3,5
4 Systémy pro dodávku a distribuci materiálu, potrubní sítě - - - -
5 Motory, systémy pro přenos a skladování energie - - - -
18 Živé organismy a lidské bytosti 4,7 7,9 7,2 7,3
20 Fyzikální jevy a přírodní živly 0,3 0,1 0,1 0,1
16 Ochranná zařízení a prostředky 0,1 0,1 0,1 0,1
17 Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, zbraně… 1,1 1,2 1,9 1,4
19 Hromadný odpad - - - -
99 Ostatní 3,1 4,3 3,8 4,2
  celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Závažné pracovní úrazy mužů a žen

V grafu č. 9 je znázorněn vývoj počtu závažných pracovních úrazů bazickými indexy zvlášť pro muže a ženy. Počty těchto pracovních úrazů se do roku 2008 příliš nelišily. V roce 2009 došlo k meziročnímu poklesu počtu případů přibližně o 20 % a k poklesu počtu pojištěnců o 7 %. V následujících letech pak počty závažných pracovních úrazů u obou pohlaví dramaticky vzrostly. Nejvyšší hodnota indexu u mužů byla evidována v roce 2011 a to 133 %, u žen pak v roce 2012 a činila 178 %.

Graf č. 9

graf9

V grafu č. 10 jsou znázorněny pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny rozdělené na závažné a ostatní podle věku zraněného zaměstnance od 15 do 80 let v roce 2015, zvlášť pro muže a ženy. Poměr případů závažných a ostatních je uveden v procentech.

Z grafu vyplývá, že s rostoucím věkem zraněných zaměstnanců roste závažnost pracovního úrazu. Nárůst je zřetelný už od 54. roku u mužů a od 60. roku u žen. Od 73. roku je nárůst výrazný u obou pohlaví. U nejstarších zaměstnanců mužů (80 let) a žen (74 let) dosáhl podíl závažných případů 100 %.

Graf č. 10 

graf10                                                           

V tabulkách č. 18.1 a 18.2 jsou uvedeny pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny sledovaných věkových skupin žen a mužů, rozdělené na závažné a ostatní případy, absolutní a relativní údaje (počty případů a procenta). Uvedena je osmiletá časové řada (2008 – 2015). V letech 2003 - 2008 se počty závažných případů příliš nelišily, evidované množství bylo mezi 1000 a 1100 případů.

 

Tabulka č. 18.1 – Pracovní úrazy podle závažnosti ve věkových skupinách  mužů a žen (2008 – 2015), počty

počet   muži ženy  
rok 2008 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 78 8 368 25 591 9 843 2 023 9 342 4 533 59 778
závažný PÚ 1 88 506 337 14 75 62 1 083
celkem 79 8 456 26 097 10 180 2 037 9 417 4 595 60 861
 
počet   muži ženy  
rok 2009 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 87 4 799 17 814 7 245 1 239 6 966 3 587 41 737
závažný PÚ 1 67 420 266 4 71 40 869
celkem 88 4 866 18 234 7 511 1 243 7 037 3 627 42 606
 
počet   muži ženy  
rok 2010 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 89 4 695 18 131 7 310 1 283 7 446 3 748 42 702
závažný PÚ 3 73 406 281 9 85 71 928
celkem 92 4 768 18 537 7 591 1 292 7 531 3 819 43 630
 
počet   muži ženy  
rok 2011 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 43 5 061 17 103 6 422 1 396 7 274 3 315 40 614
závažný PÚ 5 102 668 465 14 131 106 1 491
celkem 48 5 163 17 771 6 887 1 410 7 405 3 421 42 105
 
počet   muži ženy  
rok 2012 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 66 4 757 16 362 6 320 1 324 7 080 3 242 39 151
závažný PÚ 3 100 621 467 14 128 124 1 457
celkem 69 4 857 16 983 6 787 1 338 7 208 3 366 40 608
 
počet   muži ženy  
rok 2013 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 63 4 576 16 137 6 255 1 221 7 035 3 373 38 660
závažný PÚ 2 92 586 427 13 120 127 1 367
celkem 65 4 668 16 723 6 682 1 234 7 155 3 500 40 027
 
počet   muži ženy  
rok 2014 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 130 4 496 16 574 6 695 1 228 7 209 3 653 39 985
závažný PÚ 4 73 580 474 14 121 128 1 394
celkem 134 4 569 17 154 7 169 1 242 7 330 3 781 41 379
 
počet   muži ženy  
2015 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 330 4 847 16 022 6 597 1 490 7 331 3 644 40 261
závažný PÚ 9 92 563 424 19 111 93 1 311
celkem 339 4 939 16 585 7 021 1 509 7 442 3 737 41 572

 

Uvedené počty případů jsou vztaženy k datu zpracování zprávy o pracovní úrazovosti ČR a navazují přesně na každoročně provedené analýzy pracovní úrazovosti. Počet závažných případů v roce 2011 meziročně výrazně stoupl a to o 61 %. Od roku 2008 do 2012 stoupl také podíl těchto pracovních úrazů z 1,8 % na 3,6 %. Z toho ve věkové kategorii nad 50 let došlo k nárůstu podílu těchto pracovních úrazů z 1,3 % na 3,7 % u žen a z 3,3 % na 6,9 % u mužů.

 

Tabulka č. 18.2 – Pracovní úrazy podle závažnosti ve věkových skupinách mužů a žen (2008 – 2015), procenta

procenta   muži ženy  
rok 2008 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 98,7 99,0 98,1 96,7 99,3 99,2 98,7 98,2
závažný PÚ 1,3 1,0 1,9 3,3 0,7 0,8 1,3 1,8
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
procenta   muži ženy  
rok 2009 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 98,9 98,6 97,7 96,5 99,7 99,0 98,9 98,0
závažný PÚ 1,1 1,4 2,3 3,5 0,3 1,0 1,1 2,0
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
procenta   muži ženy  
rok 2010 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 96,7 98,5 97,8 96,3 99,3 98,9 98,1 97,9
závažný PÚ 3,3 1,5 2,2 3,7 0,7 1,1 1,9 2,1
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
procenta   muži ženy  
rok 2011 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 89,6 98,0 96,2 93,2 99,0 98,2 96,9 96,5
závažný PÚ 10,4 2,0 3,8 6,8 1,0 1,8 3,1 3,5
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
procenta   muži ženy  
rok 2012 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 95,7 97,9 96,3 93,1 99,0 98,2 96,3 96,4
závažný PÚ 4,3 2,1 3,7 6,9 1,0 1,8 3,7 3,6
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
procenta   muži ženy  
rok 2013 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 96,9 98,0 96,5 93,6 98,9 98,3 96,4 96,6
závažný PÚ 3,1 2,0 3,5 6,4 1,1 1,7 3,6 3,4
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
procenta   muži ženy  
rok 2014 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 97,0 98,4 96,6 93,4 98,9 98,3 96,6 96,6
závažný PÚ 3,0 1,6 3,4 6,6 1,1 1,7 3,4 3,4
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
procenta   muži ženy  
2015 nespec. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
ostatní PÚ 97,3 98,1 96,6 94,0 98,7 98,5 97,5 96,8
závažný PÚ 2,7 1,9 3,4 6,0 1,3 1,5 2,5 3,2
celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ZDROJE ZÁVAŽNÝCH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ MUŽŮ A ŽEN V LETECH 2008 – 2015

V tabulkách č. 19.1 – 19.8 jsou uvedeny závažné pracovní úrazy sledovaných věkových skupin žen a mužů (počty případů) rozdělené podle zdrojů úrazu za posledních osm let (2008 – 2015). Zdroje úrazu jsou v letech 2008 - 2010 uvedeny v národním číselníku a skupina zdrojů úrazu Pracovní, cestovní dopravní prostory - pády osob (kód IV) je uvedena podrobně v dolní části tabulky, neboť zde došlo k největšímu počet případů. V letech 2011 - 2015 byl již použit číselník zdrojů úrazu podle metodiky ESAW (tabulky č. 19.4 – 19.8), zdroje úrazu byly proto seřazeny tak, aby co nejlépe vystihovaly logiku původního národního číselníku zdrojů úrazu. Pracovní, cestovní dopravní prostory - pády osob (kód IV) odpovídá v číselníku ESAW zdroji úrazu Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země (kód 1) a Budovy, stavební konstrukce, povrchy nad úrovní země (kód 2).

Tabulka č. 19.1 – Zdroje závažných úrazů, věkové skupiny mužů a žen (2008)

rok 2008     muži ženy počet
ZDROJ úrazu (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
Dopravní prostředky I 0 16 102 61 0 29 10 218
Zdvihadla, dopravníky, zvedací a dopr.pomůcky II 0 4 23 9 2 4 0 42
Stroje (hnací, pomocné, obráběcí, pracovní) III 0 13 57 27 5 10 4 116
Pracovní, cestovní dopr. prostory (pády osob) IV 0 20 155 138 1 13 35 362
Materiál, břemena, předměty V 1 15 98 65 3 8 4 194
Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky, zařízení VI 0 5 8 6 1 1 0 21
Průmyslové škodliviny, horké látky,oheň,výbušniny VII 0 10 36 15 0 4 2 67
Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem VIII 0 0 2 2 0 0 0 4
Elektřina IX 0 4 10 2 0 0 0 16
Lidé, zvířata a přírodní živly X 0 1 6 9 2 4 7 29
Jiné zdroje XI 0 0 9 3 0 2 0 14
celkem   1 88 506 337 14 75 62 1 083
Pracovní, cestovní dopr.prostory - podrobně: IV:                
Pracovní, cestovní dopravní prostory, nespec. 400   0 1 3 0 0 0 4
Silnice, cesty apod. včetně dopr. 443   0 9 11 0 2 3 25
Vnitropodniková pracoviště 444   1 15 22 1 5 18 62
Schody, žebříky, výstupy - pády osob na a z nich 445   3 55 52 0 5 10 125
Ostatní zvýšená pracoviště - pády osob z výše 446   15 68 40 0 1 3 127
Prohlubně, jámy, nezakryté otvory 447   1 7 10 0 0 1 19

 

Tabulka č. 19.2 - Zdroje závažných úrazů, věkové skupiny mužů a žen (2009)

rok 2009     muži ženy počet
ZDROJ úrazu (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
Dopravní prostředky I 0 8 69 44 0 13 6 140
Zdvihadla, dopravníky, zvedací a dopr.pomůcky II 0 6 13 6 0 5 1 31
Stroje (hnací, pomocné, obráběcí, pracovní) III 0 14 42 25 2 15 5 103
Pracovní, cestovní dopr. prostory (pády osob) IV 0 14 152 113 0 18 24 321
Materiál, břemena, předměty V 0 13 95 37 0 6 2 153
Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky, zařízení VI 0 3 11 2 1 1 0 18
Průmyslové škodliviny, horké látky,oheň,výbušniny VII 0 5 21 12 0 7 0 45
Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem VIII 1 0 0 0 0 1 0 2
Elektřina IX 0 2 8 3 0 0 0 13
Lidé, zvířata a přírodní živly X 0 1 7 15 1 4 1 29
Jiné zdroje XI 0 1 2 9 0 1 1 14
celkem   1 67 420 266 4 71 40 869
Pracovní, cestovní dopr.prostory - podrobně: IV:                
Pracovní, cestovní dopravní prostory, nespec. 400 0 0 5 0 0 0 0 5
Silnice, cesty apod. včetně dopr. 443 0 1 11 8 0 4 4 28
Vnitropodniková pracoviště 444 0 1 16 22 0 7 12 58
Schody, žebříky, výstupy - pády osob na a z nich 445 0 4 45 41 0 5 7 102
Ostatní zvýšená pracoviště - pády osob z výše 446 0 8 68 36 0 2 0 114
Prohlubně, jámy, nezakryté otvory 447 0 0 7 6 0 0 1 14

 

Tabulka č. 19.3 - Zdroje závažných úrazů, věkové skupiny mužů a žen (2010)

rok 2010     muži ženy počet
ZDROJ úrazu (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
Dopravní prostředky I 1 10 63 31 3 14 12 134
Zdvihadla, dopravníky, zvedací a dopr.pomůcky II 0 2 10 7 2 3 0 24
Stroje (hnací, pomocné, obráběcí, pracovní) III 1 14 46 24 2 16 4 107
Pracovní, cestovní dopr. prostory (pády osob) IV 0 21 140 138 1 32 42 374
Materiál, břemena, předměty V 1 15 88 39 0 8 1 152
Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky, zařízení VI 0 3 6 4 0 0 1 14
Průmyslové škodliviny, horké látky,oheň,výbušniny VII 0 4 33 10 0 2 2 51
Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem VIII 0 0 0 1 0 1 0 2
Elektřina IX 0 1 5 3 0 0 0 9
Lidé, zvířata a přírodní živly X 0 2 9 17 0 4 9 41
Jiné zdroje XI 0 1 6 7 1 5 0 20
celkem   3 73 406 281 9 85 71 928
Pracovní, cestovní dopr.prostory - podrobně: IV:                
Pracovní, cestovní dopravní prostory, nespec. 400 0 1 0 1 0 1 1 4
Silnice, cesty apod. včetně dopr. 443 0 0 19 25 0 11 15 70
Vnitropodniková pracoviště 444 0 1 17 26 0 12 18 74
Schody, žebříky, výstupy - pády osob na a z nich 445 0 4 48 51 0 6 6 115
Ostatní zvýšená pracoviště - pády osob z výše 446 0 14 52 32 1 2 1 102
Prohlubně, jámy, nezakryté otvory 447 0 1 4 3 0 0 1 9

 

Tabulka č. 19.4 - Zdroje závažných úrazů, věkové skupiny mužů a žen (2011)

rok 2011    

muži

ženy

počet
ZDROJ úrazu ESAW (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
Pozemní vozidla 12 1 19 106 76 4 26 10 242
Ostatní dopravní prostředky 13 0 1 6 3 0 0 0 10
Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 11 1 3 26 9 0 1 2 42
Stroje a zařízení mobilní 9 0 1 6 3 0 0 0 10
Stroje a zařízení stabilní 10 1 13 57 33 3 13 4 124
Budovy, stav. konstrukce, povrchy v úr.země 1 0 6 54 53 3 29 48 193
Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 2 1 25 170 132 0 17 19 364
Budovy, stav. konstrukce, povrchy pod úr.země 3 0 4 8 11 0 0 0 23
Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů, atd. 14 1 22 148 75 1 14 9 270
Ruční nářadí nepoháněné 6 0 1 11 8 0 3 0 23
Nebezpečné látky, přípravky (radioaktivní, biolog.) 15 0 5 40 23 1 12 4 85
Motory, systémy pro přenos a skladování energie 5 0 2 3 0 0 1 0 6
Živé organismy a lidské bytosti 18 0 0 9 19 2 6 4 40
Fyzikální jevy a přírodní živly 20 0 0 4 7 0 1 0 12
Ostatní, neuvedeno 99 0 0 20 13 0 8 6 47
celkem   5 102 668 465 14 131 106 1 491

 

Tabulka č. 19.5 - Zdroje závažných úrazů, věkové skupiny mužů a žen (2012)

rok 2012    

muži

ženy

počet
ZDROJ úrazu ESAW (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
Pozemní vozidla 12 1 18 101 64 1 22 9 216
Ostatní dopravní prostředky 13 0 0 6 6 0 0 1 13
Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 11 1 5 23 17 0 2 2 50
Stroje a zařízení mobilní 9 0 2 4 7 0 0 1 14
Stroje a zařízení stabilní 10 1 17 52 27 4 9 4 114
Budovy, stav. konstrukce,povrchy v úr.země 1 0 2 61 55 2 34 63 217
Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 2 0 12 144 123 1 18 22 320
Budovy,  stav.konstrukce, povrchy pod úr.země 3 0 1 11 6 0 2 0 20
Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů, atd. 14 0 25 120 82 1 18 5 251
Ruční nářadí nepoháněné 6 0 4 5 2 0 0 0 11
Ruční mechanické nářadí 7 0 0 11 0 0 0 0 11
Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 8 0 1 0 1 0 0 0 2
Nebezpečné látky, přípravky (radioaktivní, biolog.) 15 0 5 37 28 3 8 4 85
Systémy pro dodávku a distribuci materiálu… 4 0 0 0 1 0 0 0 1
Živé organismy a lidské bytosti 18 0 2 13 23 2 8 7 55
Fyzikální jevy a přírodní živly 20 0 4 15 8 0 1 0 28
Ochranná zařízení a prostředky 16 0 0 1 0 0 0 0 1
Kancelářské zařízení, osobní a sportovní potřeby, 17 0 0 0 0 0 0 1 1
Ostatní, neuvedeno 99 0 2 17 17 0 6 5 47
celkem   3 100 621 467 14 128 124 1 457

 

Tabulka č. 19.6 - Zdroje závažných úrazů, věkové skupiny mužů a žen (2013)

rok 2013    

muži

ženy

počet
ZDROJ úrazu ESAW (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
Pozemní vozidla 12 0 14 94 62 4 19 8 201
Ostatní dopravní prostředky 13 0 1 8 2 0 2 0 13
Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 11 0 5 24 19 0 3 1 52
Stroje a zařízení mobilní 9 0 0 9 5 1 2 1 18
Stroje a zařízení stabilní 10 1 20 48 19 4 11 6 109
Budovy, stav. konstrukce, povrchy v úr. země 1 0 5 50 71 1 30 52 209
Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 2 0 10 149 129 0 22 27 337
Budovy, stav.konstrukce,povrchy pod úrovní země 3 0 0 5 5 0 0 0 10
Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů, atd. 14 0 16 104 70 2 13 8 213
Ruční nářadí nepoháněné 6 0 2 7 2 0 4 1 16
Ruční mechanické nářadí 7 0 2 4 4 0 0 0 10
Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 8 0 0 4 2 0 1 0 7
Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní,biolog.) 15 1 7 28 10 0 5 7 58
Motory, systémy pro přenos a skladování energie 5 0 0 1 0 0 0 0 1
Živé organismy a lidské bytosti 18 0 6 16 14 0 6 8 50
Fyzikální jevy a přírodní živly 20 0 2 19 5 0 0 2 28
Kancelářské zařízení,osob. a sport.potřeby,zbraně 17 0 0 1 0 0 0 1 2
Ostatní, neuvedeno 99 0 2 15 8 1 2 5 33
celkem   2 92 586 427 13 120 127 1 367

 

Tabulka č. 19.7 - Zdroje závažných úrazů, věkové skupiny mužů a žen (2014)

rok 2014    

muži

ženy

počet
ZDROJ úrazu ESAW (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
Pozemní vozidla 12 1 12 82 70 1 12 15 193
Ostatní dopravní prostředky 13 0 0 5 9 0 1 1 16
Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 11 1 6 26 24 1 8 3 69
Stroje a zařízení mobilní 9 0 3 26 5 0 0 0 34
Stroje a zařízení stabilní 10 0 11 51 27 3 10 8 110
Budovy, stav. konstrukce, povrchy v úr. země 1 0 2 49 59 1 20 37 168
Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 2 0 8 121 123 1 14 25 292
Budovy, stav.konstrukce,povrchy pod úrovní země 3 0 0 3 2 0 1 0 6
Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů, atd. 14 0 16 114 74 0 16 13 233
Ruční nářadí nepoháněné 6 0 2 5 7 2 3 1 20
Ruční mechanické nářadí 7 0 0 4 0 0 1 0 5
Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 8 0 0 4 2 0 0 0 6
Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní,biolog.) 15 1 6 28 16 2 9 10 72
Systémy pro dodávku a distribuci materiálu 4 0 0 1 1 0 0 0 2
Motory, systémy pro přenos a skladování energie 5 0 0 1 3 0 0 0 4
Živé organismy a lidské bytosti 18 0 2 15 25 2 17 8 69
Fyzikální jevy a přírodní živly 20 0 2 12 13 0 0 0 27
Kancelářské zařízení,osob. a sport.potřeby,zbraně 17 0 0 0 2 0 1 0 3
Hromadný odpad z e surovin, výrobků, předmětů 19 0 1 0 0 0 0 0 1
Ostatní, neuvedeno 99 1 2 33 12 1 8 7 64
celkem   4 73 580 474 14 121 128 1 394

 

Tabulka č. 19.8 - Zdroje závažných úrazů, věkové skupiny mužů a žen (2015)

rok 2015    

muži

ženy

počet
ZDROJ úrazu ESAW (počet) kód nesp. 15-24 25-49 50+ 15-24 25-49 50+ celkem
Pozemní vozidla 12 0 11 86 46 0 17 11 171
Ostatní dopravní prostředky 13 0 1 3 9 0 0 1 14
Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování 11 0 4 24 22 1 6 3 60
Stroje a zařízení mobilní 9 0 1 9 5 0 0 0 15
Stroje a zařízení stabilní 10 0 15 38 30 4 10 2 99
Budovy, stav. konstrukce, povrchy v úr. země 1 0 3 59 51 1 20 27 161
Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země 2 0 6 110 108 2 22 26 274
Budovy, stav.konstrukce,povrchy pod úrovní země 3 0 1 3 5 0 0 1 10
Materiály, předměty, výrobky, součásti, strojů, atd. 14 0 25 109 64 4 11 7 220
Ruční nářadí nepoháněné 6 0 3 13 5 1 2 1 25
Ruční mechanické nářadí 7 0 0 6 3 0 1 0 10
Ruční nářadí – bez rozlišení zdroje energie 8 0 1 0 2 0 2 0 5
Nebezpečné látky a přípravky (radioaktivní,biolog.) 15 1 10 31 17 3 5 2 69
Systémy pro dodávku a distribuci materiálu 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Motory, systémy pro přenos a skladování energie 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Živé organismy a lidské bytosti 18 0 3 18 17 3 8 5 54
Fyzikální jevy a přírodní živly 20 0 1 11 5 0 2 1 20
Kancelářské zařízení,osob. a sport.potřeby,zbraně 17 0 0 0 1 0 1 0 2
Hromadný odpad z e surovin, výrobků, předmětů 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní, neuvedeno 99 8 7 43 34 0 4 6 102
celkem   9 92 563 424 19 111 93 1 311

ZÁVAŽNÉ PRACOVNÍ ÚRAZY ŽEN, VĚKOVÉ SKUPINY V LETECH 2008 – 2015

V tabulce č. 20 jsou uvedeny závažné pracovní úrazy sledovaných věkových skupin žen (počty) za posledních osm let (2008 – 2015) dohromady a pak zvlášť po jednotlivých letech (tabulka č. 21) rozdělené podle klíčového slova bližší specifikace úrazového děje, např. druh nehody, způsob zranění, kontakt se zdrojem úrazu (břemeno, zvíře, stroj).

Věková skupina 15 – 24 let:

V letech 2008 – 2015 nejvíce dominoval druh nehody „kontakt se strojem“ (lis, cirkulárka, vysokozdvižný vozík, atd.). Bylo evidováno 30 případů. Na druhém místě to byly pády osob (18 případů) a na místě třetím dopravní nehody (11 případů).

Věková skupina 25 – 49 let:

V této věkové skupině bylo v těchto osmi letech evidováno 315 pádů osob, dále to byl kontakt se strojem (145 případů) a dopravní nehody (124 případů). Počet případů způsobených pády osob (všechny pády) v letech 2008 – 2015 dramaticky vzrostl, a to z 15 na 49 případů. V roce 2012 to bylo rekordních 58 pádů osob.

Tabulka č. 20 - Závažné pracovní úrazy žen, věkové skupiny v letech 2008 - 2015

ZPU 2008-2015žena  žena  ženaženy celkem
způsob zranění, nehoda15-24 způsob zranění, nehoda25-49 způsob zranění, nehoda50+
břemeno 4   břemeno 43   břemeno 17 64
manipulace 6   manipulace 57   manipulace 19 82
dopravní nehoda 11 dopravní nehoda 124 dopravní nehoda 57 192
popálení  1 popálení 4 popálení 6 11
opaření 4 opaření 16 opaření 13 33
el.proud 1 1
exploze 11 exploze 2 13
horký předmět 2 horký předmět 5 horký předmět 5 12
kráva 3 kráva 16 kráva 24 43
kůň 3 kůň 7 10
potkan 1 býk, sršeň, klíště 3 bakterie 1 5
pes, hrošík, čuník 3 prase 2 5
chemikálie 3   chemikálie 18   chemikálie 5 26
pád osoby 11 pád osoby 241 pád osoby 397 649
pád osoby ze žebříku 1 pád osoby ze žebříku 15 pád osoby ze žebříku 23 39
pád osoby z výše 4 pád osoby z výše 27 pád osoby z výše 22 53
pád osoby ze schodů  1 pád osoby ze schodů 12 pád osoby ze schodů 21 34
pád osoby, mokro, led 1 pád osoby, mokro, led 20 pád osoby, mokro, led 17 38
cirkulárka 1 cirkulárka, soustruh 7 cirkulárka 2 10
stroj 12 stroj 62 stroj 16 90
vtažení do stroje 8 vtažení do stroje 32 vtažení do stroje 13 53
lis 7 lis 11 lis 9 27
vysokozdvižný vozík 2 vysokozdvižný vozík 33 vysokozdvižný vozík 27 62
úder, zasažení 5   úder, zasažení 24   úder, zasažení 14 43
hrubý předmět 4   hrubý předmět 9   hrubý předmět 7 20
nůž 2   nůž 6   nůž   8
ostatní 2   ostatní 15   ostatní 6 23
jiná osoba     jiná osoba 11   jiná osoba 9 20
kolaps-infarkt 2   kolaps-infarkt 9   kolaps-infarkt 17 28
celkem 101   celkem 842   celkem 751 1 694

 

Věková skupina od 50 let:

V této věkové skupině bylo v těchto osmi letech evidováno 480 pádů osob, dále to byl kontakt se strojem (67 případů) a dopravní nehody (57 případů). Počet případů způsobených všemi pády osob také dramaticky vzrostl (z 35 na 64 případů). V roce 2013 to bylo rekordních 90 případů.

 

Tabulka č. 21 - Závažné pracovní úrazy žen, věkové skupiny v jednotlivých letech 2008 - 2015 rok 2008 a 2009

ZPU rok 2008žena  

 

 žena  

 

 ženaženy
způsob zranění, nehoda15-24způsob zranění, nehoda25-49způsob zranění, nehoda50+celkem
    břemeno 3 břemeno 1 4
manipulace 3 manipulace 8 manipulace 3 14
    dopravní nehoda 18 dopravní nehoda 6 24
    opaření 3 opaření 2 5
    popálení 1     1
    kráva 2 kráva 5 7
    býk, sršeň 2     2
    pád osoby 12 pád osoby 30 42
    pád osoby ze žebříku 1 pád osoby ze žebříku 2 3
pád osoby z výše 1 pád osoby z výše 2 pád osoby z výše 3 6
    cirkulárka 1 1
stroj 5 stroj 8 stroj 1 14
vtažení do stroje 2 vtažení do stroje 2 vtažení do stroje 1 5
lis 1 lis 1 2
    vysokozdvižný vozík 9 vysokozdvižný vozík 4 13
kolaps 1 ostatní 1 jiná osoba 1 3
úder 1 úder 2 úder 2 5
celkem 14 celkem 75 celkem 62 151
 
ZPU rok 2009žena    žena    ženaženy
způsob zranění, nehoda15-24způsob zranění, nehoda25-49způsob zranění, nehoda50+celkem
    břemeno 2 břemeno 1 3
manipulace 1 manipulace 3 manipulace 1 5
    dopravní nehoda 12 dopravní nehoda 5 17
    opaření 4 opaření 4
    horký předmět 2 horký předmět 2
kráva 1 kráva 1 prase 1 3
    chemikálie 3     3
    pád osoby 15 pád osoby 21 36
    pád osoby ze žebříku 1 pád osoby ze žebříku 1 2
    pád osoby z výše 2 pád osoby z výše 1 3
    cirkulárka 3 cirkulárka 2 5
    stroj 10 stroj 2 12
vtažení do stroje 2 vtažení do stroje 5 lis 1 8
    vysokozdvižný vozík 3 vysokozdvižný vozík 2 5
    ostatní 1     1
    jiná osoba 3     3
    kolaps 1 kolaps 2 3
celkem 4 celkem 71 celkem 40 115

rok 2010 a 2011

ZPU rok 2010žena  

 

 žena  

 

 ženaženy
způsob zranění, nehoda15-24způsob zranění, nehoda25-49způsob zranění, nehoda50+celkem
    břemeno 2 2
    manipulace 8 manipulace 2 10
dopravní nehoda 3 dopravní nehoda 12 dopravní nehoda 6 21
horký předmět 1 opaření 1 horký předmět 1 3
    kůň 3 kráva 6 9
    chemikálie 1 chemikálie 1 2
    pád osoby 27 pád osoby 36 63
    pád osoby ze žebříku 2 pád osoby ze žebříku 3 5
pád osoby z výše 1 pád osoby z výše 2 3
stroj 1 stroj 10     11
vtažení do stroje 6 vtažení do stroje 3 9
lis 1 lis 2 lis 1 4
vysokozdvižný vozík 1 vysokozdvižný vozík 2 vysokozdvižný vozík 6 9
    úder 2 úder 1 3
ostatní 1 ostatní 3 ostatní 2 6
    jiná osoba 1 jiná osoba 2 3
    kolaps 1 kolaps 1 2
celkem 9 celkem 85 celkem 71 165
 
ZPU rok 2011žena    žena    ženaženy
způsob zranění, nehoda15-24způsob zranění, nehoda25-49způsob zranění, nehoda50+celkem
    břemeno 6 břemeno 3 9
manipulace 2 manipulace 8 manipulace 4 14
dopravní nehoda 3 dopravní nehoda 20 dopravní nehoda 9 32
    popálení ohněm 1 1
    opaření 3 opaření 2 5
    el.proud 1 1
    exploze 2 2
horký předmět 1 horký předmět 1 2
kráva 1 kráva 3 kráva 2 6
kůň 1 klíště 1 2
    chemikálie 6 chemikálie 2 8
pád osoby 2 pád osoby 36 pád osoby 62 100
    pád osoby ze žebříku 5 pád osoby ze žebříku 2 7
    pád osoby z výše 6 pád osoby z výše 4 10
cirkulárka 1 cirkulárka 2 3
stroj 8 stroj 3 11
vtažení do stroje 4 4
lis 2 lis 3 lis 1 6
    vysokozdvižný vozík 7 vysokozdvižný vozík 1 8
    úder 2 úder 2 4
    ostatní 2 ostatní 1 3
    jiná osoba 2     2
kolaps 1 kolaps 2 kolaps 8 11
celkem 14 celkem 131 celkem 106 251

rok 2012 a 2013

ZPU rok 2012žena  

 

 žena  

 

 ženaženy
způsob zranění, nehoda15-24způsob zranění, nehoda25-49způsob zranění, nehoda50+celkem
břemeno 2 břemeno 17 břemeno 7 26
    manipulace 4 4
dopravní nehoda 1 dopravní nehoda 20 dopravní nehoda 3 24
    popálení ohněm 1 1
    exploze 2 2
opaření 1 horký předmět 2 horký předmět 4 7
potkan 1 pes, hrošík, čuník 3 bakterie 1 5
    kůň 1 kráva 4 5
chemikálie 2 chemikálie 3     5
pád osoby 1 pád osoby 53 pád osoby 80 134
pád osoby ze žebříku 1 pád osoby ze žebříku 5 pád osoby ze žebříku 9 15
    soustruh 1 1
    stroj 2 stroj 1 3
vtažení do stroje 1 vtažení do stroje 4 vtažení do stroje 3 8
lis 3 lis 1 lis 2 6
    vysokozdvižný vozík 1 vysokozdvižný vozík 6 7
    zasažení, úder 3 zasažení, úder 1 4
    hrubý předmět 1 strom 1 2
ostatní 1 ostatní 2 ostatní 1 4
    jiná osoba 1 jiná osoba 1 2
    kolaps 1     1
celkem 14 celkem 128 celkem 124 266
 
ZPU rok 2013         žena    žena    ženaženy celkem
způsob zranění, nehoda15-24   způsob zranění, nehoda25-49   způsob zranění, nehoda50+
      břemeno 8   břemeno 3 11
dopravní nehoda 3   dopravní nehoda 18   dopravní nehoda 5 26
            popálení ohněm 3 3
      exploze 1   1
      opaření 2   opaření 3 5
      kráva 3   kráva 3 6
      kůň 1   prase 1 2
      chemikálie 2   chemikálie 1 3
pád osoby 4 pád osoby 55 pád osoby 90 149
stroj 1 stroj 3 stroj 1 5
vtažení do stroje 3 vtažení do stroje 11 vtažení do stroje 6 20
lis 2 2
vysokozd.vozík, vozík 3 vysokozdvižný vozík 2 5
zasažení, úder 1   zasažení, úder 4   zasažení, úder 2 7
hrubý předmět 1         hrubý předmět 3 4
      nůž 3       3
      jiná osoba 2   jiná osoba 2 4
      kolaps 2   kolaps 2 4
celkem 13   celkem 120   celkem 127 260

rok 2014 a 2015

ZPU 2014žena  

 

 žena  

 

 ženaženy celkem
způsob zranění, nehoda15-24způsob zranění, nehoda25-49způsob zranění, nehoda50+
břemeno 1 břemeno 2 břemeno 3
manipulace   manipulace 15 manipulace 8 23
dopravní nehoda 1 dopravní nehoda 11 dopravní nehoda 12 24
popálení 1 popálení 3 4
opaření 2 opaření 1 opaření 5 8
    exploze 4 exploze 2 6
kráva 1 kráva 7 kráva 4 12
kůň 1 kůň 2     3
chemikálie   chemikálie 2 chemikálie   2
pád osoby 2 pád osoby 17 pád osoby 38 57
pád osoby ze žebříku pád osoby ze žebříku 1 pád osoby ze žebříku 3 4
pád osoby z výše pád osoby z výše 8 pád osoby z výše 8 16
pád osoby ze schodů pád osoby ze schodů 5 pád osoby ze schodů 12 17
pád osoby, mokro, led 1 pád osoby, mokro, led 11 pád osoby, mokro, led 11 23
stroj 2 stroj 12 stroj 6 20
lis lis 2 lis 2 4
vysokozdvižný vozík 1 vysokozdvižný vozík 7 vysokozdvižný vozík 4 12
úder, zasažení   úder, zasažení 5 úder, zasažení 2 7
hrubý předmět / pád 1 hrubý předmět / pád 2 hrubý předmět / pád 3 6
nůž 1 nůž 1 nůž   2
ostatní   ostatní 3 ostatní   3
jiná osoba   jiná osoba 2 jiná osoba 1 3
kolaps-infarkt   kolaps-infarkt   kolaps-infarkt 4 4
celkem 14 celkem 121 celkem 128 263
 
ZPU 2015žena    žena    ženaženy celkem
způsob zranění, nehoda15-24způsob zranění, nehoda25-49způsob zranění, nehoda50+
břemeno 1 břemeno 3 břemeno 2 6
manipulace   manipulace 11 manipulace 1 12
dopravní nehoda dopravní nehoda 13 dopravní nehoda 11 24
popálení 1 popálení popálení 1
opaření 1 opaření 2 opaření 1 4
    exploze 2 exploze 2
kráva kráva   kráva
kůň 1 kůň   1
chemikálie 1 chemikálie 1 chemikálie 1 3
pád osoby 2 pád osoby 26 pád osoby 40 68
pád osoby ze žebříku pád osoby ze žebříku pád osoby ze žebříku 3 3
pád osoby z výše 2 pád osoby z výše 7 pád osoby z výše 6 15
pád osoby ze schodů 1 pád osoby ze schodů 7 pád osoby ze schodů 9 17
pád osoby, mokro, led pád osoby, mokro, led 9 pád osoby, mokro, led 6 15
stroj 3 stroj 9 stroj 2 14
lis lis 1 lis 1 2
vysokozdvižný vozík vysokozdvižný vozík 1 vysokozdvižný vozík 2 3
úder, zasažení 3 úder, zasažení 6 úder, zasažení 4 13
hrubý předmět / pád 2 hrubý předmět / pád 6 hrubý předmět / pád 1 9
nůž 1 nůž 2 nůž   3
ostatní   ostatní 3 ostatní 1 4
jiná osoba   jiná osoba   jiná osoba 2 2
kolaps-infarkt   kolaps-infarkt 2 kolaps-infarkt   2
celkem 19 celkem 111 celkem 93 223

 

Zaměstnání zaměstnanců při pracovních úrazech

ZAMĚSTNÁNÍ MUŽŮ A ŽEN, SMRTELNÉ PRACOVNÍ ÚRAZY V ROCE 2015

V tabulce č. 22.1 je uveden podíl počtu smrtelných pracovních úrazů (procenta) za rok 2015 rozdělený podle zaměstnání (CZ-ISCO), tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance. V tabulce č. 22.2 je uveden stejným způsobem počet smrtelných pracovních úrazů za rok 2015. Odvětví jsou v tabulkách naznačena kódem CZ-NACE jen orientačně. Případy jsou rozděleny na ty při dopravních nehodách a bez dopravních nehod. V následujících grafech č. 11 a 12 jsou znázorněny podíly počtu těchto případů při dopravních nehodách a bez dopravních nehod.

graf11 graf12

Do roku 2014 bylo zaměstnání vykazováno podle číselníku KZAMa bylo tak možno v těchto tabulkách a grafech zobrazit počty a procenta v minulých zprávách za 10 uplynulých let.

Tabulka č. 22.1 – Smrtelné pracovní úrazy, zaměstnání zraněného zaměstnance v roce 2015, procenta (VÚBP)

CZ- NACE

zaměstnání CZ-ISCO

počet smrtelných pracovních úrazů

celkemz toho dop. nehodzbývá
B.   Pomocní pracovníci v oblasti těžby - - -
B. Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 3,8 - 5,1
C. Obsluha stacio. prům. strojů a zařízení, montážníci, bez horníků 6,8 - 9,2
C. H. Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 15,9 26,5 12,2
C. H.   Pomocní pracovníci v dopravě a skladování, v přepravě jídla 1,5 - 2,0
C. Kovodělníci, strojírenští dělníci, zpracovatelé, atd. 12,9 8,8 14,3
C.   Pomocní pracovníci ve výrobě 3,0 2,9 3,1
F. Řemeslníci a kvalif. pracovníci na stavbách (bez elektrikářů) 18,2 14,7 19,4
F. ... Figuranti, dělníci výkop.prací a ve výstavbě inženýr.děl a budov 3,0 2,9 3,1
A. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 3,8 - 5,1
A.   Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 1,5 - 2,0
    Uklízeči a pomocníci (v domácnostech, kancelářích, hotelích, ap.) 0,8 2,9 -
E.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odpady, ostatní / neuvedeno 2,3 - 3,1
. Pracovníci ve službách a prodeji 6,8 - 9,2
.   Pracovníci pouličního poskytování služeb a prodeje (kromě potravin) - - -
. Úředníci 4,5 8,8 3,1
. Techničtí a odborní pracovníci 6,1 20,6 1,0
. Specialisté 0,8 2,9 -
. Zákonodárci a řídící pracovníci 2,3 2,9 2,0
    nezjištěno 6,1 5,9 6,1
  celkem ČR 100,0 100,0 100,0

V grafech (č. 11, 12, 13, 17 a 18) byly některé počty případů sloučeny do jediné výseče a to:

 • hlavní třídy 1 až 5, tj. řídící, techničtí a odborní pracovníci, specialisté, úředníci a pracovníci ve službách a prodeji a
 • hlavní třídy 6 a 7, tj. kvalifikovaní pracovníci a řemeslníci na stavbách, strojírenští a kovodělníci, zpracovatelé atd. (kromě elektrikářů).

Hlavní třída 8 byla, stejně jako v tabulkách, rozdělena na dvě části na úrovni tříd, tj. byla zde zobrazena třída Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení (kód 83), protože nejvíce souvisí s dopravními nehodami a haváriemi pojízdných strojů, dopravních prostředků a manipulačních zařízení. Ostatní třídy, tj. obsluha strojů a zařízení stacionárních (kód 81 a 82), naopak s dopravními nehodami nesouvisely.

 

Tabulka č. 22.2 – Smrtelné pracovní úrazy, zaměstnání zraněného zaměstnance v roce 2015, počty (VÚBP)

CZ- NACE

zaměstnání CZ-ISCO

počet smrtelných pracovních úrazů

celkemz toho dop. nehodzbývá
B.   Pomocní pracovníci v oblasti těžby - - -
B. Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin 5 - 5
C. Obsluha stacio. prům. strojů a zařízení, montážníci, bez horníků 9 - 9
C. H. Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 21 9 12
C. H.   Pomocní pracovníci v dopravě a skladování, v přepravě jídla 2 - 2
C. Kovodělníci, strojírenští dělníci, zpracovatelé, atd. 17 3 14
C.   Pomocní pracovníci ve výrobě 4 1 3
F. Řemeslníci a kvalif. pracovníci na stavbách (bez elektrikářů) 24 5 19
F. ... Figuranti, dělníci výkop.prací a ve výstavbě inženýr.děl a budov 4 1 3
A. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 5 - 5
A.   Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 2 - 2
    Uklízeči a pomocníci (v domácnostech, kancelářích, hotelích, ap.) 1 1 -
E.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odpady, ostatní / neuvedeno 3 - 3
. Pracovníci ve službách a prodeji 9 - 9
.   Pracovníci pouličního poskytování služeb a prodeje (kromě potravin) - - -
. Úředníci 6 3 3
. Techničtí a odborní pracovníci 8 7 1
. Specialisté 1 1 -
. Zákonodárci a řídící pracovníci 3 1 2
    nezjištěno 8 2 6
  celkem ČR 132 34 98

Smrtelné pracovní úrazy

 • při dopravních nehodách
 • bez dopravních nehod.

V tabulce č. 22.3 jsou uvedeny pouze případy způsobené dopravními nehodami (z tabulky č. 22.2) dále rozdělené na muže a ženy za rok 2015. Všechny 4 dopravní nehody žen byly způsobeny vlastním zaviněním zraněné.

 

Tabulka č. 22.3 – Smrtelné pracovní úrazy při dopravních nehodách, zaměstnání zraněných mužů a žen celkem za rok 2015, počty (VÚBP)

CZ- NACE

zaměstnání CZ-ISCO

počet smrtelných pracovních úrazů

celkemmužiženy
B.   Pomocní pracovníci v oblasti těžby - - -
B. Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin - - -
C. Obsluha stacio. prům. strojů a zařízení, montážníci, bez horníků - - -
C. H. Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 9 9 -
C. H.   Pomocní pracovníci v dopravě a skladování, v přepravě jídla - - -
C. Kovodělníci, strojírenští dělníci, zpracovatelé, atd. 3 3 -
C.   Pomocní pracovníci ve výrobě 1 1 -
F. Řemeslníci a kvalif. pracovníci na stavbách (bez elektrikářů) 5 5 -
F. ... Figuranti, dělníci výkop.prací a ve výstavbě inženýr.děl a budov 1 1 -
A. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství - - -
A.   Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství - - -
    Uklízeči a pomocníci (v domácnostech, kancelářích, hotelích, ap.) 1 1 -
E.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odpady, ostatní / neuvedeno - - -
. Pracovníci ve službách a prodeji - - -
.   Pracovníci pouličního poskytování služeb a prodeje (kromě potravin) - - -
. Úředníci 3 2 1
. Techničtí a odborní pracovníci 7 5 2
. Specialisté 1 - 1
. Zákonodárci a řídící pracovníci 1 1 -
    nezjištěno 2 2 -
  celkem ČR 34 30 4

 

V grafech č. 13 a 14 jsou znázorněny podíly počtu těchto případů při dopravních nehodách mužů a žen. V grafu č. 13 byly některé počty případů sloučeny do jediné výseče a to hlavní třídy 1 až 5 (řídící, techničtí a odborní pracovníci, specialisté, úředníci a pracovníci ve službách a prodeji) a dále hlavní třídy 6 a 7 (kvalifikovaní pracovníci a řemeslníci na stavbách, strojírenští a kovodělníci, zpracovatelé atd., kromě elektrikářů) Hlavní třída 8 byla, stejně jako v tabulkách, rozdělena na dvě části na úrovni tříd, tj. byla zde zobrazena třída Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení (kód 83), protože nejvíce souvisí s dopravními nehodami a haváriemi pojízdných strojů, dopravních prostředků a manipulačních zařízení. Tato třída jako jediná vykázala nejvíce případů a to jen u mužů. Hlavní třída 4 (úředníci) zaznamenala u žen jeden případ v zaměstnání „poštovní doručovatelé“ (kód CZ-ISCO 41420). Ženy zaměstnané jako poštovní doručovatelé (kód KZAM 41420) vykázaly za období let 2005 - 2014 největší počet případů a to osm.

Smrtelné pracovní úrazy při dopravních nehodách:

 • muži,
 • ženy.

graf13 graf14

 

Při dopravních nehodách v ČR bylo v letech 1989 až 2008 usmrceno ročně více než 1000 osob. Nejvíce osob bylo evidováno v roce1994 , kdy tento počet činil 1637. Od roku 2009 se podařilo snížit počet usmrcených osob pod tuto magickou hranici. Statistiky dopravní policie uvádějí počty usmrcených a následně zemřelých osob následkem dopravní nehody do jednoho měsíce od nehody. Počty zemřelých po jednom měsíci až do roka od nehody k  dispozici nejsou, ale bude se jednat jen o malé procento případů. V roce 2005 bylo evidováno 1286 usmrcených osob, v roce 2009 počet klesl na 901 usmrcených osob a v roce 2013 bylo evidováno minimum a to jen 654 osob v roce 2014 se ale tento pokles zastavil a došlo k nárůstu na 688 osob a v roce 2015 na 738 osob (graf č.15).

graf15

Přesto, že byl tento trend pozitivní, jsou tyto počty stále příliš vysoké a v Evropě je ČR na jedné z nejhorších příček. K porovnání údajů s ostatními státy se používá četnost usmrcených osob na milion obyvatel. Obdobné hodnoty jako ČR vykázaly v posledních letech státy Slovinsko, Portugalsko, Belgie a Estonsko.Vyšší hodnoty než ČR vykázalo Lotyšsko, Bulharsko, Litva a Rumunsko. Na konci žebříčku je dlouhodobě Řecko a Polsko. Z bývalých postkomunistických zemí jsou před ČR jen Slovensko a Maďarsko. Nejnižší hodnoty jsou evidovány dlouhodobě ve Velké Británii, Nizozemsku, Švédsku a Dánsku.Ve středu žebříčku je pak Německo, Španělsko, Francie, Rakousko a Itálie. Od počtu usmrcených osob při dopravních nehodách se potom odvíjel počet smrtelných pracovních úrazů v ČR způsobených dopravními nehodami.V letech 2006–2013a 2015se jednalo o 4,4–5,4%, jen v roce 2014 došlo k nárůstu na 6,7%. Spojitost mezi usmrcenými osobami a smrtelnými pracovními úrazy při dopravních nehodách je znázorněna bazickými indexy v grafu č.16.

graf16

Zavinění dopravních nehod na pozemních komunikacích s následným smrtelným pracovním úrazem bylo shledáno většinou na straně zraněného zaměstnance. Za posledních 10 let zaznamenala dopravní policie u těchto smrtelných pracovních úrazů závažné prohřešky českých řidičů. Nejčastěji to byl „způsob jízdy“ a to 140 případů. Na druhém místě byla evidována nepřiměřená „rychlost jízdy“ (79 případů) a ve 38 případech „nepoužití bezpečnostního pásu“ (OOPP) řidičem vozidla. Dále to bylo „nedání přednosti“, „nepoužití pásu u spolujezdce“, „nesprávné předjíždění“ a další. Zaznamenané hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 22.4.

 

Tabulka č. 22.4 – Prohřešky, které způsobily smrtelné pracovní úrazy při dopravních nehodách v letech 2006 - 2015, počty (VÚBP)

evidované prohřešky2006200720082009201020112012201320142015suma
způsob jízdy 23 21 14 13 13 6 10 12 19 9 140
rychlost jízdy 13 15 12 2 2 5 8 7 12 3 79
nepoužití pásu u řidiče 5 6 7 4 5 2   3 3 3 38
přednost 2 2 8 3 5 3 1 2 4 5 35
nepoužití pásu u spolujezdce 5 6   1 2 1 2 1 1 4 23
předjíždění 3 3 2 3 1 3   1 2   18
povinnost přizpůsobit jízdu     1 9 4         2 16
alkohol   2 1 1   1   1   3 9
vzdálenost mezi vozidly     4       1 1     6
couvání   2            2     4
směr a způsob jízdy           1       6 7
vyhýbání     1 1           1 3
chodec                 2   2

ZAMĚSTNÁNÍ MUŽŮ A ŽEN, PRACOVNÍ ÚRAZY S PRACOVNÍ NESCHOPNOSTÍ NAD 3 DNY V ROCE 2015

V grafech č. 17 a 18 je uvedeno rozdělení pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny mužů a žen v roce 2015 podle zaměstnání (CZ-ISCO):

 • muži
 • ženy

graf17  graf18

V tabulce č. 23.1 je uveden počet pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny rozdělený podle zaměstnání podrobněji, tj. podle druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance (CZ-ISCO). Odvětví jsou naznačena kódem CZ-NACE jen orientačně. Počty případů jsou uvedeny zvlášť pro muže a ženy. V tabulce č. 23.2 jsou pak hodnoty uvedeny v procentech.

Soubor dat z roku 2015 obsahuje data připravená z 41472 záznamů o úrazu s pracovní neschopností nad 3dny, které oblastním inspektorátům zaslaly podniky podléhající kontrolní činnosti SÚIP k datu evidence 22.4.2016.

 

Tabulka č. 23.1 - Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny, zaměstnání zraněných mužů a žen v roce 2015, počty (SÚIP)

CZ- NACE

zaměstnání CZ-ISCO

počet PÚ s PN nad 3 dny

smrtelných

prac. úr.

celkemmužiženy
B.   Pomocní pracovníci v oblasti těžby 1 1 -
B. Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin - - -
C. Obsluha stacio. prům. strojů a zařízení, montážníci, bez horníků 6 239 4 364 1 875
C. H. Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 3 986 3 749 237
C. H.   Pomocní pracovníci v dopravě a skladování, v přepravě jídla 985 750 235
C. Kovodělníci, strojírenští dělníci, zpracovatelé, atd. 8 982 7 983 999
C.   Pomocní pracovníci ve výrobě 2 656 1 818 838
F. Řemeslníci a kvalif. pracovníci na stavbách (bez elektrikářů) 1 787 1 741 46
F. ... Figuranti, dělníci výkop.prací a ve výstavbě inženýr.děl a budov 258 253 5
A. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 1 361 703 658
A.   Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 182 114 68
    Uklízeči a pomocníci (v domácnostech, kancelářích, hotelích, ap.) 1 493 683 810
E.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odpady, ostatní / neuvedeno 1 673 1 210 463
. Pracovníci ve službách a prodeji 4 365 1 453 2 912
.   Pracovníci pouličního poskytování služeb a prodeje (kromě potravin) - - -
. Úředníci 1 557 584 973
. Techničtí a odborní pracovníci 2 170 989 1 181
. Specialisté 864 278 586
. Zákonodárci a řídící pracovníci 281 152 129
    nezjištěno 2 732 2 000 732
  celkem ČR 41 572 28 825 12 747

Hlavní třída 8 byla, rozdělena na dvě části na úrovni tříd, tj. byla zde zobrazena třída Řidči a obsluha pojízdných strojních zařízení (třída 83), protože nejvíce souvisí s dopravními nehodami a haváriemi pojízdných strojů, dopravních prostředků a manipulačních zařízení. Tato třída a hlavní třída 7 (řemeslníci a opraváři) souvisí především s úrazovostí mužů. U žen naopak bylo nejvíce případů vykázáno v hlavních třídách 1 až 5 a to 45,4 %. Z toho měla největší podíl (22,9 %) hlavní třída 5 (pracovníci ve službách a prodeji). V hlavní třída 6 (kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství se zranilo přibližně stejné množství žen jako mužů, ale u žen to znamenalo větší podíl (5,2 %). Než u mužů (2,4 %)

Tabulka č. 23.2 - Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny, zaměstnání zraněných mužů a žen v roce 2015, procenta (SÚIP)

CZ- NACE

zaměstnání CZ-ISCO

PÚ s PN nad 3 dny  - procenta

smrtelných

prac. úr.

celkemmužiženy
B.   Pomocní pracovníci v oblasti těžby - - -
B. Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin - - -
C. Obsluha stacio. prům. strojů a zařízení, montážníci, bez horníků 15,0 15,2 14,7
C. H. Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení 9,6 13,0 1,9
C. H.   Pomocní pracovníci v dopravě a skladování, v přepravě jídla 2,4 2,6 1,8
C. Kovodělníci, strojírenští dělníci, zpracovatelé, atd. 21,6 27,8 7,8
C.   Pomocní pracovníci ve výrobě 6,4 6,3 6,6
F. Řemeslníci a kvalif. pracovníci na stavbách (bez elektrikářů) 4,3 6,0 0,4
F. ... Figuranti, dělníci výkop.prací a ve výstavbě inženýr.děl a budov 0,6 0,9 -
A. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 3,3 2,4 5,2
A.   Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,4 0,4 0,5
    Uklízeči a pomocníci (v domácnostech, kancelářích, hotelích, ap.) 3,6 2,4 6,4
E.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci s odpady, ostatní / neuvedeno 4,0 4,2 3,6
. Pracovníci ve službách a prodeji 10,5 5,0 22,9
.   Pracovníci pouličního poskytování služeb a prodeje (kromě potravin) - - -
. Úředníci 3,7 2,0 7,6
. Techničtí a odborní pracovníci 5,2 3,4 9,3
. Specialisté 2,1 1,0 4,6
. Zákonodárci a řídící pracovníci 0,7 0,5 1,0
    nezjištěno 6,6 6,9 5,7
  celkem ČR 100,0 100,0 100,0

V tabulce 23.3 jsou uvedeny četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny rozdělené do hlavních tříd CZ-ISCO. Četnost je vztažená k počtu zaměstnaných mužů a žen v národním hospodářství ze zdroje ČSÚ. Podrobnější dělení na třídy zpracováno nebylo.

 

Tabulka č. 23.3 – Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, zaměstnání zraněných mužů a žen v roce 2015 (SÚIP)

hlavní třída    č.

zaměstnání - hlavní třídy CZ-ISCO

četnost PÚ s PN nad 3 dny

smrtelných

prac. úr.

celkemmužiženy
9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 2,58 4,48 1,40
8 Obsluha strojů a zařízení, montéři 1,49 1,60 1,20
7 Řemeslníci a opraváři 1,24 1,26 1,08
6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 2,20 1,60 3,67
5 Pracovníci ve službách a prodeji 0,56 0,53 0,58
4 Úředníci 0,34 0,58 0,27
3 Techničtí a odborní pracovníci 0,25 0,20 0,32
2 Specialisté 0,11 0,08 0,14
1 Zákonodárci a řídící pracovníci 0,10 0,08 0,16
  celkem ČR 1,10 1,02 0,58

V grafech č. 19 a 20 jsou zobrazeny závažné pracovní úrazy v zaměstnáních zraněných mužů a žen v roce 2015. Uvedeny jsou hlavní třídy CZ-ISCO. Pro lepší názornost jsou hlavní třídy č. 7 a 8 jsou rozděleny na dvě části a lze tak porovnat procentní podíl u mužů a žen v třídách:

 • Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (č. 71) a
 • Řidiči a obsluha pojízdních strojních zařízení (83).

Závažné pracovní úrazy, zaměstnání mužů a žen v roce 2015:

 • muži
 • ženy

graf19 graf20

 

PRACOVNÍ ÚRAZY S PRACOVNÍ NESCHOPNOSTÍ NAD 3 DNY PŘI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH V LETECH 2012 - 2015

2012

Z celkového počtu 40 608 pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2012 v ČR evidováno 642 případů způsobených převážně dopravními nehodami, v malé míře haváriemi mobilních strojů a sražení pracovníků strojem. Z toho bylo 143 případů závažných a 499 ostatních.

 • Mužům se událo 506 případů, z toho 122 závažných a 384 ostatních.
 • Ženám se událo 136 případů, z toho 21 závažných a 115 ostatních.

Při těchto činnostech bylo evidováno:

 • „osobní doprava“       482 případů (75,1 %),
 • „doprava zboží“           49 případů (7,6 %),
 • „chůze“                       31 případů (4,8 %).

Jako zdroje úrazu byla evidována:

 • „lehká vozidla osobní i nákladní“                412 případů (64,2 %),
 • „vozidla pozemní nespecfikovaná blíže“       67 případů (10,4 %),
 • „vozidla pro těžké náklady“                         65 případů (10,1 %),
 • „vozidla pozemní ostatní“                            30 případů  (4,7 %),
 • „ostatní zdroje“                                          68 případů (10,6 %).

Nejvíce případů se událo v zaměstnání „obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči“ (třída KZAM 83) a to 244, tj. 38,0 % a nejfrekventovanějším místem úrazu byl „prostor trvale otevřený pro veřejnou dopravu“ (498 případů, tj. 77,6 %), dále to byly „dopravní prostředky“ (64 případů, tj.10,0 %). V tabulce č. 24.1 jsou uvedena nejfrekventovanější odvětví podniků u případů způsobených převážně dopravními nehodami.

 

Tabulka č. 24.1 - Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR, dopravní nehody v odvětvích v roce 2012 (SÚIP)

kódodvětví (CZ-NACE)

pracovní úrazy s PN nad 3 dny

počtyprocentasuma %
H. Doprava a skladování 165 25,7 25,7
C. Zpracovatelský průmysl 107 16,7 42,4
G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel 99 15,4 57,8
F. Stavebnictví 90 14,0 71,8
Q. Zdravotní a sociální péče 30 4,7 76,5
M. Profesní, vědecké a technické činnosti 22 3,4 79,9
E. Zásobování vodou; činnost s odpady 21 3,3 83,2
N. Administrativní a podpůrné činnosti 20 3,1 86,3
A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 18 2,8 89,1
  ostatní odvětví 70 10,9  
celkem ČR 2012 642 100,0  

2013

Z celkového počtu 40 027 pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2013 v ČR evidováno 623 případů způsobených převážně dopravními nehodami, v malé míře haváriemi mobilních strojů a sražení pracovníků strojem. Z toho bylo 130 případů závažných a 493 ostatních.

 • Mužům se událo 491 případů, z toho 110 závažných a 381 ostatních.
 • Ženám se událo 132 případů, z toho 20 závažných a 112 ostatních.

Při těchto činnostech bylo evidováno:

 • „osobní doprava“      443 případů (71,1 %),
 • „doprava zboží“          80 případů (12,8 %),
 • „chůze“                       20 případů (3,2 %).

Jako zdroje úrazu byla evidována:

 • „lehká vozidla osobní i nákladní“                 300 případů (48,2 %),
 • „vozidla pozemní nespecfikovaná blíže“      153 případů (24,6 %),
 • „vozidla pro těžké náklady“                         87 případů (14,0 %),
 • „vozidla pozemní ostatní“                            32 případů. (5,1 %),
 • „ostatní zdroje“.                                          51 případů  (8,1 %).

Nejvíce případů se událo v zaměstnání „obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči“ (třída KZAM 83) a to 241, tj. 38,7 % a nejfrekventovanějším místem úrazu byl „prostor trvale otevřený pro veřejnou dopravu“ (467 případů, tj. 75,0 %), dále to byly „dopravní prostředky“ (88 případů, tj.14,1 %). V tabulce č. 24.2 jsou uvedena nejfrekventovanější odvětví podniků u případů způsobených převážně dopravními nehodami.

 

Tabulka č. 24.2 - Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR, dopravní nehody v odvětvích v roce 2013 (SÚIP)

kódodvětví (CZ-NACE)

pracovní úrazy s PN nad 3 dny

počtyprocentasuma %
H. Doprava a skladování 169 27,1 27,1
C. Zpracovatelský průmysl 94 15,1 42,2
G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel 84 13,5 55,7
F. Stavebnictví 66 10,6 66,3
Q. Zdravotní a sociální péče 33 5,3 71,6
O. Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení 32 5,1 76,7
N. Administrativní a podpůrné činnosti 30 4,8 81,5
A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 25 4,1 85,6
M. Profesní, vědecké a technické činnosti 22 3,5 89,1
  ostatní odvětví 68 10,9  
celkem ČR 2013 623 100,0  

2014

Z celkového počtu 41 379 pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny bylo v roce 2014 v ČR evidováno 695 případů způsobených převážně dopravními nehodami, v malé míře haváriemi mobilních strojů a sražení pracovníků strojem. Z toho bylo 146 případů závažných a 549 ostatních.

 • Mužům se událo 549 případů, z toho 128 závažných a  421 ostatních.
 • Ženám se událo 146 případů, z toho 21 závažných a 125 ostatních.

Při těchto činnostech bylo evidováno:

 • „osobní doprava“     443 případů (63,7 %),
 • „doprava zboží“          66 případů (9,5 %),
 • „chůze“                      39 případů (5,6 %).

Jako zdroje úrazu byla evidována:

 • „lehká vozidla osobní i nákladní“            274 případů (39,4 %),
 • „vozidla pozemní nespecfikovaná blíže“ 225 případů (32,4 %),
 • „motorové silniční dopravní prostředky“ 122 případů (17,6 %),
 • „vozidla pro těžké náklady“                      74 případů (10,6 %).

Nejvíce případů se událo v zaměstnání „obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči“ (třída KZAM 83) a to 252 (36,3 %). Nejfrekventovanějším místem úrazu byl „prostor trvale otevřený pro veřejnou dopravu“ (533 případů, tj. 76,7 %), dále to byly „dopravní prostředky“ (85 případů, tj.12,2 %). V tabulce č. 24.3 jsou uvedena nejfrekventovanější odvětví podniků u případů způsobených převážně dopravními nehodami.

 

Tabulka č. 24.3 - Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR, dopravní nehody v odvětvích v roce 2014 (SÚIP)

kódodvětví (CZ-NACE)

pracovní úrazy s PN nad 3 dny

počtyprocentasuma %
H. Doprava a skladování 182 26,2 26,2
C. Zpracovatelský průmysl 100 14,4 40,6
G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel 98 14,1 54,7
F. Stavebnictví 80 11,5 66,2
Q. Zdravotní a sociální péče 41 5,9 72,1
A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 38 5,5 77,6
O. Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení 36 5,2 82,8
N. Administrativní a podpůrné činnosti 30 4,3 87,1
E. Zásobování vodou; činnost s odpady 23 3,3 90,4
  ostatní odvětví 67 9,6  
celkem ČR 2014 695 100,0  

2015

Z celkovéhopočtu41572pracovníchúrazůs pracovníneschopnostínad3dnybylov roce2015v ČRevidováno588případůzpůsobenýchdopravníminehodami,včetněnehodvlaků.Z tohobylo108případůzávažnýcha480ostatních.

 • Mužům se událo 464 případů, z toho90závažnýcha 374ostatních.
 • Ženám se událo 124 případů, z toho 18 závažných a 106 ostatních.

Při těchto činnostech bylo evidováno:

 • „osobnídoprava“    407případů(69,2%),
 • „doprava zboží“         48 případů  (8,2 %),
 • „chůze“                     32 případů (5,4%).

Jako zdroje úrazu byly evidovány:

 •  „motorové silniční dopravní prostředky“ 290 případů (49,3 %),
 •  „lehká vozidla osobní i nákladní“                       123 případů (20,9 %),
 •  „vozidlapozemnínespecfikovanáblíže“104případů(17,7%),
 •  „vozidla pro těžké náklady“                         39 případů (6,6 %).

Nejvíce případů se událo v zaměstnání „řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení“ (třída CZ-ISCO 83) a to 229 (38,9 %). Nejfrekventovanějším místem úrazu byl „prostor trvale otevřený pro veřejnou dopravu“ (459 případů, tj. 78,1 %), dále to byly „dopravní prostředky“ (69 případů, tj.11,7 %). V tabulce č. 24.4 jsou uvedena nejfrekventovanější odvětví podniků u případů způsobených těmito dopravními nehodami.

 

Tabulka č. 24.4 - Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny v ČR, dopravní nehody v odvětvích v roce 2015 (SÚIP)

kódodvětví (CZ-NACE)

pracovní úrazy s PN nad 3 dny

počtyprocentasuma %
H. Doprava a skladování 164 27,9 27,9
C. Zpracovatelský průmysl 74 12,6 40,5
G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel 66 11,2 51,7
F. Stavebnictví 64 10,9 62,6
O. Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení 39 6,6 69,2
Q. Zdravotní a sociální péče 36 6,1 75,3
N. Administrativní a podpůrné činnosti 24 4,1 79,4
E. Zásobování vodou; činnost s odpady 23 3,9 83,3
A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 21 3,6 86,9
M. Profesní, vědecké a technické činnosti 21 3,6 90,5
  ostatní odvětví 56 9,5  
celkem ČR 2015 588 100,0  

 

Odvětví podniků u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny mužů a žen v roce 2015

V tabulce č. 25.1 je uveden počet pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny rozdělený podle odvětví podniků (CZ-NACE) v roce 2015 zvlášť pro muže a ženy.

 • Ženy vykázaly více případů v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (I.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.), Vzdělávání (P.) a Zdravotní a sociální péče (Q.).
 • Muži vykázali více případů v ostatních odvětvích, zejména pak ve Stavebnictví (F.), Zpracovatelskémprůmyslu (C.) a Zásobování vodou a činnost s odpady (E.).

 

Tabulka č. 25.1 - Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny mužů a žen v ČR v odvětvích v roce 2015 (SÚIP), počty

kódodvětví (CZ-NACE)

pracovní úrazy s PN nad 3 dny

celkemmužiženy
A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 2 437 1 655 782
B. Těžba a dobývání 54 36 18
C. Zpracovatelský průmysl 18 945 14 509 4 436
D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 151 130 21
E. Zásobování vodou; činnost s odpady 967 886 81
F. Stavebnictví 2 494 2 419 75
G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel 4 241 2 279 1 962
H. Doprava a skladování 3 845 2 855 990
I. Ubytování, stravování a pohostinství 643 267 376
J. Informační a komunikační činnosti 115 84 31
K. Peněžnictví a pojišťovnictví 93 36 57
L. Činnosti v oblasti nemovitostí 203 124 79
M. Profesní, vědecké a technické činnosti 336 241 95
N. Administrativní a podpůrné činnosti 1 378 889 489
O. Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení 1 255 876 379
P. Vzdělávání 1 172 203 969
Q. Zdravotní a sociální péče 2 060 521 1 539
R. Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 327 172 155
S.+ Ostatní činnosti a nezjištěno 856 643 213
celkem ČR 2015 41 572 28 825 12 747

V tabulce č. 25.2 jsou uvedeny podíly počtů (procenta )pracovních úrazůs pracovní neschopností nad 3dny rozdělený podle odvětví podniků (CZ-NACE) v roce 2015.

Grafy č. 19 a 20 zobrazují podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny žen a mužů v roce 2015 v odvětvích ekonomických činností (CZ-NACE). Z grafů je zřejmé, že některá odvětví, např. Zemědělství, lesnictví, rybářství (A.), Profesní, vědecké a technické činnosti (M.) a Veřejná správa a obrana a povinné sociální zabezpečení (O.) měla na pracovní úrazovosti žen a mužů přibližně stejný procentní podíl.

 

Tabulka č. 25.2 - Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny mužů a žen v ČR v odvětvích v roce 2015 (SÚIP), procenta

kódodvětví (CZ-NACE)

pracovní úrazy s PN nad 3 dny

celkemmužiženy
A. Zemědělství, lesnictví, rybářství 5,9 5,7 6,1
B. Těžba a dobývání 0,1 0,1 0,1
C. Zpracovatelský průmysl 45,6 50,3 34,8
D. Výroba a rozvod elektřiny a j. energie 0,4 0,6 0,3
E. Zásobování vodou; činnost s odpady 2,3 3,1 0,6
F. Stavebnictví 6,0 8,4 0,6
G. Velkoobchod, maloobchod; opravy motor. vozidel 10,2 7,9 15,4
H. Doprava a skladování 9,2 9,9 7,8
I. Ubytování, stravování a pohostinství 1,5 0,9 2,9
J. Informační a komunikační činnosti 0,3 0,3 0,2
K. Peněžnictví a pojišťovnictví 0,2 0,1 0,4
L. Činnosti v oblasti nemovitostí 0,5 0,4 0,6
M. Profesní, vědecké a technické činnosti 0,8 0,8 0,7
N. Administrativní a podpůrné činnosti 3,3 3,1 3,8
O. Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení 3,0 3,0 3,0
P. Vzdělávání 2,8 0,7 7,6
Q. Zdravotní a sociální péče 5,0 1,8 12,1
R. Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0,8 0,6 1,2
S.+ Ostatní činnosti a nezjištěno 2,1 2,3 1,8
celkem ČR 2015 100,0 100,0 100,0

graf21 graf22

Závěr

Pokles celkové pracovní úrazovosti za uplynulých 10 let byl způsoben převážně poklesem četnosti případů u mužů. U věkové skupiny 15 – 24 let poklesl v tomto období počet zaměstnaných v NH, naopak u věkových skupin 25 – 49 let a od 50 let byl zaznamenám nárůst počtu zaměstnaných, a to největší u žen od 50 let. Pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny zaznamenaly v tomto období celkový pokles, z toho u mužů větší než u žen, který byl způsoben zejména poklesem v roce 2009. V roce 2015 byl evidován nárůst počtu těchto pracovních úrazů u věkové skupiny 15 – 24 let, u žen větší než u mužů.

Sledované věkové skupiny žen utrpěly pracovní úraz působením rozdílných zdrojů úrazu. S rostoucím věkem rostlo i zastoupení zdrojů úrazu především u zdroje Budovy, stavební konstrukce, povrchy v úrovni země a Budovy, stavební konstrukce, povrchy nad úrovní země. Klesající trend byl naopak zaznamenán u zdroje Materiály, předměty, výrobky, součásti strojů, vozidel, úlomky a prach, dále pak Stroje a zařízení stabilní a Ruční nářadí. S tím souvisí i fakt, že s rostoucím věkem zraněných žen rostl i podíl počtu případů, k nimž došlo při činnosti „chůze“. Naopak klesal podíl počtu případů při „zacházení, manipulaci a zpracování hmotných věcí, atd.“ (roky 2012 - 2015).

Pro obě pohlaví bez rozlišení věku pak ze vzorku dat pro ESAW z let 2003 až 2010 byly vysledovány významné nežádoucí události, které způsobily pracovní úraz s pracovní neschopností nad 3 dny. Nežádoucí události:

 • uklouznutí, klopýtnutí, pád osoby na stejné úrovni a
 • špatné došlápnutí, zkroucení nohy či kotníku, uklouznutí bez pádu vykázaly dohromady podíl případů v těchto letech od 19 % do 27 %.

Další významné nežádoucí události byly „ztráta kontroly manipulovaných předmětů“ a „nekoordinované pohyby, rušivé, nevhodné jednání“.

U nejstarších zaměstnanců (65 – 80 let) byly v letech 2012 - 2015 jako druh nehody nejčastěji uvedeny pády osob a to především na rovině.

S rostoucím věkem zraněných zaměstnanců rostla závažnost pracovního úrazu, zejména od 54. roku věku zaměstnance u mužů a od 60. roku u žen (2015). Z celkového počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byl podíl závažných případů ku ostatním případům u mužů přibližně dvojnásobný než tento podíl u žen (2006 – 2015).

Počet závažných pracovních úrazů v letech 2011 – 2015 dramaticky stoupl, u žen víc než u mužů. U žen se jednalo především o nehody způsobené pádem osoby a to především u věkové skupiny od 50 let. Obdobně tomu bylo u věkové skupiny 25 – 49 let. U věkové skupiny 15 – 24 let dominoval druh nehody „kontakt se strojem“.

Z uvedeného vyplývá, že s rostoucím věkem zaměstnanců rostla i rizikovost pádu na rovině (při chůzi nebo manipulaci), dále ze žebříku a z výše, také na schodech a na mokru a ledu. To tedy znamená, že s rostoucím věkem již zraněných zaměstnanců rostlo množství (a podíl počtu) a také závažnost takto způsobených pracovních úrazů.

Častými příčinami těchto pádů osob bylo uklouznutí na kluzkém, mokrém nebo namrzlém povrchu, špatný došlap nebo zakopnutí.

Pády osob na rovině nebo schodech vedoucí ke smrtelným pracovním úrazům se vyskytovaly jen ojediněle, většinou vlivem vysokého věku zraněného zaměstnance. V roce 2015 byly evidovány dva pády u pracovníků (67 let), a to na rovině a uklouznutí na svahu. V roce 2013 to byl pád na schodech (68 let), pád na chodbě vlivem mdloby (67 let) a pád na namrzlé ložné ploše nákladního vozu (48 let). V roce 2014 a 2012 nebyl evidován případ žádný. V roce 2011 to byl pád na schodech (65 let) a pád na rovině (48 let).

Smrtelné pracovní úrazy způsobené dopravními nehodami v roce 2015 se lišily u žen a mužů v druhu zaměstnání (CZ-ISCO) zraněných zaměstnanců. U mužů to byla nejčastěji Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení (třída 83) a to 30 %. U žen to byly naopak pouze pracovníci z hlavních tříd 1, 2 a 3 (tj. Techničtí a odborní pracovníci, Specialisté a Úředníci), a to poštovní doručovatel, zdravotnický asistent, chemický technik a právník. Zavinění těchto dopravních nehod bylo většinou na straně zraněného zaměstnance a to špatný způsob jízdy nebo rychlost jízdy. U případů nezpůsobených dopravními nehodami bez rozlišení pohlaví se jednalo v 39 % o Kvalifikované pracovníky a Řemeslníky a opraváře (hlavní třídy 6 a 7).

U pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny byli v roce 2015 nejvíce zastoupeni Kvalifikovaní pracovníci, řemeslníci a opraváři (muži) a Pracovníci řídící, techničtí, odborní, ve službách a prodeji, úředníci, specialisté atd. (ženy).

Odvětví, která v roce 2015 výrazněji přispěla k pracovním úrazům s pracovní neschopností nad 3 dny, se u obou pohlaví také lišila .Nejvíce byl zastoupen Zpracovatelský průmysl, u žen 35% a u mužů 50%. Dále to byl u žen Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (15%), u mužů pak Doprava a skladování (10%) a Stavebnictví (8%). V letech 2012 až 2014 byl procentní podíl těchto případů obdobný.

Použité zdroje dat

 • Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR (NemÚr), ČSÚ
 • Informační systém o pracovních úrazech, SÚIP
 • Data z databáze smrtelných pracovních úrazů, VÚBP
 • Data z databáze úrazů při dopravních nehodách, Dopravní policie ČR
 • Data z databáze Českého báňského úřadu
 • Data z databáze „vzorek dat pracovních úrazů pro statistické výkaznictví ESAW“, VÚBP